YAPAY HÜCRE VE YAPAY ORGAN ÇALIŞMALARI; ORGAN-ON-CHIP TEKNOLOJİLERİ İLE SİSTEM TIBBINA GİRİŞ- ARTIFICIAL CELL AND ORGAN TECHNOLGIES; ORGAN-ON-CHIP TECHNOLOGY IS A GATE TO SYSTEM MEDICINE

İLAÇLARI BİZ ALMADAN ÖNCE İÇİ ORGANA AİT CANLI HÜCRELERLE KAPLI FLAŞ BELLEK BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ YAPAY ORGANLAR İLAÇLARIN ÜZERİMİZDEKİ ETKİLERİNİ ÖNCEDEN BİLDİREBİLMEKTEDİR. – BEFORE WE TAKE A MEDICINE, ARTIFICIAL ORGANS, SO BIG AS A FLASH MEMORY, SIMULATE ITS EFFECTS ON US

LITTLE LUNG
FLAŞ BELLEK BÜYÜKLÜĞÜNDE YAPAY AKCİĞER- ORGAN-ON-CHIP LUNG
Sağlıkta trend değiştiren çalışmalardan biri de Organ-on-chip teknolojinin gelişmesidir. Organ-on-dip teknolojileri Sistem Tıbbının veya sibernetik tıbbın gerçekleşmesi yolunda atılan adımlardır. Bu teknolojiler insan benzeri robotlar yapılma yolundaki çalışmaların öncüsüdür. Bu günkü aşamada flaş bellek büyüklüğünde organ fonksiyonlarını taklit edebilen çipler yapılabilmektedir.  Bu çiplerin içi organa ait canlı hücrelerle kaplanmaktadır.  Bu çipler kullanılarak örneğin geliştirilen bir ilacın karaciğer üzerindeki etkileri önceden görülebilmektedir.
Bugünkü geldiği aşamada, OrganOrgan-on-chip teknolojileri, hücrenin 3 boyutlu benzeri olan ve hücredeki metebolik olayları aynen taklit edebilen teknolojilerdir.
Dünyada bu konudaki çalışmalar hızla ilerlemektedir. Bu çalışmalar neticesinde, ilaçlar artık hayvanlar üzerinde değil, bu çip-hücrelerde denenecektir.
Obatala Science isimli bir firma diabet, obezite, sindirim sistemi ve kanser hastalıklarında kullanılmak üzere böyle çipler üretmeye başlamıştır.
Hastaya bir ilaç vermeden önce, verilecek ilaç bu çipler üzerinde denenecektir. Böylece ilacın yat etkileri dahil her türlü kullanım durumu önceden görülebilecektir.

SİBERNETİK TIP NEDİR? TEŞHİS VE TEDAVİNİN GELECEĞİ – WHAT IS CYBERNETIC MEDICINE? THE FUTURE OF DIAGNOSIS AND TREATMENT

SİBERNETİK TIP NEDİR? TEŞHİS VE TEDAVİNİN GELECEĞİ…

WHAT IS CYBERNETIC MEDICINE? THE FUTURE OF DIAGNOSIS AND TREATMENT …

Sibernetik tıp çok basit anlatımla insanı evrensel sisteminin bir alt sistemi olarak değerlendirir. Son teknoloji makineler, sürücüsüz arabalar ve robotlar çalıştıkları ortamda nasıl kendi kendilerini kontrol edip yönetebiliyorsa, insanlar da bulundukları ortamda kendi kendilerini kontrol ederek yönetmektedir.

İnsan hayatı ve otomatik kontrol ve yönetime sahip bu makine, otomobil veya robotların sistem esaslı çalışma benzerliği sibernetik tıbbın ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Henüz zihinsel, duygusal, ruhsal ve fiziksel bakımdan insan davranışlarını tam olarak yansıtan bir robot üretilememiştir. Ama bu üretilmeyeceği anlamında değildir. İnsan davranışlarının çeşitli zihinsel, duygusal, ruhsal ve fiziksel etkileşimler sonucu nasıl şekillendiğinin tam olarak bilinememesi bunun en önemli nedenidir. Bir başka anlatımla, insanın davranışlarını yönlendiren bu faktörlerin girdi-çıktı açısından robotlarda olduğu gibi doğrusal işlem olmadığıdır. İnsan davranışlarının temelinde o kadar çok faktör var ki; bunlar doğrusal olmayan çok fonksiyonlu denklemlere konu olmaktadır. Yani robotlarda olduğu gibi ben şu komutu verirsem bu neticeyi alırım demek, insan için çok geçerli değildir.
Ama robot teknolojileri ile insan yaratılışı arasında ortak bir nokta var; ikisi de sistem esaslıdır.
Sistem esaslı demek; iç ve dış dünyalarından gelen sinyalleri değerlendirdikten sonra bir karar verir ve ona göre otomatik/otonom olarak hareket ederler.
Robotların davranışlarını kontrol altına almak ve yönetebilmek için iç dünyaları ve dış dünyaları bir anlamda kontrol edilebilirken, insanda bunu başarma yönündeki çalışmalar henüz emekleme aşamasında bile değildir.

İnsan davranışları zihinsel, duygusal, ruhsal ve fiziksel sağlığın da bir yansımasıdır. Yani davranış ile sağlık arasında çok yakın bir ilgi vardır. İnsan bir sistem olduğundan girdiler, süreç ve bir de çıktılar vardır. Peki, girdi olarak zihinsel, duygusal, ruhsal ve fiziksel sağlığı etkileyen faktörlerin tam bir envanteri çıkarılmış mıdır? Kocaman bir hayır… Sağlığın çıktılarını kontrol edebilmek, yani tedavi sürecini yönetebilmek için, bunların girdilerini henüz vücuda girmeden veya giriş noktasında kontrol altına alıp çıkıncaya kadar işlemden geçirmek gerekmez mi? Onların ne olduğunu tam olarak bilmeden ve vücuda olan tek tek veya müştereken etkilerini anlamadan hastalığın sebeplerini nasıl ortaya koyabiliyoruz. Tıbbın birçok ihtisas dalı ilgilendikleri alanda ilerlemeler kaydetmektedir. Her dalın uzmanı kendi gözlüğü ile konuya bakmaktadır. Bu sebeple olaya sistem bazında bütünsel bakamadığımız için koyduğumuz teşhisler de çoğu kez yüzeysel oluyor… Bir yeri yaparken çok yeri yıkma ihtimali artıyor…

Tıpta ihtisaslaşma bütünün, yani sistemin nasıl işlediğine dair yapılması gereken esas çalışmayı geri plana atmıştır. Çünkü bütünün, yani sistemin nasıl işlediği anlaşılmazsa, sadece ihtisas gözlüğü ile yapılan teşhis ve tedaviler pek de doğru neticeler vermeyebilirler.

Sağlık konusu sadece tıp doktorlarını ilgilendiren basit bir konu değildir. İnsan sağlığını anlamak, kontrol etmek ve yönetebilmek için, yani tedavi sürecini doğru yönetebilmek için öncelikle insanın kainat sistemi içerisinde alt ve üst sistemleri olan karmaşık bir sistem olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Davranışlarımızın ve/veya sağlığımızın nelerden etkilendiğini anlamak için, mühendislik başta olmak üzere birçok bilim dalının işbirliğine ihtiyaç vardır.

Benim de
alanım olan, sibernetik tıp, mühendislik ve tıbbın birleşmesiyle ortaya çıkan tıp doktorluğu dalıdır.

Sibernetik tıp, birçok mühendislik dalını beşeri tıp ile entegre ederek teşhis ve tedaviyi sistem bazında başarabilmek amacıyla doğmuştur.

Sibernetik tıp, evrenin bir bütün olduğunu, yani özünün aynı olduğunu veya tüm yaratılışın tek birşeyden yaratıldığını esas alır. Buna göre, her şey, başka bir şeyin alt veya üst sistemidir. Sistemler arasında büyük bir etkileşim vardır. Bu etkileşimden dolayı dengeler bozulduğu zaman neticede yeni bir denge kurulur. Hastalıkların teşhis ve tedavisinde her ne kadar karmaşık bir yapıya sahip olursa olsun insanı kainatın bir alt sistemi olarak görür.

Sibernetik tıp, insan sağlığını veya davranışını içerden ve dışarıdan etkileyen ruhsal, zihinsel, duygusal ve fiziksel faktörler dahil tüm faktörleri girdi olarak görür. Bu faktörleri ve bunların vücutta geçirdikleri değişiklikler ile bunların çıktılarını frekans bazında izler. Çünkü herşeyin temeli enerjidir. Enerji frekanstır; frekans bilgidir. İnsan sağlığının yönetiminde bilgi esastır. Sağlık, hastalık sürecinde netliği kaybolan bilgiye netlik kazandırılarak gerçekleştirilir.

Sibernetik tıp, insan sistemini analiz ederken, girdileri değerlendirirken, hastalık süreçlerini takip ederken ve teşhis koyarken, mühendislik ve tıbbı entegre etmiştir. Bu amaçla, teşhis ve tedavide geniş ölçüde mühendisler ve tıp doktorları tarafından geliştirilen ileri teknoloji cihazlar ile yüksek hızda doğrusal olmayan denklemleri büyük bir doğrulukla (%85-95 güven aralığında) çözebilen ileri teknoloji bilgisayarlar/bilgisayar programları kullanılmaktadır.

Son teknoloji bir otomobilin arızalarını ve bu arızaların sebeplerini artık elektronik cihazlarla hatasız olarak bir çırpıda tespit edebiliyoruz. Sibernetik tıbbın ileriye dönük çalışmaları sonucu insan sistemini etkileyen tüm hastalık girdileri, bunların vücutta geçirdikleri süreçler ve vücuda olan etkileri de bu şekilde tespit edilecektir. Girdilerin hepsine hakim olamasak da, teşhis ve tedavide bu konuda geldiğimiz nokta son derece başarılı görülmektedir.

Otomatik alternatif metin yok.

SİBERNETİK SAĞLIK; HERŞEYİN DENGEDE BULUNDUĞU POZİTİF HAYAT SEVİNCİDİR. BUNUN İÇİN NE YAPMALIYIZ / THE HEALTH IS A POSITIVE VITALITY. WHAT SHOULD WE DO FOR THIS PURPOSE?

 

POZİTİF HAYAT SEVİNCİ OLAN SAĞLIĞIMIZ İÇİN, BİZİ İÇERİDEN VE DIŞARIDAN ETKİLEYEN HER ŞEYİN DENGEDE OLMASI İÇİN GAYRET GÖSTERMELİYİZ…

EVERYTHING HAS TO BE IN A DYNAMIC BALANCE IN ORDER TO HAVE A POSITIVE VITALITY

 

The universe is a complex system. Each of these complex systems is in balance. Organizations that are in balance within themselves, while organizing with others, balance themselves on the one hand and balance each other on the other. Thus a superior equilibrium situation arises for an entire system. This is called "ultra-stability" in cybernetics. In such a structure, the disorder in a system disturbs the whole system and everything has to be reorganized. Otherwise "apocalypse" breaks

Please use google translation for further translation…

Kainat bir çok karmaşık sistemden ibarettir. Bu karmaşık sistemlerin her biri kendi içinde denge halindedir. Kendi içinde denge halinde olan organizasyonlar, diğerleri ile de organize olarak bir yandan kendi dengelerini sağlarken diğer yandan birbirlerinin dengesini sağlarlar. Böylece bütün bir sistem için üstün bir denge durumu ortaya çıkar. Buna sibernetikte “ultra stabilite” denir. Böyle bir yapıda bir sistemdeki bozukluk tüm sistemi bozar ve herşeyin yeniden organize edilmesi gerekir. Aksi halde “kıyamet” kopar

İnsan da kainatın bir parçasıdır. Kendi içinde ruhsal, zihinsel, duygusal ve fiziksel bir denge arar, Bu denge, kendisini içeriden ve dışarıdan etkileyen herşeye rağmen dengelendiği bir dengedir. İnsanı çevreleyen diğer insanlar dahil, her şeyin de böyle ancak kendisinden ve birbirinden farklı bir dengesi vardır. Ancak “kıyametin kopmaması” veya bir hastalığın ortaya çıkmaması için bu farklı dengelerin de ortak bir denge sağlaması gerekir. Bunun için kendi aralarında bir organizasyona ihtiyaç vardır. Bir yandan kendi ayarlarını yapmaları, diğer yandan kendi aralarında bir ayara ihtiyaç vardır. Bu şekilde bütün bir sistem için ortak bir denge durumu (üstün denge durumu) söz konusu olur. Buna sibernetik dilinde “ultrastabilite” diyoruz. Birbirini etkileyen her sistemin denge durumundaki bir bozukluk bütün sistemi bozar ve herşeyin yeniden ayarlanması gerekir.

Sibernetik’in kurucusu sayılan Norbert Wiener, 1948 yılında yayınladığı ilk eserinde “Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine” (Sibernetik veya hayvan ve makinada kontrol ve haberleşme) adını vererek Sibernetik’in aşağı…
SİNYAL9.COM

Hoş Geldin Sibernetik Tıp- Welcome to Cybernetic Medicine

SİBERNETİK TIP NEDİR? – WHAT IS CYBERNETIC MEDICINE?

OTO-KONTROLE SAHİP EVRENSEL SİSTEMİN BİR ALT SİSTEMİ OLAN İNSANIN KENDİ İÇ VE DIŞ İLETİŞİM YOLLARINI CİHAZLARLA OTOMATİK OLARAK KONTROL ETMEK SURETİYLE HASTALIKLARI TEŞHİS VE TEDAVİ ETMEKTİR.

SİBERNETİK TIP, İNSANDA BİR ORGANIN MEVCUT DURUMUNU DEĞİL, NASIL İŞLEDİĞİ İLE İLGİLENİR. ÖRNEĞİN BİLDİĞİMİZ TANI YÖNTEMİNDE BİR TROİD BEZİNİN HORMON DÜZEYİ NORMAL ARALIKLARDA İSE BU ORGANDA SORUN YOK DENİR. SİBERNETİK TIP, HORMON DÜZEYİ İLE İLGİLENMEZ; BUNUN YERİNE TROİD BEZİNİN PROSES/ÇALIŞMA SÜRECİ SAĞLIK DÜZEYİNİ, HÜCRESEL METEBOLİK ANALİZİNİ YAPMAK SURETİYLE HEM BUGÜNKÜ SAĞLIK DÜZEYİNİ BELİRLER, HEM DE İLERİDE YAŞANABİLECEK SIKINTILARI DEĞERLENDİRİR.  ÜSTELİK KİŞİNİN HERHANGİBİR HASTALIĞI VEYA HASTALIK BELİRTİSİ BULUNMAMASINA RAĞMEN, DAHA DA ÖTESİ, LABARATUAR TESTLERİ NORMAL GÖSTERMESİNE RAĞMEN BUNU ORTAYA ÇIKARIR.

ÖRNEĞİN BİR YERE İKİ ŞEKİLDE VARABİLİRSİNİZ. KÜLÜSTÜR BİR ARABA KULLANIRSANIZ, KONFORSUZ VE HER ZAMAN YARI YOLDA KALMA RİSKİ ALTINDA ORAYA VARIRIRSINIZ. BİR LÜKS ARABA KULLANIRSANIZ, ORAYA ÇOK RAHAT BİR ORTAMDA VE YOLDA KALMA RİSKİ OLMADAN VARRIRSINIZ. İKİSİ DE İŞ GÖRMÜŞ, GİDİLECEK YERE GÖTÜRMÜŞTÜR. AMA SEYAHAT KALİTESİ BİRBİRİNDEN ÇOK FARKLIDIR.

TIPTA BUGÜN ARTIK BÜYÜK BİR DEVRİMİN EŞİĞİNDEYİZ. BİLİNEN TETKİK, TEŞHİS VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ, VÜCUDU HİÇBİRŞEKİLDE RAHATSIZ ETMEYEN (NON-INVASIVE) YÖNTEMLERLE YER DEĞİŞTİRMEYE BAŞLAMIŞTIR.  ORGANİK TIBBIN AYAK SESLERİ DUYULMAKTADIR. KLİNİK ÇALIŞMALAR, VÜCUDA DOKUNMADAN VE HİÇBİRŞEKİLDE VÜCUDA ZARAR VERMEDEN, İNSAN HATALARINI YOK DENECEK KADAR AZALTAN İLERİ İLETİŞİM (KOMİNİKASYON) TEKNOLOJİLERİNİ KULLANAN CİHAZLARLA OTOMATİK OLARAK YAPILMAYA BAŞLANMIŞTIR.  10-15 YILLIK GEÇMİŞİ İLE, YENİ ÇAĞIN HENÜZ BAŞINDA OLMAMIZA RAĞMEN, BU CİHAZLAR, YÜKSEK İŞLEM HIZLARI VE DOĞRUSAL OLMAYAN SİNYALLERİ KABUL EDİLEBİLİR BİR DOĞRULUK ORANINDA DEĞERLENDİRME VE İŞLEME KAPASİTELERİ BAKIMINDAN DİKKAT ÇEKMEKTE VE GELECEK KONUSUNDA BİZİ CESARETLENDİRMEKTEDİR.  BU KONUDA KATEDİLECEK ÇOK YOL OLMASINA RAĞMEN, ARTIK KİMYASAL PARAMETRELER YERİNE, KİMYASAL PARAMETRELERİN YANSIMASI OLAN ,  BİO-FREKANS  DEĞİŞİMLERİNİ ESAS ALARAK  HASTAIĞIN GEÇMİŞİ BELİRLENEBİLMEKTE, TETKİK, TANI VE TEDAVİ YAPILABİLMEKTEDİR.

BUGÜN ARTIK SESLERİ, RENKLERİ, MANYETİK İNDÜKSİYONU VE MİKRO ELEKTRİK AKIMI KULLANARAK ORGANLARA SAĞLIK DÜZEYLERİNİ SORABİLİYOR VE ONLARDAN MANYETİK ALAN DEĞİŞİMLERİNE VE DİRENÇ FARKLILIKLARINA GÖRE, KLİNİK TEST SONUÇLARI İLE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA,  YUMUŞAK DOKULARDA % 95, KEMİK, CİLT VE GÖZDE %87  DOĞRULUK ORANINDA CEVAP ALABİLİYORUZ.

 

SİBERNETİK SAĞLIK NEDİR? WHAT IS CYBERNETIC HEALTH

SİBERNETİK NE DEMEK? WHAT IS CYBERNETICS?

Sibernetik bilimi; beyin, sinir sistemi ve mekanik-elektrik, elektronik gibi iletişim sistemlerini otomatik kontrol etmekle ilgili iletişim ve kontrol teorileri ve bilimidir.

The science of communication and control theory that is concerned especially with the comparative study of automatic control systems (such as the nervous system and brain and mechanical-electrical communication systems)

kaynak-source: https://www.merriam-webster.com/dictionary/cybernetics

SİBERNETİK TIP NEDİR?

Sibernetik tıp, sistem ve iletişim teorilerini (systems and communications theory), bağlantı ağlarını (connections) ve karar teorilerini (decision theory) tıbbi araştırma ve sağlıkla ilgili alanlarda kullanan tıbbi mühendislik dalıdır.

“Medical cybernetics is a branch of cybernetics which has been heavily affected by the development of the computer (and engineering) , which applies the concepts of cybernetics to medical research and practice. It covers an emerging working program for the application of systems– and communication theory, connectionism and decision theory on biomedical research and health related questions.”

For further information please click onCyb

 

SİBERNETİK TIP MÜHENDİSLİĞİ

TEKNOLOJİ VE TIP ETKİLEŞİMİ

Beşeri tıbbın bilimsellik düzeyi, fiziksel, ruhsal, zihinsel ve duygusal sağlığımızı etkileyen iç ve dış çevre şartlarını kontrol altına alıp yönetebilme düzeyi ile yakından ilgilidir. Bu hedefe yönelik olarak, insan kaynaklı hataları en alt düzeye indirmeyi de amaçlayan, bilgisayar programları eşliğinde, insan-makina/cihaz desteğinde tıp ve mühendislik disiplinlerinin ortak paydasında yeni açılımlar yaşanmaktadır.  

Tüm hastalıklar; içsel ve dışsal faktörler altında; ruhsal, zihinsel, duygusal ve fiziksel odaklar arası iletişim frekanslarındaki bozulmanın neticesinde ortaya çıkmaktadır. Bu alandaki çalışmaların amacı:

  1. Sistemi içten ve dıştan etkilemek suretiyle, hücreler arası haberleşme/iletişim ağında kesintilere neden olan paraziter frekans odaklarını tespit ederek ortadan kaldırmak ve
  2. Bu odakların etkilediği bölgeler başta olmak üzere, tüm bio-sistemde/vücutta, sağlıklı haberleşme frekanslarını hücresel bazda yeniden düzenlemek olarak özetlenebilir. 

Hücresel Sağlık, Her türlü Sağlığın Güvencesidir;

Vücudumuz iç ve dış çevresindeki haberleşme ağının etkisinde bir denge arar. Bu dengenin enerji düzeyi aslında sağlığımızın da bir göstergesi niteliğindedir.

İç çevremiz olarak,  insan vücudundaki her hücrenin bir özgün iletişim frekansı/enerjisi/kodu vardır. Hücreler  birbirlerini bu özgün frekansla/kodla tanırlar. Bir hücre bir yandan ait olduğu organla, diğer yandan bütün vücutla sürekli iletişim içindedir.

Vücut içinden veya dışından sistemi etkileyen bir faktör vücutta bir rahatsızlık yaratır (physchsical/psychophisical disturbance). Çeşitli faktörlerle hücre iletişim frekansındaki/kodundaki bozulma ile hücre giderek “kör ve sağır”! hale gelerek ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma düşer ve hastalık süreci başlar. Bu rahatsızlıktan dolayı baskı veya stres altında kalan hücrelerin enformasyaon/iletişim frekansları/kodları normal frekans düzeylerinden sapar. Bu rahatsızlık beynin enformatik ağlarında her an izlenir ve gerek hissedilen duygularla istemli ve gerekse vücudun geliştirdiği refleksle  istemsiz olarak iletişimin normal hale gelmesi için gerekli tedbirler alınmaya çalışılır. Bio-iletişimde ortaya çıkacak bir bozulma ile hastalık sürecinin de ilk adımı atılmış olur.

Bozulan hücresel sağlık; doku sağlığını, doku sağlığı, organ sağlığını, o da bütün vucut sağlığını etkilemeye başlar. Vücut her kademede bu rahatsızlıkla kendi imkanlarıyla başedemediği zaman doktora gitmek mecburiyetinde kalırız.

Bir organın sağlığı, o organa ait hücrelerin enerji düzeyine göre değişmektedir. Hücrelerin sağlıklı enerji düzeyi, aslında sağlık düzeyimizin de bir göstergesidir.

Sağlıklı organların enerji düzeyleri esas alınarak yapılan hücre enerji düzeyindeki değişikliklerin izlenmesi, bu değişiklikleri olumlu yönde etkileyerek, hastalıklar ortaya çıkmadan önce alınacak tedbirlerin önemini de arttırmıştır.

SİBERNETİK TIP MÜHENDİSLİĞİ

Birçok faktör yanında yukarıda açıklanan insan sağlığını ilgilendiren konu ve süreçler de dikkate alındığında, önleyici sağlık hizmetleri başta olmak üzere, sağlığın temini ve devamlılığı konularda daha teknik neticeler elde etmek üzere tıp ve mühendisliğin birleşmesi kaçınılmaz olarak gerçekleşmiş ve Sibernetik Tıp Mühendisliğini disiplini ortaya çıkmıştır.

Sibernetik Tıp Mühendisliği, enerji merkezli organik fonksiyonların, kontrol ve yönetilmek üzere mühendislik bilim ve teknolojileri ile entegrasyonu sonucu ortaya çıkmıştır.

Bu uygulamalar ile, vücut haberleşme/iletişim ağında tıkanan kanallar bio-enerji regülasyonları ile düzenlenebilmekte ve/veya hasarlı hücreler uygun implantlarla, robotik uygulamalarla ve/veya radyo haberleşme teknolojileri ile bye-pass edilerek ve gerekiyorsa tıp doktorlarının invasiv müdahaleleri eşliğinde, sağlıklı hücrelere ulaşılmak suretiyle, fonksiyoneliğini yitirmiş organlar işler hale getirilebilmektedir. Bu entegre çalışma alanı genel olarak sibernetik tıp mühendisliği alanına girmektedir.

Sibernetik Tıp Mühendisliğinin bir diğer alanı, bir rahatsızlıktan dolayı ortaya çıkan hücre enerjilerindeki değişikliği izlemek ve değerlendirmek üzere uygun teknolojiler üzerinde çalışır.  Hücresel enerji değişikliğin nedenlerini, sağlıksız hücrelerin enerji düzeylerini ve bunları bozan etmenlerin enerjilerini değerlendirerek tespit etmeye çalışır. Bu tespit, hastaların geç kalmadan sağlık düzeylerini değerlendirmede ve ciddi bir durumun ortaya çıkmasından önce uzman sağlık kuruluşlarına veya uzman hekimlere yönlendirilmesinde önemli bir insan-makina-cihaz-bilgi işlem arayüzünde teknik çalışmadır.

Sistem yaklaşımı: Kâinat bir büyük sistemdir ve her şey bir üst sistemin alt sistemidir. İnsan da kainatın bir alt sistemidir; kendisini etkileyen dış çevre ile iç çevrenin etkisinde, bunlarla iletişim içereisinde etki-tepki sonucu ortaya çıkan dengeye (homostatis) dayalı  bir hayat sürer.

Sibernetik Tıp Mühendisliği; modern tıbbın gelişen yorumunda olduğu gibi, teşhis ve tedavide vücudun bir bütün olduğunu ve bu bütünlüğün iç ve dış faktörlerden etkilenen bir sistem konsepti içinde çalıştığını, vücudun bir bütün olarak sistem bazında sorunları belirlenip ortadan kaldırılmadıkça sağlıklı bir teşhis ve tedavi yapılamayacağını öngörür. Bununla birlikte: 

  1. Sibernetik Tıp Mühendisliğindeki gelişmelerle, artık günümüzde tıp bilimi, insan sağlığının evrendeki değişimlerden etkilendiğini dikkate alarak tibbi değerlendirmelerde evrensel, çevresel ve kişisel bilgiler dikkate alınmaktadır. 
  2. Tıp doktorluğu hem bir san’at hem bir bilimdir. Sibernetik Tıp Mühendisliği, Tıp doktorluğunun san’at ve bilim yanlarını yükseltecek şekilde, insan hatalarını en alt düzeye indirmek için mühendisliğin çeşitli dallarından ileri teknoloji mekanik, elektrik, elektronik gibi imkan ve kabiliyetler, robotlar, cihaz ve bilgi işlem teknolojilerinden yararlanma düzeyimizi yükseltmesi açısından önem arz etmektedir.   

 


YASAL BİLDİRİM: BU SİTEDEN YARARLANMADAN ÖNCE SİTEMİZDEKİ YASAL BİLDİRİMİ LÜTFEN OKUYUNUZ…

SİBERNETİK SAĞLIK KONSÜLTASYON MERKEZİ FAALİYET ALANI/SCOPE OF WORK

 

SİBERNETİK TIP SAĞLIK KONSÜLTASYON MERKEZİMİZDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Antalya’da faaliyet gösteren Sibernetik Sağlık  Konsültasyon Merkezimizde verilen hizmetler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Sibernetik Tıp, insan vücudunaki haberleşme ağında (sibernet) meydana gelen bozulmalar ve bunun neticesinde bozulan dengeleri (homostatis) tespit ederek  buna göre rahatsızlıklara teşhis koyan ve bozulan haberleşme ağı ile dengeleri rehabilite ederek rahatsızlıkları önlemeye çalışan tıp dalıdır.

Sibernetik tıp aynı zamanda rahatsızlığın özelliğine göre vücuda yerleştirilen implantlarla/cihazlarla/çiplerle, bozulan haberleşme ağını ve dengeyi (homostatis) rehabiilte ederek  rahatsızlıkların etkilerini ortadan kaldırmayı da kendisine konu edinen tıp dalıdır.

Aşağıdaki fotograf ve temsili resimde görüldüğü üzere, geliştirilerek insana adapte edilen makina/cihaz/arayüzler kullanılarak, herhangi bir nedenle bir veya birkaç organını  kısmen veya tamamen kullanamayan kişiler için bu organlarını kısmen veya tamamen kullandırmaya yönelik çalışmalar ve buluşlar da bu tıbbın konusudur.

Sibernetik Sağlık Konsültasyon Merkezimizin faaliyet konusu, sibernetik tıbbın konusu olan sağlık sorunlarınızın çözümüne yardımcı olmaktır.

SİBERNETİK TIP NEDİR?

Kâinat bir büyük sistemdir ve her şey bir üst sistemin alt sistemidir. İnsan da kâinatın bir alt sistemidir; kendisini etkileyen dış çevre ile iç çevrenin etkisinde bir hayat sürer. Beşeri tıbbın bilimsellik düzeyi, fiziksel, ruhsal, zihinsel ve duygusal sağlığımızı etkileyen iç ve dış çevre şartlarını kontrol altına alıp yönetebilme düzeyi kadardır.

Sibernetik Tıp, Alternatif tıp, Tamamlayıcı Tıp ve Konvansiyonel (batı) tıbbı ve Bütünsel Tıp gibi bir tıp dalıdır. Sibernetik tıp, teşhis ve tedavide geçen zamanı kısaltmayı ve teşhis ve tedavide insan hatalarını alt düzeye düşürebilmek için ortaya çıkmıştır. Sibernetik Tıp cihazlarının çalışma prensibi, hücrelerin bi0-enerji/bio-frekans düzeyine göre sağlık durumlarını belirlemeye dayanır.

Bütünsel Tıp, hastalık yok, hasta insan vardır prensibi ile teşhis ve tedavisinde  insanı fiziksel, ruhsal, duygusal, zihinsel, sosyal yönleri ile bir bütün olarak görürken, Sibernetik tıp, bu yaklaşıma ilaveten insan sağlığını ve insanı etkileyen tüm iç ve dış faktörleri sistem konsepti ile  kontrol altına alarak, program/makine/cihaz/arayüz etkileşimi ile bunları yönetmeyi hedeflemektedir.

Sibernetik tıp çalışmalarının diğer hedefleri arasında bozulan herhangi bir sağlık durumunu, dışarıdan veya vücuda yerleştirilmiş (implanted) cihazlarla normalleştirmek ve bunun da ötesinde insan-makine/cihaz/arayüz etkileşimi ile insan sistemini etkileyen tüm faktörleri kontrol altına alarak sağlığını yönetmektir.  

Sibernetik Tıptaki gelişmelerle, artık günümüzde tıp bilimi, insana etkileyen tüm iç ve dış faktörlerin sebep-sonuç ilişkisini kontrol ederek içeriden/dışarıdan yönetebilmeyi hedeflemektedir. Bu hedefe yaklaşma derecemiz, tıbbın bilimselliğinin de bir açıdan göstergesi olmaktadır. 

TÜM HASTALIKLAR HÜCRELERİN BİO-FREKANS SEVİYESİNDEKİ BİR BOZULMA İLE BAŞLAR, BİO-FREKANS SEVİYESİNİN NORMALLEŞMESİYLE İYİLEŞİR.

HASTALIK SÜRECİMİZ/ PROGRESSION OF THE DISEASE

All the diseases start at the brain as the mental, spiritual and emotional disturbances and stop at the brain with a due care.. If it can not be stopped in 5 the phase, the sixth phase is terminal, dead of the brain…

The progress devolopes as : psychophysiological, energoinformational, neuroendocrine, endotoxic, symptomatic and terminal. At the first three stages an illness is considered easily curable, at the fourth – curable, at the fifth – hardly curable, at the sixth – incurable.)

Etrafımıza bir elektron gözlükle baktığımızda, insanları havada dalgalanan bir enerji silüeti olarak görürüz. Eşyaları da öyle… Madde olarak gördüğümüz herşeyin aslında bir enerji olduğunu anlamak bu kadar basitleşmiştir. Enerjiyi yönettiğimiz zaman sağlığı da yönetebileceğimiz bu gerçeğe dayanmaktadır.

Tüm hastalıklar insan bio-enerjisindeki bozulma ile hücrede başlar, zamanında uygun teşhis ve tedaviler konularak sağlıklı düzeyine yükseltilemezse,  6 kademe sonunda bio-enerjinin genetik programı etkilemesi (mutasyon) sonucu terminal ile sonuçlanır.

Her türlü hastalığın süreci 6 kademede  gelişir ve biter

 1. Hastalıklar, ilk önce psikolojik durumun (ruhsal, zihinsel, duygusal yapının), vücudumuzda bio-frekans seviyesi diğerlerine göre düşük bulunan hücreleri etkilemesiyle başlar (psychophisical phase). Bu esnada iştahsızlık gibi hafif bozulmalar hissedilir, can sıkıntısı başlar.
2. Bu bölgelerdeki frekans bozulmalarının devam etmesi haline, psikolojik sıkıntı, hücrelerarası bilgi paylaşımı için enerjik bilgiye dönüşür (energoinformational phase); kendimizi halsiz hissederiz.
 4. Enerji halini alan bilgi 4. aşamada sinir sistemi kanalıyla endokrin sistemdeki hücre ve organlara sıçrar (neuroendocrine); her tarafım dökülüyor dersiniz.
 5. aşamada hücreler arası sıvıyı, hücreleri ve daha sonra tüm vücudu asidik-toksik bir yapıya dönüştürerek tıkar ve hastalıkların gelişmesi için uygun bir ortam hazırlar (endotoxic); zaman zaman yaşanana baş ağrıları gibi belki geçer diyerek önemsemeyeceğiniz rahatsızlıklar başlar. 
 5. aşamada rahatsızlanan vücutta hastalık belirtileri ortaya çıkar ve doktora gitmek zorunda kalırsınız (symptomatic); evde tedavi çok zorlaşmıştır. Migren atakları başlar.
 6. aşamada ortaya çıkan hastalık artık tedavi edilemez durumda olup hasta sonunu bekler durumdadır (terminal).
 
İlk 3 aşama kolaylıkla tedavi edilebilirken, 4. aşama tedavi edilebilir durumdadır. 5. aşamanın tedavisi zordur. 6. aşamanın tedavisi neredeyse imkansızdır.

Hastalığı ilerlemiş insanlara gözlerinde fer kalmamış deriz. İşte insanın bio-enerji düzeyi 42 kiloherz’in altına düşmesi durumunda gözlerimiz donuklaşır. Çünkü tüm organların sinir uçları gelir gözün renkli kısmının arkasında son bulur. Hücrelerimizdeki bi0-enerji düştükçe gözlerimizdeki ışıltı bu yüzden sönmeye başlar. Bi0-enerji düzeyimiz 62 kiloherz’in üzerine çıktığı durumlarda kanser dahil tüm hastalıklar baskılanır. 42 kiloherz’de kanser süreci başlar…

SİBERNETİK SAĞLIK KONSÜLTASYON MERKEZİMİZDE SUNULAN HİZMETLER:

TÜM RAHATSIZLIKLARINIZI SİZİ ETKİLEYEN İÇSEL VE DIŞSAL FAKTÖRLERİ SİSTEM BAZINDA DEĞERLENDİRDİĞİMİZ İÇİN SAĞLIK KONUSUNDA VERDİĞİMİZ HİZMETLERDE BİR SINIR BULUNMAMAKTADIR. ÖRNEK OLARAK; OBEZİTE (AYDA 10 KG VEREBİLİRSİNİZ), METEBOLİK SORUNLAR, AĞRI, TANSİYON, ŞEKER, CİLT, İLİŞKİ KURMADA ZORLUK, ENERJİ DÜŞÜKLÜĞÜ, İÇE KAPANIKLIK DAHİL, SOSYAL, FİZİKSEL, DUYGUSAL, ZİHİNSEL SORUN, HASTALIK VE RAHATSIZLIKLARINIZ İÇİN ÇÖZÜM MERKEZİYİZ.

HER TÜRLÜ SAĞLIK SORUNUNUZ İÇİN  BİZE GELEREK HİÇBİR ÜCRET ÖDEMEDEN DANIŞMANLIK HİZMETİ ALABİLİRSİNİZ

DNA, HÜCRE, ORGAN, SİSTEM,  ENERJİ HATLARI İLE İÇ  VE DIŞ FAKTÖRLERE DAYALI SAĞLIK KONSÜLTASYONU

Modern tıbbın temel prensibi olan “Hastalık yok, hasta insan vardır” anlayışı ile Merkezimizde insan sağlığı bi0-enerji düzeyinde ortaya çıkan değişiklikler dikkate alınarak, DNA, hücre, organ, sistem ve enerji hatları yanında fiziksel, ruhsal, duygusal ve zihinsel bazda ve bunları  etkileyen iç ve dış çevre olarak sistem bazında değerlendirilmektedir.

Genel sağlık durumunun değerlendirilmesinde insanı içten ve dıştan etkileyen tüm faktörler bi0-enerji bazında ölçülerek değerlendirilmektedir. 

  1. Hücre bazında her organın  ve dolaşım, sindirim, boşaltım sistemi gibi tüm sistemlerin bi0-enerji bazında sağlık durumu belirlenerek, gerekiyorsa geç kalmadan uygun bir uzman doktor veya sağlık kurumundan tıbbi destek almanız sağlanmaktadır.  
  2. Genel sağlığınızı yakından etkileyen vücuttaki tüm enerji hatlarınızın sağlık düzeyi belirlenerek, bunların neden olabileceği rahatsızlıklar belirlenmekte,  gerekiyorsa geç kalmadan uygun bir tıbbi destek almanız sağlanmaktadır.

BİO-ENERJİ REHABİLİTASYONU

Genel sağlık düzeyinizin belirlenmesi sonucu gerekiyorsa:

  1. Hücreler arası sıvının asidik/alkali düzeyine göre, sağlıklı bir yapının sürekliliği için destek programları sunulmaktadır.  
  2. Hücre bazında varsa bio-enerji rahatsızlıkları belirlenerek, rehabilite edilmekte veya gerekiyorsa, tam zamanında tıbbi destek almanız sağlanmaktadır. 
  3. Vücuttaki bio-enerji hatlarının ve şakraların varsa bozulan sağlık düzeyi belirlenerek, uygun sağlık kuruluşlarından veya uzman doktorlardan tam zamanında tıbbi destek almanız sağlanmaktadır. 

GEÇ KALMADAN, UYGUN BİR TIBBİ DESTEK İMKANI

Yapılan bio-enerji ölçümlerine dayalı olarak olarak, sibernetik tıbbın dışında vücutta konvansiyonel (hastane) tıbbının veya bunların dışında sağlığın rehabilitasyonu ile ilgili bilinen diğer 185 çeşit yöntemin kullanılması gereken bir durumun belirlenmesi durumunda, tıbbi teşhis ve tedavide geç kalmamanız için sizleri hizmet almanız gereken konunun uzmanı tıp doktorlarımıza veya sağlık kuruluşlarımıza veya diğer uzman sağlık personeli veya kurumlarımıza yönlendirmekteyiz. Verilen Önleyici Sağlık Konsültasyon hizmeti ile tam zamanında Tıbbi teşhis ve tedavi almanız sağlanmaktadır.

SAĞLIKLI YAŞAM REHBERLİĞİ

Sağlığınızla ilgili bilinçlenmenize yardımcı olmak üzere, bio-enerji düzeylerine göre mevcut sağlık düzeyinizi sistem ve organ bazında değerlendiriyor, potansiyel rahatsızlıklarınız konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.  Bunların gerekiyorsa uzman doktor ve hastanelerimizde tedavi edilmek üzere ele alınması ve yönetilmesi konusunda sizlere danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Bu sürecin başında ve sonrasında Doktorunuzun da görüşleri doğrultusunda size özgü sağlıklı bir yaşam programı hazırlatılarak tedavi süreciniz hızlandırılmaktadır.

Hizmetlerimiz konusunda sizlere daha fazla bilgi sunmaktan mutluluk duyacağız. Lütfen önceden randevu alarak merkezimizi ziyaret ediniz ve hizmetlerimiz hakkında daha yakından bilgi alınız. 

Randevu için Selin Hanım:  (+90) 242 324 79 49  

email: urdr@outlook.com

Adres: Tera City karşısı-İşbir Yatak üstü, “Sağlığa Bütünsel Bakış” Tekelioğlu Cad. Astur Ceylan Sitesi 86/F No 10 kat 5 Muratpaşa Antalya