Eng. Dr. Şahin KESİKMİNARE

     TEŞHİS VE TEDAVİDE YENİ YAKLAŞIM 

SİBERNETİK TIP

172493

 SİBERNETİK TIP-CYBERNETIC MEDICINE

 • TIBBİ TEŞHİS VE TEDAVİDE BİO-ENFORMATİK TABANLI BÜTÜNSEL SİSTEM YAKLAŞIMI
 • MANAGEMENT OF MEDICAL DIAGNOSIS AND TREATMENT UNDER BIO-ENFORMATIC BASED INTEGRATIVE SYSTEM APPROACH

Müh. Dr. Şahin KESİKMİNARE

EĞİTİM:

 • Tıp Doktoru (MD)-Integrativ/Sibernetik  Tıp -UNM TIP- USA 
 • Master (M.S.) -Başkent Üniversitesi ANKARA  ve Texas Üniversitesi-ABD
 • Mühendislik (Eng) (B.S.)-Türkiye ve Almanya (Sistem)
 • Ekonomi (B.S.)

Eng. Dr. Şahin KESİKMİNARE

HIS EDUCATION:

 • Medical Doctor (MD)- Integrative/Cybernetic- UNM -USA
 • Master (M.Sc) -University of Başkent-Turkey & University of Texas- USA
 • Engineering (System) (Eng) (B.S.)- Turkey and Germany
 • Economy (B.S.) – Turkey

Müh. Dr. ŞAHİN KESİKMİNARE, Üniversite Tıp eğitimini Amerika Birleşik Devletleri UNM’de Integratif/Sibernetik Tıp dalında tamamlayarak Tıp Doktoru ünvanını aldı.  Bununla birlikte, University of Texas’ta ve Başkent Üniversitesinde Lisans üstü (Master) ile Türkiye ve Almanya’da Mühendislik  (sistem) dallarında lisans eğitimlerini başarı ile tamamladı.

Müh. Dr. Şahin Kesikminare,  yöneticilik dahil yurt içi ve yurt dışında çeşitli kademelerde çalışmıştır. Halen Sibernetik Tıp alanında bilimsel araştırmalar yapma yanında, bu konu ile ilgili uluslararası danışmanlık yapmakta olup, UNM-USA’da Rektör Danışmanı olarak da görevlidir.

Müh. Dr. Şahin Kesikminare’nin üzerinde çalıştığı araştırma konuları: 

 1. Huzursuz Bağışıklık Sendromu -Şahin Sendromu (Irritable Immune Syndrome- Sahin’s Syndrome):

Bağışıklık sisteminin vücutta biriken antropik frekans kirliliği sonucu dengesi bozulmaktadır. Bu bozulma neticesinde düşman hücrelere saldırıp yok etmesi beklenen bağışıklık sistemi hücreleri, antropik frekans kirliliğinin yarattığı iletişim frekanslarındaki aşırı paraziter durum nedeniyle dost hücrelere saldırmaktadır. Bunun sonucu çeşitli bağışıklık sistemi rahatsızlıkları ortaya çıkmaktadır. Dr. Kesikminare, Bu sendromu ilk kez tespit ederek ismini vermiştir. Bir tıp bildirisi olgunluğuna getirmek üzere üzerinde çalışmaları devam etmektedir.

2. Hücresel Enerjinin Dinamikleri- (Dynamics of Cytological Energy)

energyanatomi Bu çalışma ile çeşitli düzeylerde hastalanmış, hatta fonksiyonel anlamda eter enerjileri kalan veya hiper-aktif halde bulunan hücreleri, sağlıklı frekans düzeylerine yükselten etmenler ve bunların kontrol ve yönetim teknikleri araştırılmaktadır.

Hücre frekansını/enerjisini düşürerek veya hızlandırarak hücre sağlığını etkileyen ve/veya sağlıklı bir frekans aralığında bulunmasını sağlayan vücuttaki bio-frekans/enerji regülatörleri Sibernetik Tıp Mühendisliğinin ana konularından bir tanesidir. Bu çalışma sonucu, bio-sistem konsepti içerisinde hücresel frekansı/enerjiyi etkileyen içsel ve dışsal faktörler ve bunlar arasındaki iletişim ve etkileşimin frekans kodlarının araştırılması ve sonuçlarının  bir bildiri ile sunulması amaçlanmaktadır. 

Müh. Dr. Şahin Kesikminare, birçok platformlarda konferanslar vermiş, modülatörlük yapmış ve eğitim-öğretim hizmetlerinde bulunmuştur.

20131120_203259

Antalya’da  Sibernetik Tıp Konferansında

10527476_10152539380899411_4426224307772197038_n
Üniversite’de Sibernetik Tıp Work-Shop

toplantı

Çeşitli  Resmi Platformlarda

 tıiple   ikili

ateşelerle

 

SİBERNETİK TIP VE SİBERNETİK TIP MÜHENDİSLİĞİ

SİBERNETİK TIP NEDİR? – WHAT IS CYBERNETIC MEDICINE?

“The human body has a feed-back based information network that is able to respond to internal and external multy-facet energy factors. The disturbed homoestatis in the body  is beeing realized as diagonosis and compansated  as treatment by controlling and managing this energo informatic network.

Cybernetic Medical Engineering, with its system approach and mathematic and computer language, is an interdisciplinary science to control and manage this cybernetic environment”

İnsan vücudu içeriden ve dışarıdan etki altında kaldığı her türlü enerjiyi ve bunların sebep olduğu primer ve sekonder enerji değişimlerini değerlendirip uygun cevaplar vermek üzere, geri beslemeli bir iletişim/enformasyon ağına sahiptir. Bu enformatik enerji ağının  oto-kontrol ve yönetimi ile vücutta bozulan herhangi bir denge (homostatis) an olarak teşhis edilip, tedavide etken olan faktörler belirlenmekte ve vücut otonom olarak kendini tedavi sürecine geçmektedir.

Sibernetik Tıp Mühendisliği, sistem yaklaşımı ve kullandığı tıbbi programlar ile vücuttaki bu enformasyon ağını kontrol ederek yönetme iddiasında olan disiplinler arası bir bilim dalıdır. Bu kontrol ve yönetim sonucunda, vücudumuzdaki doğal süreçte olduğu gibi, her türlü hastalık otonom olarak teşhis edilebilmekte ve tedavi etmenleri değerlendirilebilmektedir. 

SİBERNETİK TIP VE TIBBIN GELECEĞİ

Tıpta bugün artık büyük bir devrimin eşiğindeyiz. Bilinen tetkik, teşhis ve tedavi yöntemlerinin yerine giderek artan ölçüde vücudu hiçbir şekilde rahatsız etmeyen (non-ınvasıve) yöntemlerin tercih edildiği bir döneme girilmektedir.  

Sibernetik tıp bu alandaki çalışmalara öncülük etmektedir. Sibernetik tıp, sürdürülebilir bir sağlıklı yaşam için insanı oto-kontrole sahip evrensel sistemin bir alt sistemi olarak değerlendirir. Bu çerçevede sibernetik tıp, teşhis ve tedavide vücuttaki iç ve dış iletişim ağlarının sağlık düzeyini kontrol ederek yöneten tıp dalıdır.   

Sibernetik tıp, insanda bir organın veya vücudun mevcut durumu ile değil, nasıl işlediği ile ilgilenir. Örneğin bildiğimiz tanı yönteminde bir tiroit bezinin hormon düzeyi normal aralıklarda ise bu organda sorun yok denir. Sibernetik tıp, hormon düzeyi ile ilgilenmez; bunun yerine tiroit bezini fonksiyonel sağlık düzeyi açısından değerlendirir. Bunun için hücresel analizini yapmak suretiyle hem bugünkü sağlık düzeyini belirler, hem de ileride yaşanabilecek sıkıntıları değerlendirir.  

Sibernetik tıp, hastalıkların teşhis ve tedavisinde tepede sistem odaklı olması, zeminde ise hücresel sağlığı esas alması açısından her türlü rahatsızlığın/hastalığın değerlendirilmesinde  önemli bir disiplin olarak öne çıkmaktadır.

İnsan bir sistemdir. Altında ve üstündeki sistemlerin dengesinde karar verir. Bu sisteme müdahale ederek onu kontrol ve yönetmek mümkündür. Nitekim, bilinçaltı akılı hipnosibernetik ile kontrol ederek yönetebilmekteyiz. Sibernetik Tıp ile, vücudumuzun tüm alt sistemleri ile vücudumuzu dışarıdan etkileyen üst sistemleri kontrol ve yönetmek mümkündür.
Böyle bir sistem kontrollü çalışma ile, vücudumuzdaki fiziksel, duygusal, ruhsal, zihinsel dahil her türlü dengesizliğin sağlıklı bir şekilde düzenlenebileceği de görülmektedir.

Sağlık düzeyini ve bir rahatsızlığın nedenlerini en ince ayrıntısına kadar bilen bir bedenimiz/sistemimiz var… Bazen bu bilgi bilinçaltında yatmakta ve biz bunun neticesini bilinç düzeyine çıkaran bir nedenle görmekteyiz. Örneğin anne karnında annenin bebeğine karşı olan istemezlik hissi, güvensizlik olarak bilinç altına yerleşir. Bebek büyüyünce Huzursuz Bağırsak Sendromu rahatsızlığı olarak bilinç üstüne çıkar. Bu bir sonuçtur. Bu duygu yok edilmediği için bağırsak sorunu olarak bilinç üstüne çıkmıştır. Sistem bir sorunu sıfırlamak için başka bir sorun yaratmıştır. Tıpta sorun nerede? Bir sorunu çözerken başka bir sorun yaratmamak lazım… Bunun için de parçayı değil, bütünün/sistemin haberleşme dilini anlayarak, onu kontrol ederek, amaca göre düzenleyip yönetebilecek yaklaşımlar önem kazanmaktadır.

Vücudumuzda bir haberleşme sistemi vardır. Haber akışına göre her organ kendi görevini elindeki imkanlar ölçüsünde düzenlemeye çalışır, bir hatayla karşılaşırsa otomatik olarak o hatayı sistem dışına iter ve üst denge durumuna gelmede başarılı olursa sağlıklı durum devam eder. Sağlıklı durumun devamlılığını sağlayan kanunlar nedir? Bunlar iletişim, kontrol, kontrole göre yeniden düzenleme ve denge şartlarını sağlayan faktörlere ilişkin kanunlardır. Bu konuların artık, modern tıbbın odaklanması gereken konuların başında geldiğine inanıyorum.

SİBERNETİK TIP YAKLAŞIMI

 1. İnsan; fiziği, ruhu, zihni, duyguları ve ruhu ile bir bütün olarak. İçeride ve dışarıdaki faktörlerle sürekli iletişim ve etkileşim içinde olan bir sistemdir. Vücut, bu faktörlerin etkilerine karşı sürekli bir denge arayışı içerisindedir. Sistemin herhangi bir bölümünü etkileyen bir faktör bütünü etkiler. Sağlık, herhangi bir nedenle bozulan bir dengenin, vücudun kendi dinamikleri ile tekrar kurulamaması sonucu bozulur.
 2. Vücutta bu dengeyi bozan etmenler öncelikle sistem bazında araştırılır daha sonra sistemin en küçük birimi olan hücre sağlığına odaklanılır. 
 3. Teşhis ve tedavide etken olan faktörler ağırlıklı olarak insan hatalarını en alt düzeye indiren ileri teknoloji bio-elektro-enformatik cihazlarla tespit edilir. 

15-20 yıllık geçmişi ile, yeni çağın henüz başında olmamıza rağmen, teşhis ve tedavide yardımcı olarak kullanılan bu cihazlar, yüksek işlem hızları ve doğrusal olmayan sinyalleri kabul edilebilir bir doğruluk oranında değerlendirme ve işleme kapasiteleri bakımından dikkat çekmekte ve gelecek konusunda bizi cesaretlendirmektedir.  

Bu konuda katedilecek çok yol olmasına rağmen, artık kimyasal parametreler yerine, kimyasal parametrelerin yansıması olan bio-frekans değişimlerini esas alarak bir hastalığın geçmişinin belirlenmesi yanında, tetkik, tanı ve tedavilerin yapılması konusunda teorik çalışmalar, pratik uygulamalara girmeye başlamıştır.

Tıp bugün artık hücrelerin antropik enerji seviyelerini değerlendirerek organların sağlık düzeylerini izleme aşamasındadır. Öncü çalışmalar ümit verici olup, klinik test sonuçları ile karşılaştırıldığında, yumuşak dokularda % 95, kemik, cilt ve gözde %87 doğruluk oranı söz konusudur. 

SIBERNETIK TIP MÜHENDİSLİĞİ NEDİR* WHAT IS CYBERNETIC MEDICAL ENGINEERING?

İnsan vücudu, kendisini etkileyen iç ve dış enerji/frekans akışlarına karşı sağlıklı dengesini korumak üzere yaratılmıştır. Sağlığımız her zaman bu iki frekans/enerji gücünün etkisinde kalarak bir dengeye gelmeye çalışır. Bu denge, hangisi baskın ise ona göre şekillenir ve  sağlıklı durumla hastalıklı durum arasında bir yerdedir. Bu dengeyi bozan potansiyel enerjilere/frekanslara karşı verilen cevap, ister maddesel, ister enerji olsun, yine belli bir frekanstaki elektromanyetik bilgidir. Bu bilgi açık sistem bazında enformasyon/iletişim ağını etkilemektedir.  İç ve dış çevreden kaynaklanan nedenlerle  vücutta bozulan dengeler, bu enformasyon ağının analizi kontrol ve yönetilmesi ile yeniden kurulabilmektedir.

Temeli Sistem Mühendisliği ve tıp,  dili matematik ve bilgisayar olan Sibernetik Tıp Mühendisliği, bu iletişim ağının analizi, kontrolü, rehabilitasyonu ve yönetilmesi ile ilgili birçok bilimi ilgilendiren bilimler arası bir tıbbi mühendislik dalıdır. 

SİBERNETİK TIP MÜHENDİSLİĞİ ÇALIŞMA ALANLARI

Vücuttaki fiziksel, ruhsal, duygusal ve zihinsel ağların açık sistem konsepti altında ATOM, MOLEKÜL VE HÜCRE BAZINDA analizi, kontrolü ve yönetilmesi Sibernetik Tıp Mühendisliğinin önemli ancak tek çalışma alanı değildir. Robotik tıp da dahil, daha birçok geniş alanda çalışma alanı bulan Sibernetik Tıp Mühendisliği hastalıkların teşhis ve tedavisinde modern tıbba öncülük yapan önemli bir çalışma alanıdır. 

1. MEDİKAL BY-PASS ALANI

MEDICAL BY-PASS OPERATIONS

Bu çalışma alanı, vücutta fonksiyonelliğini yitirmiş doku ve/veya organlar “bye-pass” edilerek veya rehabilite edilerek tekrar fonksiyonel hale getirilmek üzere yapılan Sibernetik Tıp Mühendisliği ile ilgili bilimsel, mesleki ve teknik çalışmaları ve uygulamaları kapsar.

2. BİO-İNFORMATİK SAĞLIK ALANI

BIO-INFORMATIC HEALTH 

3 lüSibernetik Tıp Mühendisliğinin bu alanı; sibernetik, psychophisical, energo-informative, neuroendocrin, endotoxic, symtomatic, osmotik ve entropik enerjiler/frekanslar başta olmak üzere her türlü içsel  ve dışsal enerji/frekans ağını etkileyerek bedensel ve hücresel enerji/bilgi/sağlık/frekans düzeyimizi zenginleştiren veya fakirleştiren faktörlerin analiz, kontrol, yönetim ve rehabilitasyonu ve bunlarla ilgili teknolojiler, bilimsel gelişmeler ve uygulamaları kapsamaktadır. 

II. KONU İLE İLGİLİ ÖNGÖRÜLEN AVRUPA TOPLULUĞU PROJELERİ

EUROPEAN UNION PROJECTS

aet

SIBERMEDOSIS PROJESİ: SIBERNETİK TIP OSMOSİS ENTEGRASYON AR-GE PROJESİ

SIBERMODOSIS PROJECT: SIBERNETIC MEDICINE OSMOSIS ENTEGRATION R & D PROJECT

Avrupa Topluluğu proje portföyü kapsamında sunulmak üzere, SIBERMEDOSIS isimli proje çalışmaları yapılmaktadır.  Bir araştırma-geliştirme (AR-GE) projesi olan SIBERMEDOSIS Projesi ile, sibernetik tıp mühendisliğinin bio-osmosis odaklı hücresel yenilenme dinamikleri ile entegrasyonu araştırılmaktadır. Proje çalışmaları sonucunda sağlığın rehabilitasyonunda yeni  yeni bir bilim, teknoloji ve mesleğin tarif edilmesi beklenmektedir. 

Konu ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler, veya konu ile ilgili sorunlarını paylaşmak isteyenler, mesai saatleri dahilinde 0242 324 79 49 no.lu telefonu arayabilir veya urdr@outlook.com adresine yazabilirler.

 

SİBERNETİK TIP MÜHENDİSLİĞİ VE ENERJİ, MADDE VE MATRIX 

ENERJİ, MADDE, BİLGİ VE SİBERNETİK

ENERJİNİN KORUNUMU YASASI:

Prof. Albert Einstein’ın meşhur enerjinin korunumu yasasına göre:

Kainat enerji ve maddeden oluşmuştur. Bunun ikisinin toplamı sabittir; ne eksilir ne fazlalaşır, ancak birbirine dönüşebilir.  

Madde enerjinin yoğunlaşmış halidir… M=E/C2

Enerji ise maddenin ışık hızı ile hızlandırılarak çözülmüş halidir.

emc2

“1 gramlık bir kitle, atom bombasında olduğu gibi, bütünüyle enerjiye dönüştürüldüğü zaman, 2.000 ton petrolün yakılmasından elde edilen enerjiye eşit enerji üretir.”

Ünlü kuantum fizikçisi, 1918 yılı Nobel ödüllü Max Planc, maddenin her biri kendine özgü titreşim frekansına sahip ve bu frekansla radyasyon yayan vibratörlerden ibaret olduğunu buldu. Bu buluş ile Einstein’ın yukarıda bahsedilen enerjinin korunumu kuramı sarsılmış oldu. Planc’ın kuantum dediği enerji paketi ile dalga frekansı arasında ilişki vardı. 

HIPOTEZ:

EVREN MADDE, ENERJİ VE MATRİXIN TOPLAMIDIR; BUNLAR NE ARTAR NE EKSİLİR ANCAK BİRBİRİNE DÖNÜŞEBİLİR,

Planc’ın bu devrimsel buluşu ile, evrenin madde ve enerjiden ibaret olmadığı, evrenin, maddenin titreşim halinde bir enerji olduğu; evrenin enerji ve elektromanyetik dalga toplamından oluştuğu kabul edildi.

plancplancscheme

Malesef bu son önemli bilimsel çalışmaların üzerine zamanımıza kadar fazla birşey konulamamıştır. 

Bu bilimsel tabanı dikkate alarak yaptığım teorik çalışmalara ve değerlendirmelerime göre; aslında bir enerjiden farkı olmayan madde ve elektromanyetik dalga/frekans birbirine dönüşebilir; aralarında bu geçişi sağlayan bir matrix vardır. Madde/enerji, frekans ve geçiş matrixi; bu 3 unsurun evrendeki toplam miktarı her zaman sabittir… Evren ya enerji/madde veya frekans veya matrix halinde olabilir… 3 faktörü değişik oranda ihtiva eden ortamlar/oluşumlar da olabilir.

Madde, enerji ve matrix arasındaki bu dönüşüm, bugün bazı uzaylıların sahip olduğunu düşündüğüm, madde/enerji ve frekans dönüşüm çağını sona erdirerek matrix çağını gerçekleştirecektir.

TEORİ: MATRİX VAROLUŞUN TEMELİDİR. BİR CANLI HÜCREDEN MATRİXİ EMDİĞİNİZ ZAMAN O HÜCRE ÇÖKER…

Bu konu çok çarpıcı iddialar içerdiğinden burada daha fazla yazmak için henüz erkendir. Ama konu insan sağlığı ile yakından ilgilidir; hücrenin sağlıklı enerji üretmesini sağlayan şey, hücre içerisindeki dengeli matrix düzeyidir. 

İnsan sağlığı, madde/enerji, frekans ve matrix bütünlüğü ile mümkündür. Bunlardan biri eksik olduğunda vücudumuz çökmeye başlar. Vücudumuzdaki her atomun, molekülün dengeli bir yapıya sahip olması sağlığımız açısından son derece önemlidir.  Atomlarımızın dengede olması demek, moleküllerimizin ve dolayısiyle hücrelerimizin de sağlıklı olması demektir. Bir hücredeki, doku ve organdaki atomların dengesi bozulunca matrix netliği etkilenerek enerji düzeyleri de bozulur. Enerji düzeyi bozulan organ, hücrelerinden başlayarak hastalanmaya başlar. Çünkü hücresel matrix sağlığı, hücresel enerji sağlığı ile doğrudan ilişkilidir.

Öyleyse sağlık, fiziksel sağlık ve enerji/frekans sağlığı ile, Enerji de matrix sağlığı ile yakından ilgilidir. Matrix dengesini kaybeden bir hücre, enerji dengesini de kaybederek zayıflar.

Çok geçmeden ilaçların etken maddeleri bilgi (bio-enformatik frekans) olarak hücrelere yüklenip bir yandan hücrelerin enerji düzeyleri eski sağlıklı hallerine yükseltilirken, diğer yandan hastalık etmenleri ortadan kaldırılarak enerjileri dengelenebilecektir. Bunun sonucu olarak, ilaçların katkı maddelerinden veya yaşadığımız istenmeyen yan etkilerinden kurtulabileceğiz. 

Gerek bu alanda ve gerekse, organların by-pass edilmesini konu alan medikal robotik alanında bio-kimya, enerji ve matrixin birlikte analizi, kontrolü ve yönetilmesi önemlidir.

Doğrusal olmayan matrix etkileşimlerin doğurduğu sorunların kabul edilebilir bir güven aralığında, yüksek bilgi işlem hızlarında çözülebilmesi, Tıp ve Mühendislik disiplinlerini birlikte ilgilendirmektedir. Bütün bu açılardan değerlendirildiğinde, Sibernetik Tıp Mühendisliği geleceğin çok önemli bir mesleği olarak gelişmeye devam edecektir.

MOLEKÜLLERİN ATOMİK YAPILARININ GÖRSELLEŞTİRİLMESİ VE SİBERNETİK TIBBA ETKİSİ

2017 Yılı Kimya Dalında Nobel ödülünü kazanan Prof. Dr. Joachim Frank ” … Basmakalıp olmayan yeni fikirlerden gözünüz korkmasın. Bu çalışmaya başladığımda insanlar delirdiğimi düşünüyordu” diye başlamış söze… ve devam ederek ” …Bilimin, bilimsel yöntemlerle, cisimlerin doğasını araştırma uğraşısı olduğunu öğrendiğini belirtmiş. ” Moleküllerin atomik yapılarını görselleştirmesi Prof. Frank’a nobel ödülünü getirmiştir.

PROF. FRANK’IN BU BULUŞU SİBERNETİK TIBBIN GELECEĞİNİ PERÇİNLEMİŞTİR. BU BULUŞ, MOLEKÜLLERİN SAĞLIKLI VE HASTALIKLI İNSANLARIN HÜCRELERİNDE NASIL ÇALIŞTIKLARINI FİZİKSEL OLARAK GÖZLEMLEME AÇISINDAN ÖNEMLİDİR. BU BULUŞ SAYESİNDE SANAL GERÇEKLİK OLARAK İZLEDİĞİMİZ ATOMİK VE MOLOKÜLER SAĞLIĞI FİZİKSEL OLARAK İZLEYEBİLECEĞİZ. 

 

Sibernetik Tıp Mühendisliği ile ilgili teorik ve bilimsel çalışmaların yürütüldüğü mekanımızdan görüntüler.

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

 

  

YASAL BİLDİRİM: 

Sevgili Site takipçileri,

Bu site kapsamında tıbbın bütün düzeylerinde güncel bazı rahatsızlıklara karşı toplum sağlığına yönelik olarak ve sadece bilgilendirme amaçlı bilgiler sunulmakta olup; genel yaklaşıma dayalı pratik tıbbi bilgiler yer almaktadır.

Her insanın rahatsızlığı kendine özgüdür; bu site kapsamında verilen bilgiler sizin durumunuza uymayabilir.  Buradaki bilgiler bir hastalığın teşhis veya tedavi edilebilmesi için tavsiye niteliğinde olmayıp, sadece genel manada bilgi amaçlıdır. Bu site kapsamındaki bilgiler hiç bir zaman hastalığın standart tedavisinin yerine geçecek ve devam eden tedaviyi aksatacak şekilde kullanılamaz, bir doktor tavsiyesi veya reçetesi yerine geçemez, devam eden bir tedavi bu sebeple aksatılamaz. Buradaki bilgilerin ne şekilde olursa olsun kullanılması kişilerin kendi sorumluluğu dahilindedir.  Burada verilen bilgilerden dolayı hiçbir şekilde yasal bir sorumluluğumuz yoktur. Aksine hareket edenler doğacak sorumluluktan sadece kendileri sorumludur. Herhangi bir rahatsızlık durumunda hastaların mutlaka bir uzman tıp doktoruna görünmeleri veya kamu kurum ve kuruluşlarına müracaat etmeleri gerektiğini önemle hatırlatırız…

INTERNATIONAL THANKS AND INVITE

IN TURKISH

Sitemizin Sayın İzleyicileri,

Sitemize yoğun ilginizden dolayı sizlere teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum.

Site kapsamında pratik tıbbi bilgiler dışında, katagori dışı başlığı altında dini konulara, köy yaşantısı ve şiirler gibi değişik konulara da yer verilerek zevkle takip edeceğiniz bir site olmasına özen gösterilmiştir.

Site ile ilgili önerileriniz, övgüleriniz ve tenkitleriniz her zaman memnuniyetle karşılanacaktır.

Müh. Dr. Şahin KESİKMİNARE

IN ENGLISH

Dear guests, please accept my gratitude to you for your interest in our site. Please keep your interest in our site If the area of  your  interest are  different kind of medical treatments and  belows: 1 Democratic politics, political strategy, constitutional economics, strategic management, 2nd What is religion? Who is God in its entirety? What is destiny? How we can play a role in our destiny? What is the next after death? What might be the way from the physical life of metaphysics, 3 How can you prepare delicious and healthy foods and recipes? 4 What is happiness? what is the way to be happy, 5 Village or rural life, their photos, handmade lace, embroidery cloth, jewelry, village or country house images, 6 Who is Mevlana Rumi? 7 The poetry and several related topics. While we continue with the enrichment in this forum site, suggestions, praise and criticism are always welcome. This page will never forget the value of the time you took.

Eng. Dr. Sahin KESİKMİNARE

Eng. Dr. Şahin KESİKMİNARE” üzerine 32 yorum

 1. I have been exploring for a little for any high quality articles or weblog posts in this kind of area .

  Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site.
  Studying this information So i’m glad to show that I
  have a very good uncanny feeling I came upon exactly what I needed.

  I such a lot indisputably will make certain to
  don?t omit this website and provides it a glance regularly.

  Liked by 1 kişi

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.