KORONA VİRÜS KOVİD-19 TEDAVİSİNDE TEK VE SON ÇARE NEDİR? FREKANS MODÜLASYONU/ WHAT IS ONCE AND FOR ALL TREATMENT FOR COVID-19 FREQUENCY MODULATION

 

KORONAVİRÜS COVİD-19 HÜCRELERİMİZİ NASIL ELE GEÇİRİYOR? ÇARE İLAÇ MI? AŞI MI? FREKANS MI?

BİR VİRÜS, COVİD-19, MOLOKÜLER BİYOLOJİDEN, QUANTUM BİYOLOJİSİNE GİDEN YOLU MU AÇACAK? İLAÇLA TEDAVİ YERİNİ FREKANSLA TEDAVİYE Mİ BIRAKACAK?

ORGAN TEDAVİLERİ YERLERİNİ VÜCUT TEDAVİLERİNE Mİ BIRAKACAK?

5G ÇANAKLARI KORONA VİRÜSÜN YAYILMASINI ETKİLİYOR MU?

neural ossilation

SİNİR HÜCRELERİNDE ELEKTRİK AKIMININ FREKANS GÖRÜNTÜLERİ

İLAÇLA TEDAVİ YERİNİ, FREKANS TEDAVİSİNE Mİ BIRAKACAK?

Bugün enfeksiyon uzmanı hocalarımız televizyonlarda virüsün hücrelerimize giriş tarzını bir anahtarın anahtar deliğine uyumuna benzetmektedir. Buna göre virüsün anahtarı hücre üzerindeki anahtar deliği olan anjiotensin 2 almacına (reseptörüne-giriş yerine) uyduğu için virüs bu kapıdan içeri girip hücreyi ele geçirmektedir. Bu sebeple virüsün içeri girdiği anjiyotensin-2 almacını kapatan yöntemler tedavide uygulama kapsamına alınmıştır.

Quantum biyolojisi araştırmalarını kovid-19 virüsünün hücreye girişine uyarladığımda gördüm ki; virüs anjiyotensin-2 almacına bir kilit gibi bağlanmamaktadır. Gerçekte Kovid-19 virüsü hücreye kendi özel frekansını kullanarak girmektedir. Hücre içerisinde ilerlerken de kendine özel quantum kanalını kullanmaktadır. Kabaca belirmek gerekirse, virüsü hücre almacına bağlayan bir mekanik uyum değil, çok ince bir frekans uyumudur. Hücre almaçları seçicidir; yol geçen hanı değildir. Eğer mekanik bir bağlanma olsaydı, o almaçtan anjiyotensin-2 proteini dışında hiçbir şeyin girmemesi gerekirdi. Çünkü her evin/almacın kendine özgü bir anahtarı olur;başka bir kilitle açamazsınız.

Durumu açıklamak üzere, otel odalarının elektromanyetik anahtarlarını örnek verebiliriz. Otel odaları için her müşterinin bir manyetik anahtarı vardır. Bir müşteri bu anahtarla bir başkasının odasına giremez; çünkü frekansı farklıdır. Oysa, temizlikçilerin ellerinde bütün kapıları açan bir manyetik anahtar vardır. Virüsün frekansı da maymuncuk gibidir. Hiçbir ayırım yapmadan herkesin hücresine girebilmektedir.

Korona virüs sadece anjiyotensin-2 reseptörünü kullanarak hücre içerisine girmemektedir. Bunun en büyük delili, hastalarda koku alma duyusunun kaybolduğudur. Yer yer lezzet duyguları da kaybolmaktadır. Öyleyse virüs bu semptomları ortaya çıkaran değişik hücre reseptörlerini de kullanarak hücreye girebilmekte ve hücrenin koku ve lezzet alma reseptörlerini bloke (inhibe) etmektedir. Bunun sonucu olarak yeni hastalık semptomları gözlemlenebilmektedir. Virüs hücreye girerken maymuncuk gibi davranmakta; bugün için lezzet ve tat gibi belli kapılara  maymuncuk uygularken, gelecekte tüm kapıları açabilen veya bloke edebilen bir maymuncuk olacaktır. Biz virüsle geleneksel ilaç tedavileri ile mücadele ettikçe virüs maymuncuk kullanma kabiliyetini geliştirecektir. Bu durum ileride çok büyük çaplı pandemilerin görülmesine yol açacaktır. Virüsle tedavideki bu zorlamalar, mutasyon hızını, yani yayılmada değişik frekansları kullanabilme kabiliyetini arttırmada ona zaman kazandıracaktır.  Bütün bunlar  geleneksel yollarla gelecekte virüslerle savaşmanın ne kadar zor olacağını gözler önüne sermektedir.

Çok fazla bilimsel derinliğine dalmadan konuyu anlatmak istiyorum. Virüs ile hücre almacı arasında enerji/frekans uyumu vardır. Virüsün yaydığı özel frekans, hücrenin almacına ait frekans yelpazesi dâhilinde ise virüs hücreye girebilmektedir. Virüsün bir pandemi olarak yayılmasının önüne geçebilmek için, hücre almacını kapatan (inhibitör) etmenler veya plazma nakilleri ve benzeri yöntemler kullanılmakla birlikte, frekans odaklı yaklaşımlara yönelmek gerekmektedir. Bu amaçla, hücre almacının frekans yelpazesi ile virüsün hücreye bağlandığı frekans üzerinde çalışmak gerekir. Bu çalışma sırasında virüsün hücreye giriş yaptıktan sonra hücre içerisinde ilerlemek için kullandığı özel kuantum kanalı üzerinde de çalışmak, bu sorunlara köklü çözüm açısından önem arz etmektedir.

Bu amaç değişik yollarla başarılabilir. Virüsten koruyucu bir tedbir olarak, virüsün bağlantı frekansının daha üstünde oluşan bir caydırıcı vücut frekansı kullanılabilir. Böylece hücre frekansı virüsün frekansını bastırarak hücreye bağlanmasını engelleyebilir. Çünkü bütün hastalıklarda yüksek frekanslar düşük frekansları baskılayarak çalıştırmazlar. Bir başka yaklaşım ise virüs frekansı ile hücre almaç frekansı arasındaki uyum, bir parazit frekans ile bozularak virüsün hücreye bağlanması sekteye uğratılabilir.

Virüsün bulaştığı hastaların tedavisinde ise, bozulan hücre frekanslarının, hücre frekans modülatörleri ile tekrar sağlıklı frekans düzeyine çıkarılması konusu önemle ele alınmalıdır. Her dokunun sağlıklı frekans düzeyini biliyor olmamız bu anlamda işimizi kolaylaştırmaktadır.

İşleyişle ilgili biraz daha ayrıntılı örnek olarak koku alma duygumuzu gösterebiliriz. Hücrelerin üzerindeki almaçlar belirli bir sayıdadır. Halbuki, hücrenin ilişkide bulunduğu ortamda hastalık etmeni binlerce virüs vardır. Diğer taraftan her virüse ait milyonlarca farklı ve özgün standart frekans vardır. Bunların her biri hücreye girdiğinde kendine özgü hastalık semptomları gösterirler. Örneğin aynı molekül yapısına sahip değişik binlerce farklı kokuyu burnumuzdaki sinir hücreleri almaçları algılayarak beynimize iletir ve biz bunu hissederiz. Oysa burnumuzda binlerce koku farklılığı kadar binlerce farklı reseptör-almaç yoktur. Peki farklı kokuları burnumuz nasıl almaktadır. Her kokunun birbirinden farkı, bunların molokül yapılarının farklılığından değil, frekanslarının farklılığındandır. Çünkü aynı molekül yapısında sahip ancak farklı kokularda vardır. Burnumuzdaki koku alma reseptörleri bunları ince frekans farklılıklarına göre ayırt eder. Bu frekans farklılıkları sinir hücrelerinde oluşan farklı elektrik akımları ile beyne iletilir. Neticede biz koku salan maddenin çok ince frekans farklılıklarını koku farklılıkları olarak ayırt edebiliriz.  Buradan şunu anlıyoruz ki; virüsün hücreye bağlanmasında mekanik bir uyum değil, frekansal bir uyum söz konusudur. Virüs ve hücre arasındaki haberleşmeyi sağlayan frekans kontrol altına alınıp yönetilmedikçe, virüsleri de kontrol altına alıp yönetmek kalıcı bir tedavi şekli olma yolunda ümit vadetmemektedir.

Frekans ve virüsün bulaşıcılığı ile ilgili bütün bu açıklamalar ışığında, 5G çanak antenlerinin virüsün yayılma hızını arttırdığına dair çalışmalar muhtemelen ileri araştırmalara konu olabilecektir.

HOW DOES CORONAVIRUS COVID-19 TAKE OVER OUR CELLS? RESORT DRUG? VACCINE? FREQUENCY?

A VIRUS, COVID-19, WILL OPEN THE WAY FROM MOLOCULAR BIOLOGY TO QUANTUM BIOLOGY? WILL DRUG THERAPY REPLACE FREQUENCY THERAPY?

WILL ORGAN TREATMENTS BE REPLACED BY BODY TREATMENTS?

DO 5G BOWLS AFFECT THE SPREAD OF THE CORONA VIRUS?

WILL THE DRUG SUBSTITUTE FOR FREQUENCY THERAPY?

Today, our infection expert teachers on television are comparing the way the virus enters our cells to the way it adapts to the keyhole of a key. According to this, the key to the virus is the key hole on the cell angiotensin 2 almacine (receptor-instead of entry) because the virus enters through this door and takes over the cell. For this reason, the methods that shut down the angiotensin-2 acceptor in which the virus enters are included in the scope of treatment.

When I adapted Quantum biology research into the cell entry of the kovid-19 virus, I found that the virus does not bind to the angiotensin-2 receptor like a lock. In reality, the Kovid-19 virus enters the cell using its own special frequency. It also uses its own special quantum channel as it travels through the cell. To put it roughly, it is not a mechanical alignment that binds the virus to the cell receptor, but a very subtle frequency alignment. Cell reception is selective; the road is not a passing Inn. If there was a mechanical attachment, nothing would have entered that bag except the angiotensin-2 protein. Because every house / buyer has its own unique key;you can’t open it with another lock.

The corona virus does not enter the cell using only the angiotensin-2 receptor. The greatest evidence of this is that the sense of smell is lost in patients. In places, feelings of flavor are lost. The virus can then enter the cell using different cell receptors that produce these symptoms and block (inhibit) the cell’s smell and taste receptors. As a result, new disease symptoms can be observed. When the virus enters the cell, it acts like a monkey.; while applying a monkey to certain doors, such as taste and taste for today, there will be a monkey that can open or block all doors in the future. As we fight the virus with conventional drug treatments, the virus will improve its ability to use the monkey. This situation will lead to the emergence of large-scale pandemics in the future. These str

I want to explain the subject without delving into too much scientific depth. There is energy/frequency compatibility between the virus and the cell acceptor. If the specific frequency emitted by the virus is within the frequency range of the cell’s acceptor, the virus can enter the cell. In order to prevent the spread of the virus as a pandemic, it is necessary to turn to frequency-oriented approaches, although inhibitory factors or plasma transplants and similar methods are used to prevent the spread of the virus. For this purpose, it is necessary to work on the frequency range of the cell acceptor and the frequency at which the virus binds to the cell. It is important to work on the special quantum channel that the virus uses to move through the cell after entering the cell during this study.

This goal can be achieved in different ways. As an anti-virus measure, a deterrent body frequency that occurs above the link frequency of the virus can be used. Thus, the cell frequency can suppress the frequency of the virus, preventing it from binding to the cell. Because in all diseases, high frequencies do not work by suppressing low frequencies. Another approach with the frequency of the harmony between the frequency of the virus cell receptors, with a frequency of a noise is disrupted, and the virus could have been hampered cell to connect to.

In the treatment of patients infected with the virus, the issue of increasing the deteriorated cell frequencies back to healthy frequency level with cell frequency modulators should be considered with importance. The fact that we know the healthy frequency level of each tissue makes our job easier in this sense.

We can show our sense of smell as a slightly more detailed example of functioning. The numbers on the cells are in a certain number. However, there are thousands of viruses that cause disease in the environment in which the cell is involved. On the other hand, there are millions of different and unique standard frequencies for each virus. When each of them enters the cell, they show their own unique disease symptoms. For example, thousands of different smells with the same molecular structure, the nerve cells in our nose detect the receptors and transmit them to our brain and we feel it. However, there are not as many as thousands of different receptor-receptors in our nose as there are thousands of olfactory differences. So how do we get different smells? The difference between each scent is not due to the difference of their molocule structure, but because of the difference of their frequency. Because they have the same molecular structure but have different odors. The olfactory receptors in our nose distinguish them according to subtle frequency differences. These frequency differences are transmitted to the brain by different electrical currents formed in nerve cells. As a result, we can distinguish the very fine frequency differences of the odor-releasing substance as olfactory differences. We understand that The Binding of the virus to the cell is not a mechanical adaptation, but rather a frequency adaptation. Unless the frequency that enables the communication between the virus and the cell is controlled and managed, controlling and managing the viruses does not promise to be a permanent form of treatment.

In the light of all these explanations about frequency and transmission of the virus, studies that 5G antennas increase the rate of spread of the virus will probably be the subject of further research.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.