INSANIN YARATILIŞ AYETLERİ/ THE VERSUS ABOUT HUMAN CREATION

İNSANLIĞIN YARATILIŞI İLE İLGİLİ SURE VE AYETLER

 

 

BAKARA SURESİ

Ayet  2/21          

Ayetin Kelime Manası:

Ey insanlar! Hem sizi, hem de sizden önceki insanları yaratan rabbinize kulluk ediniz. Böyle yapmakla takva sahibi olursunuz. .      

Ayetin Yorumu:

Bizden önce de bizim gibi insanlar yaratan Rabbimizin yolunda ilerleyerek, O’nun emirlerini yerine getirerek, O’na kulluk ederek bu dünyada Allah’a ulaşma azim ve kararlılığını gösterebiliriz.

Bu ayette takva sahibi olmak ne demektir onu biraz açıklayalım.

Takva sahibi olan kimse yaşarken Allah’a ulaşmayı murat eden kimsedir. Bu kimseler düşünürken, davranırken, konuşurken, özetle ne yaparsa yapsın, yaptığı her şeyle, sadece Allah’ın rızasını kazanarak O’na mümkün olan en kısa zamanda ulaşmayı hedefler.

Takva sahiplerinin istikameti Allah’tır;  bu istikamette ilerlerken irade ve nefisleri ile kendilerini Allah’a teslim etmişlerdir. Takva sahibi olan kimseyi Allah, Furkan yapar. Furkan olan bir kimse hak ve batılı birbirinden ayırabilir.

(Bakınız Bakara 2/194; Al-i İmran 3/76-102; Enam 6/51  

Ayetin Metafizik Yorumu:

Tüm insanlar Allah tarafından yaratılmıştır. “hem sizi hem de sizden öncekileri yaratan” ifadesi insanların bizden önce de iki (veya daha fazla) ayrı yaratılışını işaret edebilir! (bakınız bakara 2/28-30)

Yaşarken Allah’a ulaşmaya çalışmak takva sahibi olmaktır. İnsanlar takva sahibi olduklarında yaşarken Allah’a ulaşabilirler…

 

Bakara Suresi

Ayet : 2/28        

 

Allah teâlâ’yı nasıl inkâr ediyorsunuz ki sizi ölüler iken o diriltti.

Sonra sizi öldürecektir. Sonra da sizi diriltecektir. Sonra da o’na döndürüleceksiniz.

Ayetin Yorumu:

Bizi daha önce de yaratan Allahlı inkâr etmeyip inanmamız lazım.

 

Bizler daha önce ölü haldeydik. Bizi diriltti.

Bundan sonraki ölümümüz ve tekrar dirilişimiz de kaderdir.  En son olarak Allah’tan geldiğimiz gibi tekrar allah’a döneceğiz…      

Ayetin Metafizik Yorumu:

Âdem aleyhi selamın yaratılışından önce de insan yaratıldı (bakara 2/21, enam 6/94) ancak bunlar dünyayı kana buladıkları için Allah’ın iradesiyle ölerek yok oldular. Allah Âdem’i yarattığında melekler (daha önceki durumu bildikleri için “dünyayı kana bulayacak” diye itiraz ettiler. Ancak Allah ben hikmet sahibiyim siz bunun nedenini bilmezsiniz diyerek kararını bildirdi. 

Bakara Suresi

Ayet: 2/29

Ayetin kelime manası:

Yerde ne varsa sizin için yaratan sonra da gökleri yedi gök halinde tasarlayıp yaratan o’dur, o her şeyi bilir.

Ayetin Yorumu:

(her şeyi ezelden hakkıyla bilen Allah’ın bir şeyi yaratması için zaman, mekân, kaynak, ilim, teknoloji, tasarı gibi dünyevi şeylere ihtiyacı yoktur.  Ayet içerisindeki “sonra ”ve “yedi” kelimelerin Arapçadaki değişik anlamları da dikkate alınarak,  ayetin ruhu): 

“yeryüzünü ve yeryüzünü kubbeler halinde kat kat kaplayan atmosferi ve semaları sizin için  (düşünüp “ol” ) iradesiyle tanzim edip yaratan o’dur. O her şeyi bilir”

Şeklinde anlaşılabilir.(bakınız www.kuran.gen.tr bakara 29 ayet açıklaması ve bakara ayet 117)

Ayetin Metafizik Yorumu:         

Allah insanlar için kâinatı yaratmıştır.  Yeryüzü, kendisini kat kat saran atmosfer ve semalardan oluşmaktadır. Allah her şeyi ezelden bilir, bir şeyi yaratmak isterse iradesiyle yaratır. Zamana ve tasarıma ihtiyacı yoktur.

Bakara Suresi

Ayet:  2/30

Ayetin Kelime Manası:

Elmalı Hamdi Yazır: düşün ki, rabbin meleklere: «muhakkak ben, yeryüzünde bir halife tayin edeceğim.» dediği vakit, «biz seni teşbih ve takdis edip dururken orada fesat çıkaracak ve kanlar akıtacak bir yaratık mı yaratacaksın?» dediler. «her halde ben sizin bilmeyeceğiniz şeyleri bilirim!» buyurdu.

Ayetin Yorumu:

Rabbin meleklere “yeryüzünde beni temsil edecek bir halife (vekil)tayin edeceğim” dediğinde melekler (daha önce dünyada olan acı bir olayı hatırlatarak “biz sana canı gönülden kulluk ederken orada fesat çıkarıp kan dökecek bir yaratık mı yaratacaksın ”dediler. Allah “bunun hikmetini siz anlamazsınız” buyurdu.

Ayetin Metafizik Yorumu:

Allah, Hz. Âdem’i yer yüzüne halife (vekil) olarak göndermiştir. Âdem’den önce yeryüzünde bir yaşam olmuştur. (bakınız bakara 2/21-28) bu yaşam kan dökülmesi ve fitne sonucu son bulmuştur. Allah bu durumu bilerek Âdem’i yeryüzüne bir hikmet üzere göndermiştir.

Bakara Suresi

Ayet: 2/164       

Ayetin Kelime Manası:

…yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında,

… düşünen toplumlar için deliller vardır.

Ayetin Yorumu

 …yeryüzünde yarattığı canlıların çeşitliliğinde                 

…düşünenler için deliller mevcuttur.

Ayetin Metafizik Yorumu:

Yeryüzüne yayılmış her türlü canlı Allah tarafından yaratılmıştır.

Bakara Suresi

Ayet :2/228       

Ayetin Kelime manası

… Allah’ın, kendi rahimlerinde yarattığını (söylemeyerek) gizlemeleri onlara halâl olmaz.

Ayetin Yorumu:

…            Kadınların, Allah’ın rahim(lerinde yarattığını gizlemeleri helal değildir.

Ayetin Metafizik Yorumu

Rahimdeki cenin Allah tarafından yaratılmıştır.

ALİ İMRAN SURESİ        

Ayet: 3/47         

Kelime Manası:

Dedi ki: «yarabbi! Bana çocuk nereden olabilir! Hâlbuki bana bir beşer dokunmamıştır.» buyurdu ki, «öyledir. Allah Teâlâ neyi dilerse yaratır. Bir şeyi murad edince ona sadece ‘ol!’ der, o da hemen oluverir.»

Ayetin Yorumu:

Bir kadına erkek eli değmese dahi onun çocuğu olabilir. Çünkü Allah dilediğini yaratır bunun için sadece ol demesi yeterlidir.

Ayetin Metafizik Yorumu

Allah bir canlıyı bilinen üreme şekilleri dışında istediği şekilde ve istediği anda yaratma gücüne sahiptir.

Al-i İmran Suresi

Ayet: 3/59         

Ayetin Kelime Manası:

Şüphesiz Allah katında (yaratılışları bakımından) İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir; o’nu topraktan yarattı. Sonra ona “ol” dedi. O da oluverdi.     

Ayetin Yorumu:

Âdem peygamber ile İsa peygamberin yaratılışları aynıdır. Her ikisi de Allah’ın ruhunu taşıyan toprak minerallerinden yapılmış insandır.

Ayetin Metafizik Yorumu:

Tüm insanların yaratılış şekilleri değişik olabilir. Yaratılış için cinsel birleşme şart değildir. Hepsinde Allah’ın ruhundan bir parça vardır. Allah dilediği şekilde bir yaratılış gerçekleştirebilir.

NİSA SURESİ

Ayetin Kelime Manası

Ayet: 4/1             Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden erkek ve kadın üretip yayan …             

Ayetin Yorumu

Ey insanlar sizleri bir tek insandan ve ondan yarattığı eşinden meydana getirip üreten Allah’tır.

Ayetin Metafizik Yorumu

İnsanlar âdem ve Âdem’den yaratılan Havva’dan türemişlerdir.

Nisa Suresi

Ayet 4/10           

Ayetin Kelime Manası

…siz bir şeyden hoşlanmasanız da Allah onda pek çok hayır yaratmış olur.    

Ayetin Yorumu:

Hoşlanmadığınız şeylerde de pek çok hayır olabilir. Bunu dikkate alarak hareket edin.

Ayetin Metafizik Yorumu

Allah olayları hakkımıza hayırlı olacak şekilde düzenler.

Nisa Suresi Ayet 4/28:

Ayetin Kelime Manası:

Allah sizi hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır.

Ayetin Yorumu:

İnsan zayıf yaratıldığı için Allah yapabilecekleri kadar yükümlülük yükleyecektir.

Ayetin Metafizik Yorumu:

İnsan ilahi yükümlülükleri tam yerine getirecek kadar güçlü yaratılmamıştır. Her zaman Allah’ın anlayışına ve yardımına ihtiyacı vardır ve Allah da bu konuda yardımcı olur.

MAİDE SURESİ

Ayet: 5/17         

Ayetin Kelime Manası:

Ant olsun, “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir”, diyenler kesinlikle kâfir oldular. De ki: “şayet Allah, Meryem oğlu Mesih’i, onun anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek istese, Allah’a karşı kim ne yapabilir? Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunan her şeyin hükümranlığı Allah’ındır. Dilediğini yaratır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.”

Ayetin Yorumu:

                İsa peygambere Allah diyerek Allah’a eş koşanlar kâfirdir.  Allah İsa peygamber ve annesi Meryem dâhil yeryüzünde olan her şeyi yok etmek istese kimse karşı koyamaz. Tüm kâinatın hükümranlığı Allah’ındır. Dilediğini yaratır. Allah’ın gücü her şeye yeter.

Ayetin Metafizik Yorumu:

                Peygamberler de dâhil olmak üzere, Allah’ın eşi yoktur.  Kâinattaki tek hükümranlık Allah’a aittir. Dilediğini yaratır. Her şeye gücü yeter.

Maide Suresi Ayet 5/18              

Ayetin Kelime Manası

(bir de) Yahudiler ve Hristiyanlar, “biz Allah’ın oğulları ve sevgili kullarıyız” dediler. De ki: “öyleyse (Allah) size neden günahlarınız sebebiyle azap ediyor? Hayır, siz de onun yarattıklarından bir beşersiniz.” (Allah) dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunanların da hükümranlığı Allah’ındır. Dönüş de ancak onadır.               

Ayetin Yorumu:

Hiç bir ümmet Allah’ın yanında ayrıcalıklı değildir. Herkes onun yarattıklarından bir beşerdir. Allah affetmede ve cezalandırmada adaletini uygular. Kâinattaki tüm mülk ve idarenin hükümranlığı Allah’a aittir. Tüm dönüşler ona olacaktır.

Ayetin Metafizik Yorumu:

Allah tüm dinlerin ümmetine eşit mesafededir ve mutlak adalet sahibidir. Tüm kainatın sevk ve idaresi ile mülkü sadece ona aittir.. Onun yarattığı her şey ona dönecektir.

ENAM SURESİ

Ayet 6/2

Ayetin Kelime Manası:

O öyle bir Rab’dır ki, sizi çamurdan yaratmış, sonra bir ecel tayin etmiştir. Belirlenmiş bir ecel de onun katındadır. Siz ise hâlâ şüphe ediyorsunuz.

Ayetin Yorumu:

Allah insanları çamurdan yaratmıştır. Sonra herkese bir ecel tayin etmiştir. Belli bir ecel de Allah katında vardır. Artık şüphe etmeyin.

Ayetin Metafizik Yorumu:

Allah insanları su ve topraktaki minarelerden (balçık çamurundan) yaratmıştır. Sonra herkes için ömrün son bulacağı bir ecel zamanı tayin etmiştir. Bir ecel zamanı da,  Allah’tan gelen mevcudatın Allah’a döneceği, dünyadaki canlı cansız hayatın son bulacağı ve dünyanın sönmüş bir yıldız olacağı andır ki; bunun zamanı ancak Allah katında bellidir. Bu zaman kıyamet gününden farklı bir zaman olabilir.

Enam Suresi Ayet 6/94

Ayetin Kelime Manası:

Ant olsun, sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geldiniz. Size verdiğimiz dünyalık nimetleri de arkanızda bıraktınız. Hani hakkınızda Allah’ın ortakları olduğunu zannettiğiniz şefaatçilerinizi de yanınızda görmüyoruz? Artık aranızdaki bağlar tamamen kopmuş ve (Allah’ın ortağı olduklarını) iddia ettikleriniz sizi yüzüstü bırakıp kaybolmuşlardır.           

Ayetin Yorumu:

Sizi daha önce de yarattığımız gibi (bakara 2/21-28) gibi, yine tek tek ve dünyevi nimetleri de geride bırakarak bize dönüyorsunuz. Yanınızda Allah’a ortak olduğunu düşündüğünüz şefaatçileriniz de yok, aranızda bir bağ kalmamış, sizi yüz üstü bırakıp kaybolmuşlardır.

Ayetin Metafizik Yorumu:

İnsanlık tek bir kişiden yaratılmıştır. Dünyevi olan her şeyi geride bırakarak tek başına Allah’a dönecektir.

Enam Suresi 6/98           

Ayetin Kelime Manası:

O, sizi bir tek candan yaratandır. Sizin bir karar kılma yeriniz, bir de emanet bırakılma yeriniz var. Biz anlayan bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıklamışızdır.    

Ayetin Yorumu:

O, sizi Âdem’den türetendir. Dünya sizin için, doğruya yanlışa karar verip yaşadığınız bir imtihan yeridir. Bir de ölümden sonra Allah katına/huzuruna çıkmadan önce geçici olarak kalacağınız  (berzah âlemi) vardır. Anlamak isteyen bir toplum için ayetlerimizi tek tek açıkladık.

Ayetin Metafizik Yorumu:

İnsanlar Âdem’den gelmiştir. Onlar için bir karar yeri olarak dünyevi âlem bir de geçici olarak kalacakları ruhlar âlemi vardır.

ARAF SURESİ

Ayet 7/10           

Ayetin kelime Manası:

Biz sizi yarattık, size bir suret verdik, meleklere de ‘Âdem’e secde edin’ dedik. Onlar da secde ettiler-iblis hariç. O, secde edenlerden değildi.

Ayetin Yorumu:

Sizi yaratıp size bir suret verdik. Meleklere “Âdem’e secde edin “dedik. Onlar da secde ettiler. Şeytan hariç, o secde etmedi.

Ayetin Metafizik Yorumu:

Allah insanı yarattı ve suret verdi. Şeytan dışında tüm melekler Allah’ın emirlerine uyarlar. Allah ile melekler arasında bir istişare vardır… Şeytan Allah’ın emrine karşı gelebilmiştir.

Araf Suresi 7/12             

Ayetin Kelime Manası:

Buyurdu ki: «sana emrettiğim zaman seni secde etmekten ne men etti?» dedi ki: «ben ondan hayırlıyım, beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın.»

Ayetin Yorumu:

Allah Şeytan’a “ben sana emrettim sen neden secde etmedin” dedi. Şeytan: “ben ondan hayırlıyım beni ateşten onu balçıktan yarattın” dedi.

Ayetin Metafizik Yorumu:

İnsan balçıktan (su ve toprak elementlerinden) şeytan ateşten yaratılmıştır. Şeytan emre itaatsizlik halini Allah huzurunda savunabilmekte ve kararında direnebilmektedir…

Araf Suresi Ayet: 7/29  

Ayetin Kelime Manası

De ki: “rabbim bana adaleti emretti. Her mescide girişinizde (kıbleye) yönelin ve yalnız onun rızasını gözeterek kulluk edin. Bundan önce sizi nasıl o yarattıysa, sonunda yine ona döneceksiniz.

Ayetin Yorumu:

De ki; “rabbim uygun ve adaletli olanın dışında bir şey emretmez. Siz her mescitte kıbleye yönelerek, namazınızı samimi bir şekilde ve sadece Allah’ın rızasını kazanmak için kılın. Din Allah’ın dinidir ve o’nun rızasını kazanmak için takip edilecek yoldur. Sizi nasıl yarattıysa aynı şekilde o’na döneceksiniz”

Ayetin Metafizik Yorumu

Adaleti yansıtmayan ve insanlığın mutluluğuna aykırı olan hiç bir emir Allah’a ait değildir.

Din Allah’a aittir ve Allah’ın rızasını kazanmak için bir yoldur.  İnsanlar bu dünyaya nasıl o’nun lütfu ile geldilerse,  yine o’na dönecekler…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.