DENGELİ SAĞLIK VE SAĞLIĞA KAVUŞMANIN YOLLARI-THE BALANCED HEALTH AND THE WAYS TO MAINTAIN THE HEALTH

SAĞLIKTA DENGEYE NASIL ERİŞİLİR
Sağlıksız insan, kendisinde herhangi bir rahatsızlık bulunan insandır. Sağlıksız
insan hasta insandan farklıdır. Hasta insandan anladığımız daha çok ve
genellikle hemen ele alınması gereken fiziksel bir rahatsızlığı bulunan kişidir.
Bunun hemen bir batı/modern/çağdaş tıp doktoruna görünmesi kadar doğal bir
şey yoktur.
Hasta insanın fiziksel rahatsızlığı bir modern tıp doktoru tarafından ortadan
kaldırılabilir. Bu tedaviden sonra bu insana sağlıklı insan dememiz her zaman
mümkün olmayabilir.
Sağlıklı insan bir bütün olarak sağlıklı görünen insandır. İnsanı bütün olarak
sağlıklı gösteren unsurlara baktığımızda bunun sadece fiziksel sağlık olmadığını
görmekteyiz. Fiziksel sağlıktaki bozulmanın köklerinin daha derinlerde
olduğunu ve asıl tedavi edilmesi gereken unsurların bunlar olduğu artık
bilinmektedir. Hani organize suçlarla ilgili bir suçlu yakalanırsa, herkes
“Bunun elebaşları nerede” asıl onları yakalamak lazım” diye haklı olarak bir
talepte bulunulursa, sağlıkta da fiziki hastalıkların yolunu açan unsurlara
inmedikçe tam tedavi edilmiş olmayız.
Netice olarak, vücuttaki daha büyük bir dengesizliğin sonucu ortaya çıkan
fiziksel bir rahatsızlığın kökü fiziksel bir dengesizlik olabilir de olmayabilir de.
Fiziksel rahatsızlık “Tedavi ettim bitti” denip geçiştirilmeyecek kadar önemlidir.
İnsan sağlığına dengesizliklerin sonucunu dikkate alarak değil de,
dengesizliklerin kökleri açısında yaklaşarak ve bir bütün olarak bakmadıkça
sağlıkta istenen neticeyi almak mümkün görünmemektedir.
Hayatın normal işleyişi içerisinde hantal bir hayat tarzı veya yanlış bir beslenme
gibi belli bir aksama sonucu olarak ortaya çıkabilen fiziksel dengesizlikler,
cağdaş veya batı tıbbı dediğimiz (contemporary/western medicine) tıbbı
ilgilendirmektedir. Sebepleri yaratan unsurlar ise batı tıbbı ile birlikte ele
alınması gereken ve çoğu zaman da batı tıbbının müdahalesini gerektirecek bir
durum ortaya çıkmadan, önleyici tıp olarak birçok tıp alanının konusu
olmaktadır. Bunları 3 ana grupta toplayabiliriz:
1. Bitkilerle tedavi gibi, batı tıbbının kabul etmediği ancak batı tıbbına karşı
bir seçenek olarak sunulan alternatif tıp (alternative medicine),
2. Stresin bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri gibi, ruh, beden ve
davranışlar arası ilişkileri kendine konu edinen ve batı tıbbını tamamlayan
tamamlayıcı tıp (complementary medicine),
3. Meditasyon, akapunktur,homeopaty, reflexoloyi, ,iridoloji  ve masaj gibi, ciddi bilimsel çalışmalara konu olmuş ve yararı kesinleşmiş batı ve doğu doğal tıbbi tedavi yöntemlerinin
batı tıbbı içerisinde entegrasyonu sonucu doğan entegre tıp (entegrative
medicine),
Batı tıbbı ile birlikte bu 3 ana grupta topladığımız tıp, ne yazık ki; insan için
arzuladığımız bir sağlık düzeyi olan ve sürdürülebilir sağlığın üstünde “Dengeli
Sağlık” diye adlandırabileceğimiz bir sağlık düzeyine ulaşmamızı
sağlayamamaktadır.
Dengeli Sağlık düzeyine erişebilmemiz için inşan sağlığına, insanı bir bütün
olarak gören bir tıbbi anlayışla yaklaşmamız gerekmektedir. Tıbbın bu çağdaş
yaklaşımına tedavi altındaki kişiye özel olarak uygulanması ve kişinin tüm özel
durumlarını da dikkate alması açısından Kişisel Tıp (wholistic veya holistic) tıp
diyebiliriz.
Kişisel Tıp (holistic Medicine) bütünü gören bir sağlık anlayışına odaklanan
tıptır; insan rahatsızlığının sebebini vücuttaki bir dengesizlikte arar ve o
dengeyi yeniden tesis etmeye çalışır. Kişisel Tıp, sağlıkta belirlediği
dengesizliğin kaynağını, modern tıbbın imkânlarını da kullanarak, fiziksel,
biyolojik veya kimyasal, zihinsel, ruhsal, sosyal, beslenme, çevre, hayat tarzı
veya duygusal veya başkaca bir nedenden de ortaya çıkabilir anlayışı ile
muhtemel hiçbir sebebi göz ardı etmeden araştırır.
Dengeli Sağlık düzeyi, sağlıklı yaşamın hedefi olmalıdır. Entegre tıp, sağlıkta
gözlenen dengesizliğin nedenleri ve sonuçları üzerinde etki-tepki veya sebepsonuç
analizleri ile çalışırken, kendisine bir kısıtlama koymaksızın, her bir
sebebin veya etkinin neden olabileceği sonuç veya tepkiyi ayrı ayrı
değerlendirir. Entegre tıp, batı tıbbından farklı olarak, sağlığın bozulan
dengesinin nedenleri ile ilgili yaptığı her bir münferit değerlendirmeyi diğerleri
ile entegre eder. Bu entegrasyon ile tedaviye yönelik batı tıbbının elde
edebileceği neticeden daha değerli sinerjik bir sonuca ulaşmayı amaçlar. Tanı ve
tedavide ilaç ve operasyon dâhil bilinen tüm araçları kullanım alanında tutmakla
birlikte, bunlardan öncelikle yan etkileri olmayan veya nispeten daha elverişli
bir tedavi imkanı veren araç ve yöntemlere öncelik verir.
Kişisel Tıp, tedavi ederken bir başka rahatsızlığı doğurmayan zararsız tedavilere
öncelik verir. Kişisel tıpta, tedavi esnasında kişinin tedaviye yardımcı olacak
şekilde eğitilmesi esastır. Kişinin tedaviye katılımında gösterdiği her türlü
gayret takdirle karşılanarak ödüllendirilir. Kişisel tıp, sağlık sorunlarının
çözümünde kişiyi bir bütün olarak esas alması ve alternatif tıp ile tamamlayıcı
(complementary) ve entegre tıbbın imkanlarını da kullanarak, modern tıptan
daha kapsamlı ve daha az zararlı teşhis ve tedavi yöntemlerini kendisine konu
edinmiş olması sebebiyle, batı tıbbının geleceği olarak görülebilir.
Batı tıbbının, alternatif tıbbın, entegre tıbbın ve tamamlayıcı (complementary)
tıbbın teşhis ve tedavi imkanlarından da yararlanarak kişiyi özgün durumu
itibariyle sağlıkta dengeye kavuşturmayı Kişisel veya Tümleşik Tıp (wholistic
Medicine), çok geniş bir ihtisas yelpazesine sahiptir.
I. ALTERNATİF TIP METODLARI
ÖZEL İHTİSAS ALANLARI İLE TEDAVİ
1. Ayurveda Tıbbı ile tedavi: Hindistanda doğmuş bulunan, dünyaya yayılan
bir Bütünleşik /Kişisel Tıp uzmanlık alanıdır. Amacı kişilerin ömrünü
sağlıklı bir şekilde uzatmak, Hastalıkları kökünden kazıyarak vücuttaki
fonksiyonel bozuklukları önlemektir.
Temel felsefesi: Tedavide düşünce, beden ve ruh sağlığının dengede
olması esas alınır. İnsan kainat ile uyum içerisinde olmadığı zaman
hastalıklar ortaya çıkar. Tabiattaki tüm varlıklar; canlı ve cansızlar bir
bütündür.
Bedendeki temel enerjinin, elementlerde de bulunan, çin kültüründeki
“chi” gibi “prana” olduğunu kabul eder. Toprak, su, ateş, hava ve eter
(uzayın üst katmanları) prana taşır. Bunlar vücutta birbirleri ile etkileşir
ve neticede 3 farklı dosha (vata,pitta, kapha) oluşturur. Dosha’ların her
biri özel fiziksel ve ruhsal karaktere sahiptir ve bunlar yenen yiyecekler,
bedensel aktivite ve bedendeki işlemlerden etkilenerek özellik
değiştirebilirler. Her insan bu 3 dosha’nın farklı bileşimine sahiptir ve bu
sebeple de her insanın tedavisi diğerinden farklı olarak ele alınır.
Tedaviye kişinin uzun bir analizi yapılarak bütünleyici tedavi olarak
bakılır. Tedavide yaşam tarzı, yeme alışkanlığı ve alışkanlıkların
düzenlenmesi yanında, bitkiler, mineral maddeler ve vitaminler de
kullanılır.
2. Homepathy Tedavi: Yoğunluğu ile vücuda zarar veren maddenin daha
düşük dozları ile vücudu tedavi etme ihtisas alanıdır. Yılan zehircinin
düşük dozlarının tedavi amaçlı kullanımı gibi.
3. Amerikan yerli kabilelerin tedavisi: Amerika’daki yerli kabilelerin kişinin
genel huzurunu sağlayarak başardığı tedavi şeklidir. Bu tedavi içerisinde
yabani otlar, duman, tüy gibi araçlar kullanılır.
4. Naturopathic tedavi: Diyet, beslenme, akapunktur, bitkilerle tedavi, su
tedavisi, psikoterapik rehberlik gibi tedavi yöntemlerini birlikte kullanan
tıbbi alandır. Vücudun kendini tedavi etme kabiliyetini ön plana alarak
tedavi geliştirir. Naturopathic tıpta ön plana çıkan diğer başlıca konular
şunlardır.
– Öncelikle zararsız tedaviler önermek: Bu alandaki prensipler ise:
Bırak vücut kendini tedavi etsin: Vücudun kendini tedavi
edebilmesi için kötü beslenme tarzı ve doğal olmayan yaşam stili
gibi.doğal yaşamdan sapmaları ortadan kaldırmak.
Neticeden çok rahatsızlığın sebeplerine odaklan: Bu amaçla hasta
bütünüyle analiz edilir.
Zararsız tedavilere öncelik ver: yan etkileri az veya olmayan bitki
doğal tedavinin etkili olmasını sağlamak için hastalık
semptomlarını yok etmemek ve koruyucu hekimliği etkin
kullanmak gibi yöntemler kullanılır.
– Hasta eğitimine önem vermek: Hastalarla bir dost ve arkadaş gibi
dialog kurarak, onları hastalıkları hakkında bilgilendirmek ve hastane
sonrası da hayatlarını yakından takip ederek hastalığın tedavisine
yardımcı olacak şekilde yeme alışkanlığı, fiziksel aktivite ve ruhsal
durumlarını kontrol etmelerine yardımcı olmaktır.
– Kişiyi bir bütün olarak tedavi etmek: Her insanın farklı genetik yapısı,
ruhsal, zihinsel, bedensel, çevresel, sosyal ve seksüel özellikleri
olduğundan hareketle kişiye özgü bütün özellikleri dikkate alarak
tedavi önermektir.
– Hastalıkları önlemeye öncelik vermek: Hastalık ortaya çıktıktan
sonraki yüksek maliyetlere katlanmadan hastalığı önleyici küçük
tedbirlere odaklanmaktır.
5. Tibet tıbbı ile tedavi: Tibet’de geleneksel buda öğretisine dayalı olarak
gelişen tedavi alanıdır.
6. Çin Kültürüne Dayalı Tedaviler: Çin’in geleneksel bitki, masaj,
akupunktur, akupressure ve diet gibi tedavilerini kullanır. Hastalıkların
nedenini vücuttaki enerji dağılım, denge ve düzeyi ile açıklar.
II. AKIL-RUH-BEDEN ETKİLEŞİMLERİNE DAYALI TEDAVİ
METODLARI
Beyin enerjisinin yoğunlaştırılarak bedene etki etmek suretiyle, beyin ve
bedendeki rahatsızlıkların tedavisini esas alır. Bu alandaki uygulamaların
başlıcaları aşağıda görülmektedir.
İÇ DÜNYANIN TEDAVİ METOTLARI
1. San’atla Tedavi (Art Theraphy): İç dünyanın sağlık dengesini kurmaya
yardımcı olan bir tekniktir. Endişe, stres, kendini ifade etmede güçlük,
içine kapanıklık, becerisizlik, fiziksel yetersizlik gibi rahatsızlıkları resim
yaptırma, halı dokuma vb. gibi sanatsal etkinlikleri kullanarak ve bu
süreçte hastalarla dialog kurarak tedaviyi esas alan tıp alanıdır.
San’at ile tedavide Mandala Çizimleri, hasta kişiyi varoluşunun
merkezine götürmesi açısından önemlidir. Sağlıkta dengeyi sağlamaya
yönelik bir diğer san’atsal çalışma olan Labirent ise, hastayı ruhi bir
yolculuğa çıkaran kutsal bir yürüyüş olması açısından dikkate değerdir.
TEŞHİS METOTLARI
1. Bio-geribildirim (biofeedback) tedavi: Normal olarak vücudun bilinç altı
sinyalleri sonucu meydana gelen nabız sayısı, nefes sıklığı, vücut sıcaklığı
gibi ölçümleri hasta ile paylaşarak, hastalık durumuna göre elde edilen
değişik sonuçları hastanın tedavisinde bilinçli olarak kullanmasını
kendisine konu edinen alandır. Stres düzeyinin nabız artış hızı ile
izlenerek kontrol altına alınmaya çalışılması buna bir örnektir.
2. Dansla Tedavi: Dansı tedavi amaçlı kullanan tıp alanıdır.
3. Kontrollü Hayal Tedavisi: Hastanın hayallerini yönlendirerek yapılan
tedavileri konu alan tıbbi alandır.
4. Mizah Tedavisi: Güldürme ve ruhsal gevşeme esaslı mizahı esas alan
tedavi alanıdır.
5. Hipnozla Tedavi: Hastayı hipnoz ederek bilinç altında yatan rahatsızlık
nedenlerini tespit ve bunları kullanılarak hastayı tedavi eden alandır.
6. Hipnozla Tedavi: Hastayı hipnoz ederek bilinç altında yatan rahatsızlık
nedenlerini tespit ve bunları kullanılarak hastayı tedavi eden alandır.
7. Meditasyonla Tedavi: Çeşitli meditasyon teknikleri kullanılarak hastanın
tedavi edildiği tıbbi alandır.
8. Dua ile Tedavi: Kişinin inançları doğrultusunda dua ve telkinlerle yapılan
tedaviyi konu alır.
9. Yoga Tedavisi: Bedenin çeşitli hareket, duruş veya pozisyonlarını
tedavide kullanan tedavi alanıdır.
HİSSİ TEDAVİ METOTLARI
1. Biblioterapi: Kişinin rahatsızlık durumuna göre tedavi amaçlı
okuyabileceği kitaplarla ilgili alandır.
RUHSAL TEDAVİ METOTLARI
1. Bio-enerji Tekniği: Kişinin akıl ve bedenini birlikte kullanarak, cinsel
hayatını, nefes alış verişini, hareket düzenini, duygularını ve kendini
ifade edişini sağlıklı bir duruma getiren tedavi alanıdır. Kısaca ifade
etmek gerekirse, bozulan bio-enerji düzeyini yeniden tesis etme
alanıdır.
2. Kor Enerji Tekniği: Özellikle Freud’ dayanan bu teknik, iyileşme
sürecinde bilinç ve enerjinin birlikte çalışma yollarının derin bir
yorumuna dayanır. Kor enerji boşalarak kişiye düşünsel, ruhsal, hissel,
fiziksel anlamda hayat vermektedir. Kor enerjinin ve kişiye ait hayat
unsurlarının iyi bir analizi tekniğin uygulanması açısından önemlidir.
3. Nefes Çalışması: Doğru nefes teknikleri ile rahatsızlığı ortadan
kaldıran tedavi alanıdır.
III. BİOLOJİK KÖKENLİ TEDAVİ METODLARI
Biyolojik kökenli tamamlayıcı ve alternatif tıp, tedavileri araç olarak daha çok
bitki, gıda, vitamin gibi tabiatta bulunan şeyleri kullanır. Bu bölümde
anılabilecek tıbbi alanlar aşağıda verilmiştir.
1. Gıda kontrolüne (diet) dayalı tedavi: Beslenme Kontrolü üzerine kurulu
tedavi yöntemleridir. Karbonhidrat dieti, vejetaryen dieti gibi beslenme
alışkanlıklarını yönlendiren dietler yanında, anti asit diyeti gibi
rahatsızlıklara yönelik diyetler de kapsama alanındadır.
2. Gıda Destek Tedavisi: Vitamin, mineral maddelerin rahatsızlıkların
tedavisinde kullanıldığı tıbbi alandır.
3. Bitkisel Tedavi Tıbbı: Bitkilerle tedaviyi uzmanlık alanı edinen
tamamlayıcı tıptır.
4. Megavitamin Tedavisi: Bir rahatsızlığın tedavisinde bilinçli olarak
vitaminlerin aşırı dozlarla kullanılmasını konu edinen tıbbi alandır.
5. Biyolojik Hayvansal Ürünlere Dayalı Tedavi: Deniz kabuklarının
eklemlerdeki aşınmalarda tedavi amaçlı kullanılması gibi, biolojik
kökenli ürünlerin insan tedavisini konu edinen uzmanlık alanı
IV. VÜCUT ÜZERİNE UYGULANAN (BODY WORK) TEDAVİ
METODLARI
Vücudumuz üzerine elle uygulanan veya eksersiz şeklinde gerçekleştirilen
kişisel tedavi metotlarındandır. Bu tedavi metotlarının önde gelenleri
aşağıda özet halinde verilmiştir.
1. Akapunktur tedavi: Özel iğneler, küpeler veya elektrik dalgaları ile
vücudun belirli nokta veya nokta gruplarının uyarılmasına dayanan
tedavi ihtisas alanıdır. Migren, sinizüt, soğuk algınlığı, sigara
tiryakiliği, eklem ağrıları, adet krampları, bel ağrıları, astma ve kısırlık
dahil birçok rahatsızlığın tedavisinde ve kilo verme ve inme
tedavilerinde kullanılmaktadır.
2. Bowen Teknik: Baş parmak ve parmakların vücut üzerinde yuvarlanma
hareketi ile enerji blokajlarını kaldırarak ağrıların dindirilmesini
sağlayan masaj tekniğidir.
3. Alexander Tekniği Tedavisi: Öğrencilerin bilinçsizce yanlış
oturmalarından doğan vücut anomalilerini düzeltmede olduğu gibi
duruş, oturuş yanlışlıklarını düzeltmeye yönelik tedavi metodudur.
4. Kore Usulü Ele Masaj Tekniği: Çocukluktan gelme rahatsızlıkların el
üzerine yapılan masaj ile tedavi şeklini içerir.
5. Masaj Terapileri: Masaj Tedavi: çeşitli masaj teknikleri ile vücudun
kaybetmiş olduğu enerjiyi yeniden kazanması sağlanır. Uygun bir yağ
ve el kullanılarak uygulanır. En yaygın masaj teknikleri:
– Akupresür veya Shiatsu Masajı: Bu tedaviye iğnesiz akapunktur
tedavisi de denmektedir. Bu tedavi ile vücudun (akapunktur)
meridyenleri üzerindeki akapunktur noktalarına elle veya parmakla
temas etmek suretiyle oralarda tıkanarak rahatsızlığa neden olan hayat
enerjisi (qi) serbest bırakılarak tedavi sağlanır. Bu tedavi ile genel bir
ruhsal rahatlama yanında, ağrı, stres, hormon, bağışıklık sistemi, stres,
sinir, dişilik organı tedavileri gibi özgün tedaviler yanında diğer tedavi
metodları ile kullanılarak onların etkinliği de arttırılabilir.
– Heller Work Masaj Tekniği: Kas iskelet dengesini sağlamak üzere kas
bağ dokuları üzerine uygulanan bir masaj alanıdır.
– Rolfing Masaj Tekniği: Derin doku masaj tekniğidir. Vücut yapısının
normal şekline getirilmesinde uygun bir tekniktir.
– Thai Masaj: Shiatsu masajında olduğu gibi vücudun belli noktalarına
basınç uygulayarak yapılan masajdır. Thai masajında vücut masör
tarafından çeşitli pozisyonlara göre güçlü bir şekilde büzülüp, çekilir.
Masaj vücuttaki stresin atılmasına yardımcı olur. Vücuda verdiği enerji
bakımından diğer masaj türlerine üstünlük sağlar.
– İsveç Masajı veya Masaj: Yağlanmış ten üzerinde uzun, düz ve dairesel
el hareketleri ile vücudun rahatlamasını sağlayan masajdır.
– Aroma Terapi Masajı: Gevşetici, mutluluk verici gibi aromatik bitki
yağları ile yapılan stres atma amaçlı masajdır. Daha çok lavanta
kullanılır.
– Sıcak Taş Masajı: küçük taşların ısıtılarak vücudun bellik yerlerine
konması veya üzerlerine hafifçe basılarak tene masaj yapılması sonucu
kaslardaki gerginliklerin atılmasını sağlayan masaj,
– Derin doku masajı: Bağ dokuları ve derin dokuların enine masajıdır.
Masör yavaşlamış vuruşlar veya sürtünen masajlarla gergin ve ağrılı
adaleleri, duruş bozukluğundan doğan ağrıları rahatlatır.
– Hamile Masajı: Hamile hanımlara uygulanan özel bir masajdır. Stresin
düşürülmesini, şişkinliğin azaltılmasını, endişe ve depresyonun
önlenmesini, ağrıların dindirilmesini amaçlar. Her hamilenin ihtiyacına
özgü olarak tasarlanmalıdır.
– Sporcu Masajı: Sadece sporculara değil, aktif bir hayat yaşayan herkese
uygulanır. İsveç masajından daha hızlı vuruş ve germe hareketleri
sonucu, kaslara güç ve esneklik kazandırılarak, zarar görme sınırları
yükseltilir.
– Sırt Masajı: Yapılan bir iş sonucu veya oturuşlardaki yanlışlık sonucu
ortaya çıkan sırt ağrılarını azalmak için isveç masajı ile derin doku
masajı ve shiatsu masajlarının amaca göre karıştırılarak uygulanması
ile yapılan masajdır.
6. Ortho-Bionomy Tekniği: Ameliyat sonrası ağrıların giderilmesinde,
vücudun genel olarak gevşetilmesinde kas-iskelet sistemindeki
dengesizliklerin giderilmesinde ellerin kullanıldığı etkili bir tekniktir.
7. Reflexoloji Tekniği: El ve ayağın belli belirli noktalarına, bu noktaların
bağlı olduğu organları rahatlatmak için yapılan tedavi alanıdır.
8. Chiropractic Tedavi: El ile yapılan bir tedavidir. Kas, iskelet, bağ ve
tendron ile sinir sistemi rahatsızlarının giderilmesine yönelik bir tedavi
metodudur. Sırt omuru ve bağlantılarının hastalıkların ortaya çıkışında
hayati bir önemi olduğuna inanır. Bu rahatsızlıkların tanı ve tedavisinde
modern tıptan farklı bir metot izler. Bel fıtığının tanı, tespit ve
tedavisinin el ile yapılışı gibi daha çok bel, boyun ve eklem, adale ve
kemik ağrıları tedavilerinde kullanılır.
9. Feldenkrais Tedavi: İnsan vücudunun, ruh hali ve beyinin mevcut
durumuna göre şekil alması tedavinin üzerine kurulduğu görüştür.
Mahcup insan duruşu iki büklüm diye ifade edilir. Moralsiz bir
kimsenin omuzları çökmüştür. Tedavi ruh ve beyin etkileşiminde
ortaya çıkan bu vücut pozisyonlarını düzeltici eğitimlerle sağlanır. Spor
yaralanmaları, dans kabiliyetinin arttırılması, bel ve omuz ağrıları gibi
ağrıların tedavisinde kullanılır.
BİTKİ ve ÇİÇEK ESANSLARI İLE TEDAVİ METOTLARI
Yabani aromatik bitki esansları koklamak veya solumak suretiyle
vücutta bozulan sağlık dengesinin düzenlenmesinde ve mutluluk
hissinin yaratılarak kişinin tedavisinde kullanılır.
1. Aromaterapi: Zihinsel ve ruhsal enerji dengesizliğini bitki
esanslarından yararlanmak ve bitkilerden elde edilen yağlarının
kokusu ile dengelemek suretiyle tedavi etme ihtisas alanıdır.
Tıpta kullanılan bütün bitkiler aromatik bitkilerdir. Bitki kokuları
beyinde, yağları ise deri vasıtası ile kılcal damarlarla tüm vücuda
yayılarak etkili olur. Bitki yağlarının bitkiye hayat veren enerjiyi
yansıttığı ve bu enerji ile negatif hislerin ve bunun neticesinde
ortaya çıkan rahatsızlıkların ortadan kaldırılması, pozitif hislerin
arttırılarak hayat enerjisinin arttırılması ve bağışıklık sisteminin
güçlendirilmesi amaçlanır. Bitkilerin Anti virüs ve anti bakteriyel
etkileri de bu ihtisas alanının içindedir. Örneğin yasemin çiçeğinin
yağı bir yandan anti-depresan olarak, diğer yandan antiseptik ve
dezenfektan olarak kullanılır.
2. Yağmur Damlası Tedavisi: Bu tedavi aroma tedaviyi, reflexoloji ve
masaj teknikleri ile birlikte kullanan yöntemdir.
3. Doğal Beslenme: Doğal yiyeceklerle beslenerek hastalıkları tedavi
etme konusunu uzmanlık alanı edinen bütünleyici tıptır.
4. Egzersiz: Egzersiz tekniklerini kullanarak hastalıkları tedavi etmeye
odaklaşan tamamlayıcı tıp alanıdır.
5. Psikoterapik rehberlik: Yaşam koçluğu, öfke kontrolü, evlilik
koçluğu gibi ruhsal konularda uzmanlık alanıdır.
6. Elle Tedavi: Masaj gibi doğrudan el kullanılarak vücut üzerinde
yapılan tedavi ile, bio enerji veya elektro manyetik enerji kullanımı
şeklindeki tedaviler ve nefes kontrolü tedavileri bu alana
girmektedir.
ENERJİ BAZLI TEDAVİLER
Enerji bazlı tedavi, Vücuttaki dengesiz enerjinin neden olduğu
hastalıkları vücuda hafif dokunuşlarla veya vücut üzerinde elleri
gezdirerek bozulan enerji dengesini dengeye getirmek suretiyle
tedavi etme alanıdır. Bu şekilde bir tedavi elle dokunuşların hasta
tarafından kabul edilmemesi durumunda ise dinlendirici bir müzik
veya konuşma sırasında vücuttaki enerji dengesi tahmin edilerek ve
dengeyi düzeltici tedavinin uzaktan uygulanması ile de
yapılabilmektedir.
1. Nefes Çalışmaları: Nefesin kontrollü bir şekilde kullanılması
Tai Chi, Reiki, masaj ve yoga başta olmak üzere bir çok tedavi
tekniğinin yararlandığı bir yoldur. Nefes çalışmaları, nefesin
beyin, beden ve ruhu entegre edici şekilde bilinçli olarak
değişik şekillerde kullanılmasını kendisine konu eder.
– Buteyko Soluk Alma Tekniği (Buteyko Breathing ); Astım
başta olmak üzere stres ve endişenin, kontrollü sığ soluk alma
teknikleri ile tedavi alanıdır.
– Chakra Dengeleme (Chakra Balancing) Tekniği: Vücut
etrafındaki aura denen enerjiye hayat enerjisinin dolup boşaldığı
huni şeklindeki enerji merkezlerine Vortex veya Chakra
denmektedir. Bu teknik ile yapılacak bütünleşik/kişisel tedavi,
chakra enerjisinin hissedilerek, bu enerjinin düzenlenmesi ve
rahatça akışının sağlanmasına dayanmaktadır.
KULLANILAN ARACA BAĞLI TEDAVİLER
1. Renklerle tedavi (Chromotheraphy): Her rengin vücudumuzun
değişik organ ve bölgelerinde değişik etkileri vardır. Renklerle
tedavi, değişik renklerin kullanılması ile değişik enerji düzeylerine
erişilebileceği ve ruh hallerinin yaşanabileceği gerçeği üzerine
kuruludur. Uygulamada renkli giysiler yanında, renkli ışıklar da
kullanılır.
2. Mineral Kristalleri ile Tedavi Tekniği: Çeşitli minerallerin insan
sağlığını dengelemede etkilerini konu edinen bir tedavi tekniğidir.
Her mineral kristalinin insanın beden, ruh, his ve zekası üzerine
değişik etkileri vardır.
SAĞLIKLI BESLENME (DİET) VE ZİNDELİK (FITNESS)
EGZERSİZ
Dans, hislerin anlaşılması ve ifade edilmesi açısından önemli olup, kişinin
iç çatışmalarını önlemekte ve fiziksel ihtiyaçların tespitinde tedavi amaçlı
olarak kullanılır
1. Müzikle Tedavi: Müzik, meditasyon, masaj, hipnoz gibi birçok tedavi
şeklinde tedaviye yardımcı olarak kullanılır. Bir müzik aletini çalmak
veya dinlemek ayrıca bir tedavi aracı olarak görülebilir.
-İlahilerle Tedavi: İlahiler, ses ve müziği ilahi bir atmosfer içinde
birleştirmeleri nedeni ile tedavi amaçlı olarak kullanılır.
-Davul Sesi İle Tedavi: Davul sesi kalbin ritmini anımsatır. Hayat ve
canlılık simgesidir. Kişinin iç dünyasını anlamasına yardımcı olur.
Düşük düzeyli sesler sakinliği, yüksek düzeyli sesler hareketi
celbeder. Davul sesine odaklanan bir kişi, chakra’larının dengede ve
aktif olduğunu anlar.
-Media Araçları ile Tedavi: Müzik disketleri gibi her türlü müzikle
ilgili media aracı değişik tedavilerde kullanılır.
-Kitaplarla Tedavi: Özel bir tedaviye yardımcı olacak şekilde
kitaplar seçilerek tedavi sürecinde kullanılır.
-Videolarla Tedavi: Gerçek hayat hikayelerine ait videolar gibi,
eğlence veya entrika konulu değişik amaçlarla çekilmiş videolar,
ilham veya ders alınması için tedavi amaçlı kullanılır.
-Ziller ve Kaşıklarla Tedavi: Zil ve kaşıkların bir müzik içerisinde
çıkardığı tonlu sesler tedavi amaçlı kullanılır.
2. Qigong ile Tedavi: kung fu gibi dövüş sanatlarını tedavi amaçlı
kullanan alandır.
3. TaiChi Tekniği ile Tedavi: Çeşitli hareketlerin bir koordinasyon
içerisinde tedavi amaçlı kullanıldığı tekniktir. Amacı hayat enerjisi
chi’nin vücut içerisindeki dolaşımını hızlandırarak canlılık ve mutluluk
yaratmaktır.
RUHSAL TEDAVİ
1. Yunuslarla Tedavi: Yunusların kullanılmasıyla yapılan tedavi ile
autistic çocuklarla, panik atak yaşayanlar tedavi edilir.
7. Beslenme Uzmanlığı: Beslenme programları ile hastalıkların
tedavisi ile ilgilenir.
8. Hidroterapi: Suyun çeşitli durum ve içerikleri kişisel tedavide
kullanır.
9. Zehirli maddelerden arındırma: Bu tedavi alanı ile beslenme
programları ve/veya su kullanılarak vücut zehirli maddelerden
arındırılarak tedavi sağlanır.
10. Ruhsal durum tedavisi: Bu tedavi alanı ile tedavide hastanın ruhsal
durumu güçlendirilerek destek sağlanır.
11. Hayat tarzı ve psikolojik durum Tedavisi: Hipnoz gibi tedavi
araçlarını kullanan alandır.
12. Hipnozla Tedavi: Hastayı hipnoz ederek bilinçaltında yatan
rahatsızlık nedenlerini tespit ve bunları kullanılarak hastayı tedavi
eden alandır.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.