KUR’AN VE ŞİFRE KONUSU,KUR’AN’DA ŞİFRELER VARMIDIR? / IS KORAN CYPERED?

       bayrak 050 

31 Agustos 2011 Saat 04.58

 

KURAN’IN İNDİRİLİŞ NEDENİ VE ŞİFRE KONUSU (1)

 

Sevgili Okurlarım,

Fizikten metafiziğe yolculukla ilgili bir teori geliştirmek üzere Kutsal Kitabımız Kuran’ı derinlemesine araştırmam devam etmektedir. Bu aşamada sizlerle paylaşmak istediğim bir şey var…

Kuran’ın hemen hemen her süresinde ve bu sürelerin değişik ayetleri  içerisinde inanılmaz bir sıklıkta Kuran’ın bize şifresiz olarak ve gayet açık seçik bir ifade ile gönderildiği  yazılmaktadır. Kuran’ın apaçık bir ifade ile indirildiği ve Hz. Muhammedin Kuran’ı apaçık olarak uyarıcı mahiyette insanlara tebliğ ettiği 41 yerde yazılmaktadır. Bu ayetlerden konuyla yakından ilgili olan birkaçını aşağıya aynen almak istiyorum. Bunu bu konuda bir şüpheniz kalmaması açısından önemli görmekteyim.

KURAN KİMTARAFINDAN İNDİRİLMİŞTİR?

Kur’an bize Allah tarafından indirilmiştir.

NİSA SURESİ 174. AYET:  Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur (Kuran’ı) indirdik.

BİZLERE KUR’AN NE İÇİN İNDİRİLMİŞTİR?

KUR’AN BİR MÜJDELEYİCİ VE UYARICIDIR…

Kur’an bizlere bir MÜJDELEYİCİ ve UYARICI  olarak indirilmiştir.

Biz bu uyarıya katılır veya katılmayız. Bu konuda Peygamber Hz. Muhammet’in de bir sorumluluğu bulunmamaktadır.  Uyarılara katılanlar Allah tarafından kat be kat mükâfatlandırılacak, katılmayanlar ise, af ve mağfireti saklı kalmak kaydıyla, hak ettikleri cezayı göreceklerdir.

TALÂK SURESİ 11. AYET: İman edip salih amel işleyenleri, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah’ın APAÇIK ayetlerini okuyan bir Peygamber göndermiştir. Kim Allah’a inanır ve faydalı iş yaparsa Allah onu, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allah o kimse için gerçekten güzel bir rızık vermiştir.

 

AYDINLATICI BİR PEYGAMBER VE KİTAP:

MAİDE SURESİ 15. AYET: Ey ehl-i kitap! Resulümüz size, sizin Kitab’ızdan sadece açıklanması gerekenleri açıklamak üzere geldi; birçoğu zaten açık olduğu için bunlar geçilmiştir. Gerçekten size Allah’tan bir nur (Aydınlatıcı Peygamber), APAÇIK bir kitap geldi.

HİCR SURESİ 89. AYET: De ki: Şüphesiz ben APAÇIK bir uyarıcıyım.

ANKEBUT SURESİ 50.AYET: “Ona Rabbinden mucizeler indirilmeli değil miydi?” derler. De ki: Mucizeler ancak Allah’ın katındadır. Ben ise sadece APAÇIK bir uyarıcıyım.

YASİN SURESİ 69. AYET: Biz ona (Peygamber’e) şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Onun söyledikleri, ancak Allah’tan gelmiş bir öğüt ve APAÇIK bir Kur’an’dır.

SÂD SURESİ 70. AYET: Ben ancak APAÇIK bir uyarıcı olduğum için bana vahyolunuyor.

AHKÂF SURESİ 9. AYET: De ki: Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece APAÇIK bir uyarıcıyım.

TAĞABUN SURESİ 12. AYET: Allah’a itaat edin, Peygamber’e de itaat edin. Yüz çevirirseniz bilin ki, elçimize düşen APAÇIK bir duyurmadır.

HERKESİN ANLAYABİLECEĞİ APAÇIK BİR KUR’AN

YUSUF SURESİ 1. AYET: Elif. Lam. Ra. Bunlar, APAÇIK Kitab’ın ayetleridir.

HİCR SURESİ 1. AYET: Elif. Lam. Ra. Bunlar Kitab’ın ve APAÇIK bir Kur’an’ın ayetleridir.

BAKARA SURESİ 99. AYET: Andolsun ki sana APAÇIK ayetler indirdik. (Ey Muhammed!) Onları ancak fasıklar inkar eder.

BAKARA SURESİ 118. AYET: Bilmeyenler dediler ki: Allah bizimle konuşmalı ya da bize bir ayet gelmeli değil miydi? Onlardan öncekiler de işte tıpkı onların dediklerini demişlerdi. Kalpleri nasıl da birbirine benzedi? Gerçekleri iyice bilmek isteyenlere ayetleri APAÇIK gösterdik.

SEBE’ SURESİ 43. AYET: Onlara APAÇIK ayetlerimiz okunduğu zaman demişlerdi ki: Bu, sizi babalarınızın taptığı (putlardan) çevirmek isteyen bir adamdan başkası değildir. Ve yine bu (Kur’an) da uydurulmuş bir yalandan başka bir şey değildir, dediler. Hak kendilerine geldiğinde onu inkar edenler de: Bu, apaçık bir büyüden başka bir şey değildir, dediler.

HADÎD SURESİ 9. AYET: Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna APAÇIK ayetler indiren O’dur. Şüphesiz Allah, size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

MÜCÂDELE SURESİ 5. AYET: Allah’a ve Resulüne karşı gelenler, kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Biz APAÇIK ayetler indirmişizdir. Kâfirler için küçük düşürücü bir azap vardır.

BAKARA 159. AYET: İndirdiğimiz açık delilleri ve kitapta insanlar APAÇIK gösterdiğimiz hidayet yolunu gizleyenlere hem Allah hem de bütün lanet ediciler lanet eder.

ZUHRUF SURESİ 15. AYET: Apaçık Kitab’a andolsun ki ,

Kuran’dan önceki kutsal kitaplar da apaçıktı:

SAFFAT SURESİ 117. AYET: Her ikisine de APAÇIK anlaşılan bir kitabı (Tevrat’ı) verdik.

MÜMİN SURESİ 83. AYET: Peygamberleri onlara APAÇIK bilgiler getirince, onlar kendilerinde bulunan (beşeri) bilgiye güvendiler (ve onları alaya aldılar). Alaya aldıkları şey kendilerini boğuverdi.

KURAN’DAKİ 29 SURENİN BİRİNCİ AYETLERİNDE GEÇEN ELİF, LAM, MİM, NUN, TA, HA, KAF, SAD GİBİ MUKATA KUR’AN HARFLERİ’NİN ANLAMI NEDİR? BUNLAR BİR ŞİFRE MİDİR?

Mukata Harfleri’nin (Huruf-u mukatta’nın) Kur’ân-ı Kerimdeki yerleri aşağıda verilmiştir:

6 sûrede “elif-lâm-mîm” vardır. Bunlar: Bakara, Âl-i İmrân, Ankebût, Rûm, Lokman ve Secde sûreleridir.  Ârâf sûresinde de “Elif-lâm-mîm-sâd” bulunmaktadır.

5 sûrede “elif-lâm-râ” vardır. Bunlar: Yunus, Hûd, Yusuf, İbrahim ve Hicr Sûreleridir. Ra’d Sûresinde de “elif-lâm-mîm-râ” vardır.

6 sûrede “hâ-mîm” vardır. Bunlar: mü’min, Fussilet, Zuhruf, Duhân, Câsiye ve Ahkaf sûreleridir; Şûrâ sûresinde de “hâ-mîm-ayin-sîn-kaf” bulunmaktadır.

Ayrıca, Şuarâ ve Kasas Sûrelerinde “tâ-sîn-mîm“, Neml Sûresinde “tâ-sîn“, Meryem Sûresinde “kâf-hâ-yâ-ayîn-sîn-kaf“, Tâhâ Sûresinde “tâ-hâ“, Yâsin Sûresinde “yâ-sîn“, Sâd Sûresinde “sâd“, Kaf Sûresinde “kaaf“, Kalem Sûresinde de “nûn” harfi bulunmaktadır.

 

kur’an Sadece Müjdeleyici, Yol Gösterici ve Uyarıcıdır; Öyleyse şifreler İçerebilir mi?

Bir önceki kısımdaki  ayetler  ve açıklamalardan anlaşılacağı üzere, Allah Kur’anı  bizlere öncelikle müjdeleyici sonra da yol gösterici ve uyarıcı olarak indirmiştir.

Allah’ın isimlerinin manalarına baktığımızda da, bunların hiç birinde Allah’ın kullarının bilmesi gereken şeyleri kullarından saklama vasfının olmadığını görmekteyiz. Yüce Allah’ın böyle bir sıfatının olması mantığa da terstir. Uyarıcı bir kitap ve Peygamber gönderildiği bir zamanda, bu kitap ve Peygamber tarafından bazı şeylerin şifrelenmiş olarak verilmesi anlaşılması güç bir konudur.

Öyleyse Mukata Harf’lerinin Manası Nedir?

Lehf-i Mahfuz Nedir?

Lefh-i Mahfuz, Allah katında tüm mevcudatının geçmiş ve geleceğinin ve bunların düzeninin, yaratılış hikmetlerinin bizim için meçhul olan kısmıdır. Allah Kur’an’daki ayetleri Lefh-i Mahfuz’a göre indirmiştir. Kur’an her ne kadar o zamanki günlük sorunlara da değinen ayetlere de sahipse de, bu sorunlar Yüce Allah’ın ilmi çerçevesinden Levh-i mahfuz kapsamında zaten önceden bilinmektedir. Bu açıdan bakıldığıda Levh-i Mahfuz’un Tüm kutsal kitapların kaynağı mahiyetinde olması ve bir kurallar ve ilkeler bütünü olması gerekir.

Aşağıdaki ayetlerde Levh-i Mahfuz bir kitap olarak mealen çevrilse de benim Yüce Allah’ın sıfatlarını dikkate aldığımda kanaatim lefh-i mahfuzun bir kitap olmadığıdır. Yüce Allah’ın vasıflarından biliyoruz ki; O’nun bir bilginin muhafazası için kitap gibi bir kayda ihtiyacı olamaz. O, “Ol” iradesi ile her şeye zaten kadirdir. Buradaki benzetme kullarının anlamasını kolaylaştırmak içindir.

Bakınız Yüce Allah bizim bazı şeyleri iyi anlayabilmemiz için her türlü benzetmeyi kullandığını nasıl bildiriyor: Ayeti, ayetin Ruhu ile açıkladığımızda:

BAKARA SURESİ 26. AYET:

Şüphesiz Allah (ayetlerini açıklamak için) SİVRİSİNEK  ve onun da ötesinde bir varlığı misal vermekten çekinmez. İman edenler bu misallerin bir gerçeği anlayabileceğimiz bir şekilde açıklamak için haklı olarak kullanıldığını  bilirler. Kafirler ise, bunun hikmetini anlayamazlar. Allah bu misali anlamamakta direnenlerin doğru yoldan saptırır, anlamaya çalışanları ise doğru yola yöneltir.  Allah ancak verdiği misalleri kötüye kullananları doğru yoldan saptırır.

Yüce Allah’ın neden bir kayda ihtiyacı yoktur? Basit bir örnek:

Kur’anın Hay özelliği gereği zaman içerisinde bunun nasıl gerçek olduğunu daha iyi anlayabileceğiz. Şimdilik sadece gerçekleşmesi büyük ihtimal olan bir gerçeği hatırlamakta yarar vardır.  Fizik kanunları gereği zamanın uzayda kırıldığını, yani dünyadaki zaman ile uzaydaki zamanın birbirinden farklı olduğunu biliyoruz. Bizim için ileri ve geri zamana yolculuk mümkün görünürken bu ilmin ezelden sahibi olan Yüce Allah için bunları bilmek zamanla kayıtlı olamaz. Yine biliyoruz ki; Elimizi havaya kaldırdığımız zaman elin hareketi uzayda kaybolmamakta nihai olarak bir yerde durmaktadır. “Ol” iradesiyle kendisine malum olan her şeyin geçmiş ve geleceğini bir de bizim için bir anda toplayabilecek olan yine Yüce Allah’tır.

Bakara Süresi 255. Ayet “Ayet-ül Kürsi” de belirttiği gibi:

“… İzin verdiği ölçüde ilminden haberdar olabilirsiniz …”

Bize izin verip bu ilminden birazcık tattırdığında bunu da tam olarak açıklayabileceğiz.

 

Mukata Harfleri Ne Olabilir?

Levh-i Mahfuz’u bir ilkeler bütünü anayasaya benzetebiliriz. Anayasanın başlıkları vardır. Bu başlıklar altındaki ilkelerin uygulama esasları da kanunlar, yönetmelikler, tüzüklerle belirlenir.

Benim bu konuda felsefi (doğruları bulmak için yapılan düşünsel yolculuk) görüşüm Mukata Harfler’in bazı surelerin ilgili olduğu ana kaynağa referans olduklarıdır. Bu ana kaynakların ne olduğu muhtemelen Hz. Peygambere veya Cebrail Aleyhisselam’a hissettirilmiş, gösterilmiş veya bildirilmiştir. Sünnetlerin bir kısmı bu ana kaynağın verdiği ilham çerçevesinde kalınarak yaşanmış olabilir.

Mukata Harfleri (Huruf-u mukatta), sûre başlarında kesik kesik, ikisi üçü birleşik veya tek başına yazılı bulunan harflerdir.

Mesela Bakara Süre’si birinci Ayeti olan Elif, Lam, Mim harfleri, Bakara Süre’sinin tamamı ile ilgili konuların ana kaynağının (Ana Yasal Zemininin!) Lefhi Mahfuzda Elif, Lam, Mim bölümleri olması muhtemeldir.

Bu Anayasa’nın! değişik başlıklarının Kur’an da bazı surelerin birinci ayeti olarak geçmesi Yüce Allah için değildir. Bu Vahiy Meleği olan Cebrail Aleyhisselam için ve/veya Hz. Peygamber için olabilir.  Yüce Allah’ın sıfatları dikkate alındığında,  O’nun herhangi bir tasarrufu için yazılı bir metin veya kitaba  veya herhangi bir bilgi kaynağına ihtiyacı olmadığı apaçık ortadadır.

Ezeli ve Ebedi Her Şey Yüce Allah’ın İlmi ve Bilgisi Dahilindedir.

EN’AM SURESİ 59. AYET: Gaybın (bilinmeyenlerin) anahtarları Allah’ın yanındadır; onları O’ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi APAÇIK bir kitaptadır (levh-i mahfuz’da).

Ezeli ve Ebedi Her Şey Lefh-i Mahfuz’dadır.

YUNUS SURESİ 61. AYET: Ne zaman sen bir işte bulunsan, ne zaman Kur’an’dan bir şey okusan ve siz ne zaman bir iş yaparsanız, o işe daldığınız zaman biz mutlaka üstünüzde şahidizdir. Ne yerde ne gökte zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak (ve gizli) kalmaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü yoktur ki APAÇIK kitapta (levh-i mahfuz’da) bulunmasın.

NEML SURESİ 75. AYET: Gökte ve yerde göze görünmeyen hiçbir şey yoktur ki, APAÇIK bir kitapta (Levhi Mahfuz’da) bulunmasın.

SEBE’ SURESİ 3. AYET: İnkarcılar: Kıyamet bize gelmeyecek, dediler. De ki: Hayır! Gaybı bilen Rabbim hakkı için o, mutlaka size gelecektir. Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey bile O’ndan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyüğü de şüphesiz, APAÇIK kitaptadır. (Levhi Mahfuz’da) (yazılıdır).

YASİN SURESİ 12. AYET: Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Onların yaptıkları her işi, bıraktıkları her izi yazarız. Biz, her şeyi APAÇIK bir kitapta (Levh-i mahfuz’da) sayıp yazmışızdır.

Lehf-i Mahfuz ile ilgili yukarıdaki ayetler ruhu aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Allah size ancak kaldırabileceğiniz ölçüde ve zamanda hakikatinden haberdar eder, ilminden bir kısmını keşfetmenize izin verir. Bu kapsamda sizin henüz bilmediklerinizi sadece Allah bilir. Yeryüzünde her şey O’na malumdur. Her şey onun izniyle olur. Ondan gizli hiçbir şey olamaz.  Tüm zamanlar ve bunlara ait olaylar ve iyi kötü her şey onun ilmi dahilindedir.

Bilmeden bir yanlış yorumda bulunuyorsak Allah Affetsin.  Niyetimiz temiz, amacımız doğru yaklaşımların ortaya çıkmasına yardımcı olmaktır.

Admin: Şahin Kesikminare

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.