İNSANIN YARATILIŞI İLE İLGİLİ SÜRE VE AYETLER

İnsanın yaratılışı ile ilgili sure ve ayetler,

Ayetlerin ruhu ve meta fizikteki iz düşümü, ayetlerin kelime manalarından sonra ki çizgi arasına alınarak ayırt edilmiştir. 

 

Bakara

 2/21   

 “Ey insanlar! Hem sizi, hem de sizden önceki insanları yaratan rabbinize kulluk ediniz. Böyle yapmakla takva sahibi olursunuz. .”            “bizden önce de bizim gibi insanlar yaratan Rabbimizin yolunda ilerleyerek, O’nun emirlerini yerine getirerek, O’na kulluk ederek bu dünyada Allah’a ulaşma azim ve kararlılığını gösterebiliriz.

 

Bu ayette takva sahibi olmak ne demektir onu biraz açıklayalım.

 

Takva sahibi olan kimse yaşarken Allah’a ulaşmayı murat eden kimsedir. Bu kimseler düşünürken, davranırken, konuşurken, özetle ne yaparsa yapsın, yaptığı her şeyle, sadece Allah’ın rızasını kazanarak O’na mümkün olan en kısa zamanda ulaşmayı hedefler.

 

Takva sahiplerinin istikameti Allah’tır;  bu istikamette ilerlerken irade ve nefisleri ile kendilerini Allah’a teslim etmişlerdir. Takva sahibi olan kimseyi Allah, Furkan yapar. Furkan olan bir kimse hak ve batılı birbirinden ayırabilir.

(Bakınız Bakara 2/194; Al-i İmran 3/76-102; Enam 6/51   “

            “Tüm insanlar Allah tarafından yaratılmıştır. “hem sizi hem de sizden öncekileri yaratan” ifadesi insanların bizden önce de iki (veya daha fazla) ayrı yaratılışını işaret edebilir! (bakınız bakara 2/28-30)

 

Yaşarken Allah’a ulaşmaya çalışmak takva sahibi olmaktır. İnsanlar takva sahibi olduklarında yaşarken Allah’a ulaşabilirler…”

           

Bakara

2/28    

 

“Allah Teâlâ’yı nasıl inkâr ediyorsunuz ki sizi ölüler iken o diriltti.

 

Sonra sizi öldürecektir. Sonra da sizi diriltecektir. Sonra da o’na döndürüleceksiniz.”

—–

            “Bizi daha önce de yaratan Allah’ı inkar etmeyip inanmamız lazım.

 

Bizler daha önce ölü haldeydik. Bizi diriltti.

 

Bundan sonraki ölümümüz ve tekrar dirilişimiz de kaderdir.  En son olarak Allah’tan geldiğimiz gibi tekrar Allah’a döneceğiz… “       “Âdem aleyhi selamın yaratılışından önce de insan yaratıldı (bakara 2/21, enam 6/94) ancak bunlar dünyayı kana buladıkları için Allah’ın iradesiyle ölerek yok oldular. Allah Âdem’i yarattığında melekler (daha önceki durumu bildikleri için “dünyayı kana bulayacak” diye itiraz ettiler. Ancak Allah ben hikmet sahibiyim siz bunun nedenini bilmezsiniz diyerek kararını bildirdi.  “

—–

Bakara

2/29    

 “Yerde ne varsa sizin için yaratan sonra da gökleri yedi gök halinde tasarlayıp yaratan o’dur, o her şeyi bilir.”

—–

 “(her şeyi ezelden hakkıyla bilen Allah’ın bir şeyi yaratması için zaman, mekan, kaynak, ilim, teknoloji, tasarı gibi dünyevi şeylere ihtiyacı yoktur.  Ayet içerisindeki “sonra ”ve “yedi” kelimelerin Arapçadaki değişik anlamları da dikkate alınarak,  ayetin ruhu): 

 “yeryüzünü ve yeryüzünü kubbeler halinde kat kat kaplayan atmosferi ve semaları sizin için  (düşünüp “ol” ) iradesiyle tanzim edip yaratan o’dur. O her şeyi bilir”

 Şeklinde anlaşılabilir.(bakınız www.kuran.gen.tr bakara 29 ayet açıklaması ve bakara ayet 117)”         “Allah insanlar için kâinatı yaratmıştır.  Yeryüzü, kendisini kat kat saran atmosfer ve semalardan oluşmaktadır. Allah her şeyi ezelden bilir, bir şeyi yaratmak isterse iradesiyle yaratır. Zamana ve tasarıma ihtiyacı yoktur.”

—–

Bakara

2/30    

“Elmalı Hamdi yazdır: düşün ki, Rab’bin meleklere: «muhakkak ben, yeryüzünde bir halife tayin edeceğim.» dediği vakit, «biz seni tesbih ve takdis edip dururken orada fesat çıkaracak ve kanlar akıtacak bir yaratık mı yaratacaksın?» dediler. «her halde ben sizin bilmeyeceğiniz şeyleri bilirim!» buyurdu.”

  —–

         “Rabbin meleklere “yeryüzünde beni temsil edecek bir halife (vekil)tayin edeceğim” dediğinde melekler (daha önce dünyada olan acı bir olayı hatırlatarak “biz sana canı gönülden kulluk ederken orada fesat çıkarıp kan dökecek bir yaratık mı yaratacaksın ”dediler. Allah “bunun hikmetini siz anlamayasınız” buyurdu.”

       “Allah, Hz. Âdem’i yeryüzüne halife (vekil) olarak göndermiştir. Âdem’den önce yeryüzünde bir yaşam olmuştur. (bakınız bakara 2/21-28) bu yaşam kan dökülmesi ve fitne sonucu son bulmuştur. Allah bu durumu bilerek âdem’i yeryüzüne bir hikmet üzere göndermiştir.”

—–            

Bakara

2/164  

 “…yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında,

 … düşünen toplumlar için deliller vardır.”

—-

    “…yeryüzünde yarattığı canlıların çeşitliliğinde                 

…düşünenler için deliller mevcuttur.”

      “Yeryüzüne yayılmış her türlü canlı Allah tarafından yaratılmıştır.”

—–

Bakara

2/228   “… Allah’ın, kendi rahimlerinde yarattığını (söylemeyerek) gizlemeleri onlara halel olmaz.”

—–     

“Kadınların, Allah’ın rahim(lerinde yarattığını gizlemeleri helal değildir.”

       “Rahimdeki cenin Allah tarafından yaratılmıştır.”

—–            

Ali İmran

3/47     “Dedi ki: «yarabbi! Bana çocuk nereden olabilir! Hâlbuki bana bir beşer dokunmamıştır.» buyurdu ki, «öyledir. Allah Teâlâ neyi dilerse yaratır. Bir şeyi murad edince ona sadece ‘ol!’ der, o da hemen oluverir.»”

—-

            “Bir kadına erkek eli değmese dahi onun çocuğu olabilir. Çünkü Allah dilediğini yaratır bunun için sadece ol demesi yeterlidir.”

       “Allah bir canlıyı bilinen üreme şekilleri dışında istediği şekilde ve istediği anda yaratma gücüne sahiptir.”

—–    

Al-i İmran

3/59     “Şüphesiz Allah katında (yaratılışları bakımından) İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir; o’nu topraktan yarattı. Sonra ona “ol” dedi. O da oluverdi.”    “Âdem peygamber ile İsa peygamberin yaratılışları aynıdır. Her ikisi de Allah’ın ruhunu taşıyan toprak minerallerinden yapılmış insandır.”

—–

       “Tüm insanların yaratılış şekilleri değişik olabilir. Yaratılış için cinsel birleşme şart değildir. Hepsinde Allah’ın ruhundan bir parça vardır. Allah dilediği şekilde bir yaratılış gerçekleştirebilir.”

 —–        

Nisa

4/1       “Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden erkek ve kadın üretip yayan …”

—–

“Ey insanlar sizleri bir tek insandan ve ondan yarattığı eşinden meydana getirip üreten Allahtır. “

       “İnsanlar Adem ve Âdem’den yaratılan Havva’dan türemişlerdir.”

—–    

Nisa

4/10     “…siz bir şeyden hoşlanmasanız da Allah onda pek çok hayır yaratmış olur.”

 —–

“Hoşlanmadığınız şeylerde de pek çok hayır olabilir. Bunu dikkate alarak hareket edin.”

       “Allah olayları hakkımıza hayırlı olacak şekilde düzenler.”

—–

           

Nisa

4/28     “Allah sizi hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır.”           

—–

“İnsan zayıf yaratıldığı için Allah yapabilecekleri kadar yükümlülük yükleyecektir.”

       “Yükümlülükleri tam yerine getirecek kadar güçlü yaratılmamıştır. Her zaman Allah’ın anlayışına ve yardımına ihtiyacı vardır ve Allah da bu konuda yardımcı olur.”

—–    

Maide

5/17     Ant olsun, “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir”, diyenler kesinlikle kâfir oldular. De ki: “şayet Allah, Meryem oğlu Mesih’i, onun anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek istese, Allah’a karşı kim ne yapabilir? Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunan her şeyin hükümranlığı Allah’ındır. Dilediğini yaratır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.”

 —–    

“İsa peygambere Allah diyerek Allah’a eş koşanlar kâfirdir.  Allah İsa peygamber ve annesi Meryem dâhil yeryüzünde olan her şeyi yok etmek istese kimse karşı koyamaz. Tüm kâinatın hükümranlığı Allah’ındır. Dilediğini yaratır. Allah’ın gücü her şeye yeter.”

       “Peygamberler de dâhil olmak üzere, Allah’ın eşi yoktur.  Kâinattaki tek hükümranlık Allah’a aittir. Dilediğini yaratır. Her şeye gücü yeter.”

—–

           

Maide
5/18    
(bir de) Yahudiler ve Hristiyanlar, “biz Allah’ın oğulları ve sevgili kullarıyız” dediler. De ki: “öyleyse (Allah) size neden günahlarınız sebebiyle azap ediyor? Hayır, siz de onun yarattıklarından bir beşersiniz.” (Allah) dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunanların da hükümranlığı Allah’ındır. Dönüş de ancak onadır.         

—–

“Hiç bir ümmet Allah’ın yanında ayrıcalıklı değildir. Herkes onun yarattıklarından bir beşerdir. Allah affetmede ve cezalandırmada adaletini uygular. Kâinattaki tüm mülk ve idarenin hükümranlığı Allah’a aittir. Tüm dönüşler ona olacaktır.”

 

       “Allah tüm dinlerin ümmetine eşit mesafededir ve mutlak adalet sahibidir. Tüm kainatın sevk ve idaresi ile mülkü sadece ona aittir.. Onun yarattığı her şey ona dönecektir.”

—–

           

Enam

6/2       O öyle bir Rab’dır ki, sizi çamurdan yaratmış, sonra bir ecel tayin etmiştir. Belirlenmiş bir ecel de onun katındadır. Siz ise hâlâ şüphe ediyorsunuz. “Allah insanları çamurdan yaratmıştır. Sonra herkese bir ecel tayin etmiştir. Belli bir ecel de Allah katında vardır. Artık şüphe etmeyin.”

—–

       “Allah insanları su ve topraktaki minarelerden (balçık çamurundan) yaratmıştır. Sonra herkes için ömrün son bulacağı bir ecel zamanı tayin etmiştir. Bir ecel zamanı da,  Allah’tan gelen mevcudatın Allah’a döneceği, dünyadaki canlı cansız hayatın son bulacağı ve dünyanın sönmüş bir yıldız olacağı andır ki; bunun zamanı ancak Allah katında bellidir. Bu zaman kıyamet gününden farklı bir zaman olabilir.”

—–

           

Enam

6/94     “Ant olsun, sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geldiniz. Size verdiğimiz dünyalık nimetleri de arkanızda bıraktınız. Hani hakkınızda Allah’ın ortakları olduğunu zannettiğiniz şefaatçilerinizi de yanınızda görmüyoruz? Artık aranızdaki bağlar tamamen kopmuş ve (Allah’ın ortağı olduklarını) iddia ettikleriniz sizi yüzüstü bırakıp kaybolmuşlardır.”   

—–

“Sizi daha önce de yarattığımız gibi (bakara 2/21-28) gibi, yine tek tek ve dünyevi nimetleri de geride bırakarak bize dönüyorsunuz. Yanınızda Allah’a ortak olduğunu düşündüğünüz şefaatçileriniz de yok, aranızda bir bağ kalmamış, sizi yüz üstü bırakıp kaybolmuşlardır.”

       “İnsanlık tek bir kişiden yaratılmıştır. Dünyevi olan her şeyi geride bırakarak tek başına Allah’a dönecektir.”

—–

 Enam

6/98     “O, sizi bir tek candan yaratandır. Sizin bir karar kılma yeriniz, bir de emanet bırakılma yeriniz var. Biz anlayan bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıklamışızdır.”      “O, sizi Âdem’den türetendir. Dünya sizin için, doğruya yanlışa karar verip yaşadığınız bir imtihan yeridir. Bir de ölümden sonra Allah katına/huzuruna çıkmadan önce geçici olarak kalacağınız  (berzah âlemi) vardır. Anlamak isteyen bir toplum için ayetlerimizi tek tek açıkladık.”

—–

       “İnsanlar Âdem’den gelmiştir. Onlar için bir karar yeri olarak dünyevi âlem bir de geçici olarak kalacakları ruhlar âlemi vardır.”

—–

  Araf

7/10     “Biz sizi yarattık, size bir suret verdik, meleklere de ‘âdem’e secde edin’ dedik. Onlar da secde ettiler-iblis hariç. O, secde edenlerden değildi.”

—–

            “Sizi yaratıp size bir suret verdik. Meleklere “âdem’e secde edin “dedik. Onlar da secde ettiler. Şeytan hariç, o secde etmedi.”

       “Allah insanı yarattı ve suret verdi. Şeytan dışında tüm melekler Allah’ın emirlerine uyarlar. Allah ile melekler arasında bir istişare vardır… Şeytan Allah’ın emrine karşı gelebilmiştir.”

—–

   Araf

7/12     “Buyurdu ki: «sana emrettiğim zaman seni secde etmekten ne men etti?» dedi ki: «ben ondan hayırlıyım, beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın.»”

            “Allah Şeytan’a “ben sana emrettim sen neden secde etmedin” dedi. Şeytan: “ben ondan hayırlıyım beni ateşten onu balçıktan yarattın” dedi.”

—–

       “İnsan balçıktan (su ve toprak elementlerinden) şeytan ateşten yaratılmıştır. Şeytan emre itaatsizlik halini Allah huzurunda savunabilmekte ve kararında direnebilmektedir…”

—–    

Araf

7/29     “De ki: “rabbim bana adaleti emretti. Her mescide girişinizde (kıbleye) yönelin ve yalnız onun rızasını gözeterek kulluk edin. Bundan önce sizi nasıl o yarattıysa, sonunda yine ona döneceksiniz.”

            “De ki; “rabbim uygun ve adaletli olanın dışında bir şey emretmez. Siz her mescitte kıbleye yönelerek, namazınızı samimi bir şekilde ve sadece Allah’ın rızasını kazanmak için kılın. Din Allah’ın dinidir ve o’nun rızasını kazanmak için takip edilecek yoldur. Sizi nasıl yarattıysa aynı şekilde o’na döneceksiniz”

—–

            “Adaleti yansıtmayan ve insanlığın mutluluğuna aykırı olan hiç bir emir Allah’a ait değildir.

 

Din Allah’a aittir ve Allah’ın rızasını kazanmak için bir yoldur.  İnsanlar bu dünyaya nasıl o’nun lütfu ile geldilerse,  yine o’na dönecekler…”

 

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.