Eng. Dr. Şahin KESİKMİNARE

SİBERNETİK TIP

TEŞHİS VE TEDAVİDE YENİ

YAKLAŞIM 

 SİBERNETİK TIP-CYBERNETIC MEDICINE

  • TIBBİ TEŞHİS VE TEDAVİDE BİO-ENFORMATİK TABANLI BÜTÜNSEL SİSTEM YAKLAŞIMI
  • MANAGEMENT OF MEDICAL DIAGNOSIS AND TREATMENT UNDER BIOINFORMATIC BASED INTEGRATIVE SYSTEM APPROACH

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

 

Dr. Müh. Dr. Şahin KESİKMİNARE

EĞİTİM:Tıp Doktoru (MD)- Connectomics- Harvard Üniversitesi-ABD ve Integrativ/Sibernetik  Tıp – UNM – Hawaii-ABD

Master (M.Sc.) -Başkent Üniversitesi Ankara-Turkey  ve Texas Üniversitesi-ABD

Mühendislik (B. Eng.) -Türkiye ve Almanya (Sistem)

Ekonomi (B. Eco.)

Eng. Dr. Şahin KESİKMİNARE

HIS EDUCATION:

  • Medical Doctor (MD)- Connectomics- Harvard University/ABD and Integrative/Cybernetic Medicine -Hawaii/USA
  • Master (M.Sc) -University of Baskent/Turkey & University of Texas/USA
  • Engineering (System) (Eng) (B.S.)/Turkey and Germany
  • Economy (B.S.)/Turkey

Müh. Dr. Şahin Kesikminare, halen Sibernetik/Integrativ Tıp alanında üzerinde çalıştığı 2 hipotezi tamamlamak üzere ABD’de Harvard Üniversitesi’nde eğitimine devam etmektedir.

 

Müh. Dr. Şahin Kesikminare’nin üzerinde çalıştığı hipotez konuları: 

  1. Huzursuz Bağışıklık Sendromu -Şahin Sendromu (Irritable immune Syndrome- Sahin’s Syndrome):

Bağışıklık sisteminin vücutta biriken antropik frekans kirliliği sonucu dengesi bozulmaktadır. Bu bozulma neticesinde düşman hücrelere saldırıp yok etmesi beklenen bağışıklık sistemi hücreleri, antropik frekans kirliliğinin yarattığı iletişim frekanslarındaki aşırı paraziter durum nedeniyle dost hücrelere saldırmaktadır. Bunun sonucu çeşitli bağışıklık sistemi rahatsızlıkları ortaya çıkmaktadır. Dr. Kesikminare, Bu sendromu ilk kez tespit ederek ismini vermiştir. Bir tıp bildirisi olgunluğuna getirmek üzere üzerinde çalışmaları devam etmektedir.

2. Hücresel Enerjinin Dinamikleri- (Dynamics of Cytological Energy)

Bu çalışma ile çeşitli düzeylerde hastalanmış, hatta fonksiyonel anlamda eter enerjileri kalan veya hiper-aktif halde bulunan hücreleri, sağlıklı frekans düzeylerinde dengeleyen etmenler ve bunların kontrol ve yönetim teknikleri araştırılmaktadır.

Hücre frekansını/enerjisini düşürerek veya hızlandırarak hücre sağlığını etkileyen ve/veya sağlıklı bir frekans aralığında bulunmasını sağlayan vücuttaki bio-frekans/enerji regülatörleri çalışmanın bir diğer odağıdır. Bu çalışma sonucu, bio-sistem konsepti içerisinde hücresel frekansı/enerjiyi etkileyen içsel ve dışsal faktörler ve bunlar arasındaki iletişim ve etkileşimin frekans/enerji boyutlarının araştırılması ve sonuçlarının  bir bildiri ile sunulması amaçlanmaktadır. 

 

Müh. Dr. Şahin Kesikminare, birçok platformlarda konferanslar vermiş, modülatörlük yapmış ve eğitim-öğretim hizmetlerinde bulunmuştur.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIBERNETIK TIP MÜHENDİSLİĞİ NEDİR/WHAT IS CYBERNETIC MEDICAL ENGINEERING?

John Muir : “Her ne zaman bir şeyin hiç bir şeyle ilişkisi olmadığını düşünsek, onun tüm evren ile ilişkili olduğunu görürüz. “

Fiziksel, ruhsal, duygusal ve zihinsel rahatsızlıkların insan vücudundaki neticeleri hücrelerdeki enerji/frekans değişimleridir. İnsan vücudu, kendisini etkileyen iç ve dış etmenlerin neticesinde ortaya çıkan enerji/frekans değişimlerine karşı sağlıklı enerji/frekans dengesini korumak üzere yaratılmıştır. Sağlığımız her zaman bu iki frekans/enerji gücünün etkisinde kalarak bir dengeye gelmeye çalışır. Bu denge, hangisi baskın ise ona göre şekillenir ve  sağlıklı durumla hastalıklı durum arasında bir yerdedir. Bu dengeyi bozan potansiyel etmenlere/enerjilere/frekanslara karşı verilen cevap belli bir frekanstaki elektromanyetik bilgidir. Bu bilgi açık sistem bazında bütün enformasyon/iletişim ağını etkilemektedir.  İç ve dış çevreden kaynaklanan nedenlerle  vücutta bozulan dengeler, bu enformasyon ağının hücre bazında ve bütünsel bazda frekans analizi sonucu kontrol edilerek yönetilmesi ile yeniden kurulabilmektedir.

Temeli Sistem Mühendisliği ve tıp,  dili matematik ve bilgisayar olan Sibernetik Tıp Mühendisliği, bu iletişim ağının analizi, kontrolü, rehabilitasyonu ve yönetilmesi ile ilgili birçok bilimi ilgilendiren bilimler arası bir tıbbi mühendislik dalıdır. 

Vücudumuz içimizdeki ve dışımızdaki tüm bilgiye hakim bir sistemdir.

Bazen bu bilgi bilinçaltında yatar. vücudumuz bundan da haberdardır. Biz bunu bilinç düzeyine çıkan semptomu ile anlarız. Örneğin anne karnında annenin bebeğine karşı olan istemezlik hissi, güvensizlik olarak bilinç altına yerleşir. Bebek büyüyünce Huzursuz Bağırsak Sendromu rahatsızlığı olarak bilinç üstüne çıkabilir. Bu bir sonuçtur. Bu duygu yok edilmediği için bağırsak sorunu olarak bilinç üstüne çıkmıştır. Sistem, görünmeyen bir sorunun semptomu olarak bunu dışarıya vurmuştur; dengeyi böyle sağlamaya çalışmıştır. 

Bir sorunu çözerken başka bir sorun yaratmamak lazım… Bunun için alt sistemleri üst sistemler ile birlikte değerlendirmek, sistemin içsel ve dışsal haberleşme dilini anlayarak, onu kontrol edip, amaca göre düzenleyip yönetebilecek yaklaşımlar üzerine yoğunlaşmak gerekmektedir.

Sibernetik Tıp Mühendisliği, sistem yaklaşımı ve kullandığı tıbbi programlar ile vücuttaki bu enformasyon ağını kontrol ederek yönetme iddiasında olan disiplinler arası bir bilim dalıdır. 

SİBERNETİK TIP MÜHENDİSLİĞİ ÇALIŞMA ALANLARI

Vücuttaki fiziksel, ruhsal, duygusal ve zihinsel durumun açık sistem konsepti altında ATOM, MOLEKÜL VE HÜCRE BAZINDA fiziksel ve fonksiyonel analizi, kontrolü ve yönetilmesi Sibernetik Tıp Mühendisliğinin önemli ancak tek çalışma alanı değildir. Robotik tıp da dahil, daha birçok geniş alanda çalışma alanı bulan Sibernetik Tıp Mühendisliği hastalıkların teşhis ve tedavisinde modern tıbba öncülük yapan önemli bir çalışma alanıdır.        

1. BİO-İNFORMATİK SAĞLIK ALANI

Sibernetik Tıp Mühendisliğinin bu alanı; sibernetik, psychophisical, energo-informative, neuroendocrin, endotoxic, symtomatic, osmotik ve entropik enerjiler/frekanslar başta olmak üzere her türlü içsel  ve dışsal enerji/frekans ağını etkileyerek bedensel ve hücresel enerji/bilgi/sağlık/frekans düzeyimizi zenginleştiren veya fakirleştiren faktörlerin analiz, kontrol, yönetim ve rehabilitasyonu ve bunlarla ilgili teknolojiler, bilimsel gelişmeler ve uygulamaları kapsamaktadır. 

 

2. MEDİKAL BY-PASS ALANI

Bu çalışma alanı, vücutta fonksiyonelliğini yitirmiş doku ve/veya organlar “bye-pass” edilerek veya rehabilite edilerek tekrar fonksiyonel hale getirilmek üzere yapılan Sibernetik Tıp Mühendisliği ile ilgili bilimsel, mesleki ve teknik çalışmaları ve uygulamaları kapsar.

WHAT IS CYBERNETIC MEDICINE?

“The human body has a feed-back based information network that is able to respond to internal and external multi-facet energy factors. The disturbed homeostasis in the body  is being realized as diagnosis and compensated  as treatment by controlling and managing this energo informative network.

Cybernetic Medical Engineering, with its system approach and mathematics and computer language, is an interdisciplinary science to control and manage this cybernetic environment”

John Muir : “whenever we think that something is not related to anything, we see that it is related to the whole universe. “

The human body has a feedback communication/information network to evaluate all the energy it has been influenced from inside and outside, and the primary and secondary energy changes caused by them and to give appropriate answers. With the auto-control and management of this Informatics energy network, a repair process is initiated within the framework of the existing possibilities by identifying any balance (homogenatistics) that deteriorates in the body.

Our body is a system that dominates all the information inside and outside.

Knowing the causes of the disturbance, our body tries to establish the balance that is disrupted by instant interventions over and over again.

In order to solve a problem, it is necessary not to create any other problem… for this reason, it is necessary to evaluate the sub-systems together with the upper systems, to understand the communication language of the system, to focus on the approaches that can control and regulate and manage it according to the purpose.

Sometimes this information lies in the subconscious. The system is aware of it. We understand this with the symptom of consciousness. For example, in the mother’s womb, the feeling of reluctance towards the mother’s baby is placed subconsciously. The baby when he grows up irritable bowel syndrome as a condition of consciousness comes out on top. This is a result of. Because this feeling is not destroyed, it has become conscious as a bowel problem. The system, as a symptom of an invisible problem, has struck it out; it has tried to balance it.

Cybernetic medicine engineering is an interdisciplinary science that claims to control and manage the network of information in the body by using System Approach and medical programs.

THE FUTURE OF CYBERNETICS AND MEDICINE

In medicine today, we are on the verge of a great revolution. In addition to the known methods of examination, diagnosis and treatment, a period of increasingly disturbing the body in no way (non-invasive) methods are preferred. This period can be called “organic Medicine era” (organic Medicine era).

On the way to “organic medicine”, holistic/cybernetic medicine is pioneered based on the concept of the system. Cybernetic medicine regards human beings as a subsystems of the universal system of auto-control for a sustainable healthy life. In this context, cybernetic medicine is the branch of medicine that manages the internal and external communication networks in the body in diagnosis and treatment by analyzing, synthesizing and controlling the effects of balance on each other and on each other.

CYBERNETICS MEDICINE APPROACH

Human being as a whole with physics, spirit, mind, emotions and spirit. It is a system that is in constant communication and interaction with internal and external factors. The body is looking for a steady balance between the effects of these factors. A factor affecting any part of the system affects the whole. Health deteriorates as a result of a malfunctioning balance, which cannot be re-dried with the body’s own dynamics.

Cybernetic/Holistic medicine approach can be summarized as follows:

Man is a system. Decides on the balance of the systems under and above. It is the subject of cybernetic/holistic medicine to control and manage it by interfering with the human system.
Cybernetic medicine is more concerned with the behavior of an organ or body against its internal and external environmental conditions and the functional state of the system.
Cybernetic medicine focuses on the system at the top in the diagnosis and treatment of diseases and is based on cellular health on the ground.
Cybernetic Medicine deals with physical, emotional, spiritual and mental imbalances with a system-oriented perspective.
In the body, the factors that disrupt the balance are first investigated on the basis of the system and then focus on the cell health, which is the smallest unit of the system.
Factors that are effective in diagnosis and treatment are mainly determined by advanced technology bio-electro-Informatics devices that minimize human errors.
With a history of 15-20 years, although we are at the forefront of the new age, these devices are used to help diagnose and treat high-speed processing rates and non-linear signals in terms of acceptable accuracy and processing capacities, and encourage us to come forward.

Although there are many ways to go about this, theoretical studies about the diagnosis and treatment of disease besides determining the history of the disease based on bio-frequency changes, which are the reflection of chemical parameters, have started to enter into practical applications.

Today, medicine is in the process of monitoring organs ‘ health levels by evaluating the anthropometric energy levels of cells. The leading studies are promising and compared to clinical test results, there is 95% accuracy in soft tissues, 87% in bone, skin and eye.

WHAT IS CYBERNETICS MEDICAL ENGINEERING?

The human body is created to maintain a healthy balance of internal and external energy/frequency flows that affect itself. Our health is always under the influence of these two frequency/energy powers, trying to reach a balance. This balance is formed according to which dominant and healthy state between the disease is somewhere. The answer given to potential energies/frequencies that disrupt this balance is the electromagnetic information at a certain frequency, whether material or energy. This information affects the Information/Communication Network on an open system basis. The imbalances that are disrupted in the body due to internal and external environment can be re-established with the analysis of this information network and management.

It is a medical engineering department that has a wide range of scientific knowledge related to the analysis, control, rehabilitation and management of this communication network.

The physical, mental, emotional and mental networks in the body under the concept of open system, atomic, molecular and cell-based physical and functional analysis, Control and management of cybernetics Medical Engineering is not an important but not a single field of study. Cybernetics Medical Engineering, which has a wide range of fields of study, including robotics, is an important field of study leading to modern medicine in the diagnosis and treatment of diseases.

 

II. KONU İLE İLGİLİ ÖNGÖRÜLEN AVRUPA TOPLULUĞU PROJELERİ

EUROPEAN UNION PROJECTS

SIBERMEDOSIS PROJESİ: SIBERNETİK TIP OSMOSİS ENTEGRASYON AR-GE PROJESİ

SIBERMODOSIS PROJECT: SIBERNETIC MEDICINE OSMOSIS ENTEGRATION R & D PROJECT

Avrupa Topluluğu proje portföyü kapsamında sunulmak üzere, SIBERMEDOSIS isimli proje çalışmaları yapılmaktadır.  Bir araştırma-geliştirme (AR-GE) projesi olan SIBERMEDOSIS Projesi ile, sibernetik tıp mühendisliğinin bio-osmosis odaklı hücresel yenilenme dinamikleri ile entegrasyonu araştırılmaktadır. Proje çalışmaları sonucunda sağlığın rehabilitasyonunda yeni  yeni bir bilim, teknoloji ve mesleğin tarif edilmesi beklenmektedir. 

 

SİBERNETİK TIP MÜHENDİSLİĞİ VE ENERJİ, MADDE VE MATRIX 

 

ENERJİ, MADDE, BİLGİ VE SİBERNETİK ENERJİNİN KORUNUMU

Prof. Albert Einstein’ın meşhur enerjinin korunumu yasasına göre:

Kainat enerji ve maddeden oluşmuştur. Bunun ikisinin toplamı sabittir; ne eksilir ne fazlalaşır, ancak birbirine dönüşebilir.  

Madde enerjinin yoğunlaşmış halidir… M=E/C2

Enerji ise maddenin ışık hızı ile hızlandırılarak çözülmüş halidir.

“1 gramlık bir kitle, atom bombasında olduğu gibi, bütünüyle enerjiye dönüştürüldüğü zaman, 2.000 ton petrolün yakılmasından elde edilen enerjiye eşit enerji üretir.”

Ünlü kuantum fizikçisi, 1918 yılı Nobel ödüllü Max Planc, maddenin her biri kendine özgü titreşim frekansına sahip ve bu frekansla radyasyon yayan vibratörlerden ibaret olduğunu buldu. Bu buluş ile Einstein’ın yukarıda bahsedilen enerjinin korunumu kuramı sarsılmış oldu. Planc’ın kuantum dediği enerji paketi ile dalga frekansı arasında ilişki vardı. 

HIPOTEZ:

EVREN MADDE, ENERJİ VE MATRİXIN TOPLAMIDIR; BUNLAR NE ARTAR NE EKSİLİR ANCAK BİRBİRİNE DÖNÜŞEBİLİR,

Planc’ın bu devrimsel buluşu ile, evrenin madde ve enerjiden ibaret olmadığı, evrenin, maddenin titreşim halinde bulunduğu bir enerji olduğu; evrenin enerji ve elektromanyetik dalga toplamından oluştuğu kabul edildi.

Malesef bu son önemli bilimsel çalışmaların üzerine zamanımıza kadar fazla birşey konulamamıştır. 

Bu bilimsel tabanı dikkate alarak yaptığım teorik çalışmalara ve değerlendirmelerime göre; aslında bir enerjiden farkı olmayan madde ve elektromanyetik dalga/frekans birbirine dönüşebilir; aralarında bu geçişi sağlayan bir matrix vardır. Madde/enerji, frekans ve geçiş matrixi; bu 3 unsurun evrendeki toplam miktarı her zaman sabittir… Evren ya enerji/madde veya frekans veya matrix halinde olabilir… 3 faktörü değişik oranda ihtiva eden ortamlar/oluşumlar da olabilir.

Madde, enerji/elektromanyetik dalga/frekans ve matrix arasındaki bu dönüşüm, bugün bazı uzaylıların sahip olduğunu düşündüğüm, madde/enerji ve frekans dönüşüm çağını sona erdirerek matrix çağını gerçekleştirecektir.

HİPOTEZ: MATRİX VAROLUŞUN TEMELİDİR. BİR CANLI HÜCREDEN MATRİXİ EMDİĞİNİZ ZAMAN O HÜCRE ÇÖKER…

Bu konu çok çarpıcı iddialar içerdiğinden burada daha fazla yazmak için henüz erkendir. Ama konu insan sağlığı ile yakından ilgilidir; hücrenin sağlıklı enerji üretmesini sağlayan şey, hücre içerisindeki dengeli matrix düzeyidir. 

İnsan sağlığı, madde/enerji, frekans ve matrix bütünlüğü ile mümkündür. Bunlardan biri eksik olduğunda vücudumuz çökmeye başlar. Vücudumuzdaki her atomun, molekülün dengeli bir yapıya sahip olması sağlığımız açısından son derece önemlidir.  Atomlarımızın dengede olması demek, moleküllerimizin ve dolayısiyle hücrelerimizin de sağlıklı olması demektir. Bir hücredeki, doku ve organdaki atomların dengesi bozulunca matrix netliği etkilenerek enerji düzeyleri de bozulur. Enerji düzeyi bozulan organ, hücrelerinden başlayarak hastalanmaya başlar. Çünkü hücresel matrix sağlığı, hücresel enerji sağlığı ile doğrudan ilişkilidir.

Öyleyse sağlık, fiziksel sağlık ve enerji/frekans sağlığı ile, Enerji de matrix sağlığı ile yakından ilgilidir. Matrix dengesini kaybeden bir hücre, enerji dengesini de kaybederek zayıflar.

Çok geçmeden ilaçların etken maddeleri bilgi (bio-enformatik frekans) olarak hücrelere yüklenip bir yandan hücrelerin enerji düzeyleri eski sağlıklı hallerine yükseltilirken, diğer yandan hastalık etmenleri ortadan kaldırılarak enerjileri dengelenebilecektir. Bunun sonucu olarak, ilaçların katkı maddelerinden veya yaşadığımız istenmeyen yan etkilerinden kurtulabileceğiz. 

Gerek bu alanda ve gerekse, organların by-pass edilmesini konu alan medikal robotik alanında, bio-kimya, enerji ve matrixin birlikte analizi, kontrolü ve yönetilmesi önemlidir.

Doğrusal olmayan matrix etkileşimlerin doğurduğu sorunların kabul edilebilir bir güven aralığında, yüksek bilgi işlem hızlarında çözülebilmesi, Tıp ve Mühendislik disiplinlerini birlikte ilgilendirmektedir. Bütün bu açılardan değerlendirildiğinde, Sibernetik Tıp Mühendisliği geleceğin çok önemli bir mesleği olarak gelişmeye devam edecektir.

MOLEKÜLLERİN ATOMİK YAPILARININ GÖRSELLEŞTİRİLMESİ VE SİBERNETİK TIBBA ETKİSİ

2017 Yılı Kimya Dalında Nobel ödülünü kazanan Prof. Dr. Joachim Frank ” … Basmakalıp olmayan yeni fikirlerden gözünüz korkmasın. Bu çalışmaya başladığımda insanlar delirdiğimi düşünüyordu” diye başlamış söze… ve devam ederek ” …Bilimin, bilimsel yöntemlerle, cisimlerin doğasını araştırma uğraşısı olduğunu öğrendiğini belirtmiş. ” Moleküllerin atomik yapılarını görselleştirmesi Prof. Frank’a nobel ödülünü getirmiştir.

Prof. Frank’in bu buluşu sibernetik tıbbin geleceğini perçinlemiştir. bu buluş, moleküllerin sağlıklı ve hastalıklı insanların hücrelerinde nasıl çalıştıklarını fiziksel olarak gözlemleme açısından önemlidir. Bu buluş sayesinde sanal gerçeklik olarak izlediğimiz atomik ve moleküler sağlığı fiziksel olarak izleyebileceğiz. 

 

The famous quantum physicist, the Nobel Laureate of 1918, Max Planc, found that matter consists of vibrators, each with its own vibration frequency and emitting radiation with that frequency. Einstein’s theory of conservation of energy mentioned above was shaken by this discovery. There was a relationship between the energy packet and the wave frequency, which Planc called quantum.

HYPOTHESIS:

THE UNIVERSE IS THE SUM OF MATTER, ENERGY, AND THE MATRIX; THESE ARE NEITHER LESS NOR LESS, BUT THEY CAN TURN INTO ONE ANOTHER.,

With this revolutionary invention of Planc, it was accepted that the universe was not just matter and energy, but the universe was an energy in which matter was vibrational, and the universe was composed of energy and electromagnetic waves.

Unfortunately, on this last important scientific work, nothing has been put into place until our time.

According to my theoretical studies and evaluations taking into account this scientific basis, matter and electromagnetic waves/frequencies that are not different from energy can be transformed into one another; there is a matrix between them that enables this transition. Matter/energy, frequency, and transition matrix; the total amount of these 3 elements is always constant in the universe… The universe can be either energy/matter or frequency or matrix… There may also be environments/formations that contain 3 factors in different proportions.

This transformation between matter, energy/electromagnetic wave/frequency and Matrix will realize the matrix age by ending the period of matter/energy and frequency conversion, which I think some aliens have today.

HYPOTHESIS: THE MATRIX IS THE BASIS OF EXISTENCE. WHEN YOU ABSORB MATRIX FROM A LIVING CELL, THAT CELL COLLAPSES…

This topic contains very striking claims, so it is early to write more here. But the subject is closely related to human health; what makes the cell produce healthy energy is the balanced matrix level within the cell.

Human health is possible with substance/energy, frequency and Matrix integrity. When one of them is missing, our bodies begin to break down. It is very important for our health that every atom in our body has a balanced structure of molecules.  It means that our atoms are in balance, that our molecules and therefore our cells are healthy. When the balance of atoms in a cell, tissue and organ is disturbed, the Matrix sharpness is affected and energy levels are disturbed. The body, whose energy level is deteriorating, starts to get sick from its cells. Because cellular matrix health is directly related to cellular energy health.

So health, physical health and energy/frequency health, energy is closely related to Matrix health. A cell that loses Matrix balance loses energy and loses energy.

Soon, the active ingredients of the drugs will be loaded into the cells as information (bio-informatics frequency) and the energy levels of the cells will be raised to their former healthy state while the factors of disease will be eliminated and the energy will be balanced. As a result, we will be able to get rid of the additives or the unwanted side effects we experience.

It is important to analyze, control and manage bio-Chemistry, energy and matrix together in this field as well as in the field of medical robotics related to the by-passing of organs.

Solving problems arising from nonlinear matrix interactions within an acceptable range of confidence, at high computing speeds, is concerned with medical and engineering disciplines. In all these aspects, Cybernetics engineering will continue to evolve as a very important profession of the future.

VISUALIZATION OF ATOMIC STRUCTURES OF MOLECULES AND THEIR EFFECTS ON CYBERNETIC MEDICINE

Winner of the Nobel Prize in Chemistry of 2017 Prof. Dr. Joachim Frank.”.. Don’t be afraid of new ideas that aren’t stereotypical. When I started working, people thought I was crazy.”.. and continue ” …He stated that science has learned by scientific methods that the nature of the objects is a research effort. “Visualizing the atomic structure of molecules Prof. He brought Frank the Nobel Prize.

Prof. Frank’s discovery riveted the future of cybernetics. This discovery is important for physical observation of how molecules work in cells of healthy and diseased people. Thanks to this invention, we will be able to physically monitor the atomic and molecular health that we are watching as virtual reality.

Sibernetik Tıp Mühendisliği ile ilgili teorik ve bilimsel çalışmaların yürütüldüğü mekanımızdan görüntüler.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


YASAL BİLDİRİM: 

Sevgili Site takipçileri,

Bu site kapsamında tıbbın bütün düzeylerinde güncel bazı rahatsızlıklara karşı toplum sağlığına yönelik olarak ve sadece bilgilendirme amaçlı bilgiler sunulmakta olup; genel yaklaşıma dayalı pratik tıbbi bilgiler yer almaktadır.

Her insanın rahatsızlığı kendine özgüdür; bu site kapsamında verilen bilgiler sizin durumunuza uymayabilir.  Buradaki bilgiler bir hastalığın teşhis veya tedavi edilebilmesi için tavsiye niteliğinde olmayıp, sadece genel manada bilgi amaçlıdır. Bu site kapsamındaki bilgiler hiç bir zaman hastalığın standart tedavisinin yerine geçecek ve devam eden tedaviyi aksatacak şekilde kullanılamaz, bir doktor tavsiyesi veya reçetesi yerine geçemez, devam eden bir tedavi bu sebeple aksatılamaz. Buradaki bilgilerin ne şekilde olursa olsun kullanılması kişilerin kendi sorumluluğu dahilindedir.  Burada verilen bilgilerden dolayı hiçbir şekilde yasal bir sorumluluğumuz yoktur. Aksine hareket edenler doğacak sorumluluktan sadece kendileri sorumludur. Herhangi bir rahatsızlık durumunda hastaların mutlaka bir uzman tıp doktoruna görünmeleri veya kamu kurum ve kuruluşlarına müracaat etmeleri gerektiğini önemle hatırlatırız…

INTERNATIONAL THANKS AND INVITE

IN TURKISH

Sitemizin Sayın İzleyicileri,

Sitemize yoğun ilginizden dolayı sizlere teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum.

Site kapsamında pratik tıbbi bilgiler dışında, katagori dışı başlığı altında dini konulara, köy yaşantısı ve şiirler gibi değişik konulara da yer verilerek zevkle takip edeceğiniz bir site olmasına özen gösterilmiştir.

Site ile ilgili önerileriniz, övgüleriniz ve tenkitleriniz her zaman memnuniyetle karşılanacaktır.

Müh. Dr. Şahin KESİKMİNARE

IN ENGLISH

Dear guests, please accept my gratitude to you for your interest in our site. Please keep your interest in our site If the area of  your  interest are different kind of medical treatments and  below: 1 Democratic politics, political strategy, constitutional economics, strategic management, 2nd What is religion? Who is God in its entirety? What is destiny? How we can play a role in our destiny? What is the next after death? What might be the way from the physical life of metaphysics, 3 How can you prepare delicious and healthy foods and recipes? 4 What is happiness? what is the way to be happy, 5 Village or rural life, their photos, handmade lace, embroidery cloth, jewelry, village or country house images, 6 Who is Mevlana Rumi? 7 The poetry and several related topics. While we continue with the enrichment in this forum site, suggestions, praise and criticism are always welcome. This page will never forget the value of the time you took.

Eng. Dr. Sahin KESİKMİNARE

Eng. Dr. Şahin KESİKMİNARE” üzerine 27 yorum

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.