KANDA PROTEİNE BAĞLI ÜREMİK TOKSİNLER, KALP DAMAR SAĞLIĞI İLE BÖBREK SAĞLIĞIMIZI DOĞRUDAN ETKİLEMEKTE, SERBEST RADİKALLERİN ARTMASINA VE ANTİ OKSİDAN SİSTEMİN ZARAR GÖRMESİNE NEDEN OLMAKTADIR- UREMIC TOXINS WHICH IMPAIRS KIDNEYS AND HEART CAN BE REMOVED

 

KANDA PROTEİNE BAĞLI ÜREMİK TOKSİNLER, KALP DAMAR SAĞLIĞI İLE BÖBREK SAĞLIĞIMIZI DOĞRUDAN ETKİLEMEKTE, SERBEST RADİKALLERİN ARTMASINA VE ANTİ OKSİDAN SİSTEMİN ZARAR GÖRMESİNE NEDEN OLMAKTADIR.

Japonya ve kore de yapılan bilimsel çalışmalar göstermiştir ki;

Hemodiyaliz hastalarında yüksek serum indoxil sulfat p-cresol düzeyleri kalp kaynaklı yüksek ölümlere sebep olmaktadır.

AST-120  oral drajenin kullanımı serum indoxil sulfat düzeylerini düşürerek kandaki üre ve kreatinin seviyelerinin düşmesine neden olduğu değerlendirilmektedir.

Kanda proteine bağlanmış üremik toksinler olan p-cresol kandaki serbest radikallerin artmasına ve anti-oksidan sistemin zarar görmesine neden olmaktadır. Bu durum bazı organ ve hücrelerde doğrudan toksik etki yapmaktadır. Doğrudan toksik etki görülen kısımlar arasında kana temas eden damar içi hücreleri (endotel hücreleri- endothelial cells), böbrekte mesangial hücreleri ve böbrekte tubular bölge de bulunmaktadır.

Bu üremik toksinler böbreklerde glomerular sclerosis ve doku arası fibrosise de sebep olmaktadır.

Yapılan bilimsel çalışmalarda, son dönem böbrek yetmezliğinde, AST 120 oral drajenin kandaki indoxyl sulfate and p-cresol seviyelerini düşürerek idrarda protein kaçaklarını azaltarak, kreatinin düzeyini de düşürebileceği, glomerlerde, tubularlarda ve mesangial hücrelerdeki tıkanıklıkları giderebileceği görülmüştür.

Üremik toksinlerin serbest radikaller için uygun ortam sunması ve anti-oksidan sisteme zarar vermesi nedeniyle konu, kalp-damar ve kanser hastalarını da yakından ilgilendirmektedir.

Kaynak: Amerikan Sağlık Enstitüsü

DİYALİZ HASTALARINDA BÖBREKLERDE HASARA YOL AÇAN PROTEINE BAĞLI ÜREMİK TOKSİNLERİN UZAKLAŞTIRILMASINDA YENİ YAKLAŞIMLAR- NEW APPROACHES IN REMOVAL OF UREMIC PLASMA TOXINS AT CHRONIC KIDNEY PATIENTS

 

DİYALİZ HASTALARINDA BÖBREKLERDE HASARA YOL AÇAN PROTEINE BAĞLI ÜREMİK TOKSİNLERİN UZAKLAŞTIRILMASINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

TO CLEAN THE UREMIC TOXINS IN KIDNEY, USE OF IBUPROFEN CAN BE INCORPORATED IN DIALYSIS PROTOKOLS

DİYALİZ ÖNCESİ İPUPROFEN İNFİZYONU ÜREMİK TOKSİNLERİ 3 KAT DAHA FAZLA UZAKLAŞTIRARAK BÖBREKLERDE SKLOROSİSİN ÖNLENMESİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAMAKTADIR. BU ÇALIŞMA DİYALİZ PROTOKOLLERİNE GİREBİLECEK NİTELİKTE BİR ÇALIŞMADIR.

Ibuprofen infusion before the dialysis can be used to remove the protein bound uremic toxins which impairs the GFR of the kidneys.

 

Amerikan Milli Sağlık Enstitüsü tarafından yayınlanan bilimsel deney, son dönem kronik böbrek hastaları diyaliz prosedüründe yeni bir değerlendirmeye neden olabilecek niteliktedir.

Proteine bağlı üremik toksinler indoxyl sulfate and p-cresol seviylerini yükselterek böbreklerin glomerüler süzme kapasitelerini önemli ölçüde düşürmektedir.

Kandaki üremik toksinlerin yüksek olmaması nedeniyle, diyaliz hastalarında proteine bağlı üremik toksinler diyaliz işlemi ile etkin şekilde uzaklaştırılamamaktadır.

Bu toksinlerin uzaklaştırılabilmesi için üremik toksinlerin proteinlere bağlanmasının önlenmesi konusunda yapılan bilimsel deneyler göstermiştir ki;

 

 1. İndoxyl sulfate, indole-3-acetic acid ve hippuric acidin bu toksinleri proteine bağlama etkilerine karşı koymak üzere  ibuprofen, frusemid ve triptofan infizyonu yapılmıştır.
 2. Toksinlerin uzaklaştırılmasında İbuprofen ve frusemid karşışımının infizyonunun 3 kat etkili olmasına karşılık, triptofan infizyonunun yaklaşık 2 kat etkili olduğu anlaşılmıştır.
 3. Uremik toksinlerin vücuttan uzaklaştırılması ile kansere neden olan serbest radikallerin de uzaklaştırılabileceği, aynı zamanda anti-oksidan sistemin güçlendirilerek kanser riskinin de azaltılabileceği dikkat çekmektedir.

 

SPASTIK/BEYİN FELÇLİ ÇOCUKLARDA TEDAVİ ÇEŞİTLEMESİNİN ÜSTÜN FAYDALARI- FAVOURABLE BENIFITS OF TREATMENT COMPOSITIONS AT CEREBRAL PULSY

 

SPASTİK-BEYİN FELÇLİ-CEREBRAL PULSY- ÇOCUKLARDA TEDAVİ KOMBİNASYONLARININ ÜSTÜN FAYDALARI

ABD Ulusal Sağlık Kurumu Çin’de spastik çocuklarla ilgili cerebral pulsy- serebral palsi-Beyin Felci tedavisinin nasıl yapıldığını ve sonuçlarını araştırmıştır.
Çalışma Çinde bulunan çeşitli tedavi merkezlerinde tedavi gören 3286 çocuktan Rastgele Kontrollü Seçim ile belirlenen 35 çocuk üzerinde Meta Analiz olark yapılmıştır. Bu çocuklar hem Batıda uygulanan Konvansiyonel Tedaviyi hem de Geleneksel Çin Tıbbı tedavisini birlikte almışlardır.
İncelemeye alınan tedavilerin kapsamı; fiziksel, mesleki, konuşma terapi,hiperbarik oksijen tedavisi, beyin sinirlerini besleme tedavisini ayrı ayrı içerdiği gibi, bunların karmasını da içermiştir.
Metadolojik kalitesi arzulanan düzeyde yakalanamasa da, Meta Analiz sonuçlarına göre:

1. Geleneksel Batı Tıbbı tedavisi ile birlikte yapılan akapunktur tedavisi, sadece Batı Tıbbı tedavisi ile yapılan tedaviye göre hastanın günlük yaşamındaki hareketlerinin iyileştirilmesinde %95 güven aralığında daha etkili olmuştur.
2. Akapunktur tedavisinin yanında tuina masaj tedavisinin uygulanması veya bitkisel tedavi ile birlikte Geleneksel Batı Tıbbı uygulaması (Conventional Medicine) sadece Geleneksel Batı Tıbbı uygulamasına göre zihinsel ve fiziksel açıdan daha kamsamlı ve önemli gelişmeler olarak tespit edilmiştir. Bu gelişmeler bağımsız hareket edebilme ve konuşabilme kabiliyetlerini de içermiştir.
3. Radix Astragali enjeksiyonu ve Geleneksel Batı Tıbbının birlikte kullanılması, sadece Batı Tıbbının kullanılmasına göre, Motor fonksiyonlarında daha iyi bir sonuç alındığını ve sosyal davranışlarda daha iyi netice alındığını göstermiştir.

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, gülümseyen insanlar, oturan insanlar

KANSER TEDAVİSİNDE BAZI ÖNEMLİ KONULAR ve SİBERNETİK TIP YAKLAŞIMI – SOME MAIN POINTS IN CANCER TREATMENT & CYBERNETIC MEDICINE APPROACH

KANSER NE TÜR BİR HASTALIKTIR- WHAT KIND OF DISEASE IS THE CANCER?

KANSER METEBOLİK BİR HASTALIKTIR-CANCER IS A METEBOLIC DISEASE

Son yapılan araştırmalara göre kanser metebolik cancerandwhitebloodcellbir rahatsızlıktır. Homeostatisin temini ve altında yatan tüm nedenlerin ortadan kaldırılması ile tedavisinde önemli gelişmeler yaşanabilmektedir.

Kanser tedavide sibernetik yaklaşım yanında önemli konuların başlıkları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 1. Sibernetik Tıp uygulamaları ile Hücresel teşhis ve tedavinin yapılmasıSİBERNETİK TIP UYGULAMALARI :
  • Vücutta homeostatisi bozan etmenlerin araştırılması bu amaçla hücresel ve moloküler bazda, sibernetik analizlerin yapılması
  • Organların/hücrelerin/moloküllerin frekanslarının ölçülerek sağlık düzeylerinin belirlenmesi,
  • Kanserin vücudun hangi bölgelerini ne ölçüde etkilediğinin sibernetik analiz cihazları ile  tespiti,
  • Hücresel bazda bozulan hücrelerarası haberleşmenin hücresel frekans modülasyonunu ile yeniden tesis edilmesi
  • Hücresel frekansların sağlıklı düzeye yükseltilebilmesi için, hücre içi ve hücre dışı frekans modülasyonun yapılması

2. Detox programı ve toksinlerin vücuttan uzaklaştırılması, Asidik ortamın ve yangılanma süreçlerinin azaltılması veya durdurulması,
3. Kalp-damar, beyin-damar dolaşımı başta olmak üzere , sindirim, sinir, endokrin ve solunum gibi tüm sistemlerin ve karaciğer, böbrek başta olmak üzere tüm organların rehabilitasyonu,

4. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve diğer doğal iyileşme süreçlerinin harekete geçirilmesi için bütünsel bir yaklaşım uygulanması

olarak özetlenebilir.

STRESE KARŞI NE ZAMAN DESTEK ALINMALIDIR- WHEN DO YOU NEED A SUPPORT AGAINST STRESS

 

STRESSTRES DURUMUNA GÖRE DESTEK İHTİYACI DOĞURAN DURUMLAR
1. STRESİN GÜNLÜK İŞLERİ YAPMA VEYA İLİŞKİLERİ YÜRÜTME İSTEĞİNİ VEYA GÜCÜNÜ KIRDIĞI DURUMLAR
2. DÜŞÜNCE VE DUYGULARIN ODAKLANMA ZORLUĞU DOĞURDUĞU DURUMLAR
3. HAYATTA ÖNEMLİ OLAYLARDAN ZEVK AMAMA DURUMU
4. STRES KAYNAĞI VE ENDİŞEDEN BAŞKA BİRŞEY DÜŞÜNÜLEMEDİĞİ DURUMLAR
5. STRES KAYNAĞININ VE DÜŞÜNCE YAPISININ İŞ VE/VEYA OKUL HAYATINI ETKİLEMEYE BAŞLADIĞI DURUMLAR

KANSER TEDAVİSİNDE YENİ YÖNTEMLER-NEW APPROACHES IN CANCER TREATMENT

 

Kanser tedavisinde nihayet doğru yol göründü…

Bugüne kadar kanser tedavisinde kullanılan ilaçların etki dereceleri, hastaya iyi gelip gelmedikleri 3-4 aylık bir süreç sonunda yapılan tetkikler sonucu belirlenebiliyordu. Bu süreç zarfında hastada geri dönülemez gelişmeler yaşanabiliyordu.
Science/Bilim Dergisinde yayınlanan bir çalışma, “hastalık yok, hasta insan vardır, her insan genetik yapısı, hayat tarzı, fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal durumu ve çevresi ile bir özgün hastadır; tedavisi ona özel olarak planlanmalıdır” şeklinde özetlenebilen modern tıbbi yaklaşıma uygun olarak gerçekleştirildi.
Bu çalışma ile, ilaçların kanserli hasta üzerinde denenerek uygun ilacın bulunması yerine, hasta insandan alınan kanserli hücreler üzerinde laboratuvar ortamında denenmiştir. . Böylece hasta insanda kanseri tedavi edecek özgün ilaç hangisi ise kısa sürece tespit edilerek kullanılabilmektedir.Bu çalışma, kişiye özgü bir tedavi planının uygulanması, tedavide ilaç denemelerinin olumsuz ve yan etkilerinin ortadan kaldırılması ve çok kısa sürede etkin tedaviye başlanılabilmesi açısından tıpta bir devrim niteliğinde görülmelidir.

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi

BÖREK SAĞLIĞI İÇİN BİRKAÇ NOT- A FEW REMARKS FOR THE KINDEY HEALTH

sistem

Böbrek sağlığında dikkat edilecek konular:

Böbreklerin bir görevi de vücutta asit-baz dengesini sağlamaktır. Hastalıklar vücudun asidik olduğu oranda artar. 
Böbrek sağlığı birçok şeyden etkilenir. Bunlardan birkaçı: 

1. Günde 2 den fazla gazlı içecek içenlerin böbreklerinde protein kaçağı başlar.
2. B6 vitamini eksikliği ve magnezyum eksikliği böbreklerde taş yapar.
3. Böbrekler kendilerini gece yenilerler. Uyku düzensizliği böbrek rahatsızlığının bir göstergesidir.
4. Yeterli su içilmemesi. Yeterli su içilmezse toksinler atılamaz. Böbrekler küçülerek fonksiyonlarını kaybeder.
5. Tuvalet ihtiyacını ertelemek; böbreklerde basınç oluşur, Bu durum böbrek yetmezliği ve idrar kaçırma nedenidir.

Böbrekler Çin felsefesinde yaşam enerjisinin kaynağıdır.