STRATEGIC MANAGEMENT OF THE COMPANIES/ ŞİRKETLERİN STRATEJİK YÖNETİMİ

AŞAĞIDA ÖN BİLGİSİ VERİLEN ŞİRKETLERİN STRATEJİK YÖNETİMİ İSİMLİ KİTABIMIN TAMAMI PEK YAKINDA BU SİTEDE YAYINLANACAKTIR. GÖSTERDİĞİNİZ ANLAYIŞ İÇİN ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.

Dr. Şahin Kesikminare

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

 1. BÖLÜM… xvi

KAVRAMSAL ÇERÇEVE.. xvi

I.1      Kavramsal Çerçeve. xvii

II.1    Kapsam ve Sınırlılıkları xvii

 1. BÖLÜM… 19

STRATEJİ VE STRATEJİK YÖNETİM… 19

III.1        Stratejinin Tanımları 19

IV.1        ıı.2 STRATEJİK YÖNETİMİN GELİŞİMİ 20

V.1          STRATEJİ TÜRLERİ 21

I.1.1        Organizasyon düzeylerine göre Stratejiler. 22

I.1.2        Uygulanma Durumlarına Göre Stratejiler. 23

VI.1        Stratejik Yönetim… 28

III.          BÖLÜM… 30

Şirketlerde STRATEJİK YÖNETİMİN GENEL PRENSİPLERİ. 30

VII.1       Stratejik Yönetimin Amacı 31

VIII.1      iç ve dış çevrede ahengi sağlama stratejisi 31

IX.1         Müşteri Tatminini için Strateji Tasarımı 33

I.1.3        Kalite. 33

I.1.4        Etki Alanı 33

I.1.5        DÜRÜSTLÜK. 33

X.1          Yönetimde ahenk için strateji tasarımı 33

XI.1         Verimlilik ve Etkinlik için strateji tasarımı 33

XII.1       Müşteri Tatmini için Strateji tasarımı 34

I.1.6        Rekabet Odaklı strateji tasarımı 34

I.1.7        Üretici veya Müşteri Odaklı strateji tasarımı 35

I.1.8        üretim şirketlerinde müşteri odaklı stratejik yönetim.. 38

I.1.9        Müşteri Tatmininde Satış Elemanlarının Rolü. 41

 1. bölüm… 42

ŞİRKETLERDE POLİTİKA TESPİTİ VE STRATEJİK TASARIM… 42

XIII.1      Giriş. 42

XIV.1      Politika Tespiti  ve Stratejik  Tasarım Döngüsü. 43

XV.1       Stratejik Analiz. 46

I.1.10      Temel Bilgilerin Analizi 46

I.1.11      STRATEJİK HEDEFLERİN ANALİZİ 46

I.1.12      EKONOMİK HEDEFLERİN BELİRLENMESİ VE PSY İLİŞKİSİ 47

I.1.13      Diğer Hedeflerin Analizi 50

I.1.14      İÇ ÇEVRE ANALİZİ 50

I.1.15      Dış Çevre Analizine esas Stratejilerin Belirlenmesi 55

I.1.16      Dış Çevre Analizi 56

I.1.17      Tarihsel Karşılaştırma. 57

XVI.1      Uygulama Stratejilerinin Geliştirilmesi 57

I.1.18      İşletme Stratejilerinin Geliştirilmesi 57

I.1.19      Organizasyon Stratejilerinin Geliştirilmesi 59

I.1.20      KONTROL VE DEĞERLENDİRME STRATEJİLERİN GELİŞTİRİLMESİ 60

XVII.1     Stratejik Kararların Ortaya Çıkış Nedenleri 61

I.1.21      Sistematik Planlama Yaklaşımı 61

I.1.22      Mantıksal Tedrici (incremental) Planlama Yaklaşımı 62

I.1.23      Politik Yaklaşım.. 62

I.1.24      Kültürel Yaklaşım.. 62

I.1.25      Vizyon Esaslı Yaklaşım.. 63

I.1.26      Doğal Seleksiyon Yaklaşımı 63

XVIII.1         Strateji Tasarımında Stratejik Yönetimin Rolü. 65

I.1.27      şirket Sorunlarının Temel Sebeplerinin Belirlenmesi 65

I.1.28      Problemin Tanımı 66

I.1.29      Sistem Yaklaşımı 66

I.1.30      Geçici stratejilerin Tespiti 69

 1. BEŞİNCİ BÖLÜM… 71

XIX.1      Örgüt Kültürü. 72

XX.1        şirketlerin Girişim Gücü. 73

XXI.1      Organizasyon Kültürü ve GİRİŞİMCİLİK. 74

XXII.1     KurumlaşmIş ŞİRKETLERİN GİRİŞİM GÜCÜ.. 75

XXIII.1         KURUMLAŞMIŞ ŞİRKETLERDE BASKIN KÜLTÜREL DEĞERLERİN GİRİŞİM GÜCÜNE OLAN ETKİLERİ 76

XXIV.1         Şirketlere Miras Bırakılan Kültürel Hastalıklar. 77

XXV.1     Şirketlerin “B” Stratejilerinin Kültürel Hastalıklardan Kurtarılması 77

I.1.31      Disiplinin Etkileri 78

I.1.32      Desteğin Etkileri 78

I.1.33      Güvenin Etkileri 78

I.1.34      Taahhüt Gerginliğinin Etkileri 79

XXVI.1         YÜKSEK GİRİŞİMCİ GÜCÜNÜN SOMUT ÖZELLİKLERİ 80

I.1.35      Yönetim Stilleri 80

I.1.36      Girişimci GücüNÜ DESTEKLEYEN Örgüt Yapıları 83

 1. ŞİRKETLERDE Müşteri Yönetim STRATEJİSİ. 85

I.1.37      Müşterilerin Belirlenmesi 86

I.1.38      Bilgi Toplama. 87

I.1.39      Müşterilerin Misyonunun  Belirlenmesi 88

I.1.40      Müşterilerin Zayıf ve Güçlü Yönlerinin Belirlenmesi 88

I.1.41      Müşteri Stratejilerinin Belirlenmesi 88

I.1.42      Müşteri davranışlarının Tahmin Edilmesi 88

I.1.43      Müşteri Yönetim Stratejilerinin Uygulanması 89

XXVII.1        SPY’de Müşteri Tatmin Süreci 90

XXVIII.1      SPY’de Politika ve Strateji Tasarımı 90

I.1.44      Bilgi Toplama. 91

I.1.45      SPY ve Müşteri İhtiyaçları 94

I.1.46      Stratejik Analiz Neticeleri 94

VII.         BÖLÜM… 97

PROJE YÖNETİMİNDE STRATEJİK KONULAR.. 97

XXIX.1         Teknolojinin Stratejik Önemi 98

I.1.47      STRATEJİK AMAÇLI TEKNOLOJİ SEÇİMİ 99

I.1.48      PROJEDEKİ STRATEJİK KONULARIN YÖNETİMİ 102

VIII.       BÖLÜM                                                                            PROJE YÖNETİMİNDE YARATICILIK, YENİLİK, KALİTE VE VERİMLİLİĞİN ÖNEMİ. 107

XXX.1     Giriş. 107

XXXI.1         Yaratıcılık. 108

XXXII.1        Yenilik. 108

XXXIII.1       YENİLİK VE YARATICILIĞI ENGELLEYEN FAKTÖRLER. 109

XXXIV.1       Kalite Yönetimi 111

XXXV.1        Proje Verimliliği 113

 1. BÖLÜM PROJELERİN STRATEJİK YÖNETİMİNDE LİDERLİK.. 115

XXXVI.1       Giriş. 115

XXXVII.1     Proje Yönetiminde Liderlik. 116

XXXVIII.1         Başarılı Proje Liderlerinin Özellikleri 118

XXXIX.1       Proje Yöneticisinin Yönetim Stili 118

 1. BÖLÜM: STRATEJİK PROJE YÖNETİMİNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ.. 122

XL.1        Giriş. 122

XLI.1       Proje kültürünün Stratejik Hedeflerin Gerçekleştirilmesine Katkı Sağlayacak bir kültür Olarak Geliştirilmesi 123

XLII.1     Proje Yöneticisinin Üstün Kültürü Destekleyen Özellikleri 126

XIII.       BÖLÜM: SONUÇLAR.. 127

XLIII.1         Stratejik Yönetimin Müşteri Odaklı Olması Gerekir. 127

XLIV.1         Politika ve Strateji Tasarımı Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi Altında Yapılmalıdır. 128

XLV.1     Strateji Tasarım ve Politika Tespit Süreci Sinerji Yaratmayı Amaçlamalıdır. 128

XLVI.1         Çağdaş stratejik  Yönetimler Organizasyonlarda Davranışa Yönelik Bir Yapı Oluşturmalıdır. 130

XLVII.1        Proje Yönetiminde Politika ve Stratejiler  Stratejik Bilgi Tabanına Dayanır. 131

XLVIII.1       Lisans Anlaşmaları Stratejik Proje Yönetimi Açısından Son Derece Önemlidir. 131

XLIX.1          Proje Yönetimi Çalışanların Davranışlarını Yönlendirmelidir. 131

L.1     Projenin  Örgüt Sistemi Stratejik Yönetimler İçin Anahtar Rolü Oynar. 131

LI.1         Sözleşmeler Ticari Oldukları Kadar Ahlaki de Olan Anlaşmalardır. 132

LII.1        Stratejik Yöneticiler Mesleklerine hakim, insan ilişkileri güçlü, yüksek ahlak sahibi liderlerdir. 132

 EKLER

EK-1 DURUM ANALİZİ
KISALTMALAR

AR-GE                                                               : Araştırma- Geliştirme

CPM                                                                  : Kritik Yol Metodu

ÇMT                                                                  : Çalışanlarla Müşterek Tasarım

DSŞ                                                                    : Doğrudan Sorumluluk Şemaları

İEA                                                                    : İşe Eleman Arama

İKP                                                                     : İnsan Kaynakları Planlaması

İKY                                                                    : İnsan Kaynakları Yönetimi

KEK                                                                   : Kalite Ekip Komitesi

s                                                                          : Sayfa

SBU                                                                   : Stratejik İş Birimi

SPY                                                                    : Stratejik Amaçlı Proje Yönetimi

TKY                                                                   : Toplam Kalite Yönetimi

YES                                                                    : Yönetim Enformasyon Sistemleri


Şema 0‑1 Bir İşletme ve Taraflar Arasındaki İlişkiler 32

Şema 0‑2 Üretici veya Müşteri Tatminine Dayalı Strateji Tasarımları 37

Şema VI‑1 Firmalarda Politika Tespit Süreci ve Stratejik Tasarım Döngüsü. 45

Şema VI‑2 Stratejik Karar Alma Yaklaşımlarıyla Strateji ve Politika Tespiti 65

Şema VI‑3 Stratejik Yönetimde Sistem Yaklaşımı 68

Şema IX‑2 Yönetim (A) Takımı Kuruluşu. 92

Şema IX‑3 Paralel (B) Takımı Kuruluşu. 93

Şema XXX‑1 Stratejik Karar Alma Yaklaşımlarıyla Politika Tespit ve Stratejik Tasarım… 128

ÖZET

Bir yöneticinin stratejik yönetimle ilgili olarak ortaya  çıkan bir sorun karşısında hangi faktörleri, hangi öncelik sırasına göre dikkate alacağı, bunlara hangi analiz tekniğini ve stratejik karar verme sürecini uygulayacağı konusu henüz tam olarak cevaplandırılamamıştır. Şirketlerin stratejik yönetimi yanında bunların yürüttüğü projelerin stratejik yönetimini de kapsayan birçok yönetim ve işlevsel faaliyeti bir arada etkileyebilecek ve faaliyetlere esas olacak politikaları ortaya koymaya yarayacak tek bir araç kullanabilme imkanı daha uzun bir süre stratejik yönetim teorilerine konu olacaktır. Bu teoriler, işletme stratejisi ile ilgili bilimsel çalışmaların temelini oluşturacak ve politikaların konsept çatısını kuracak bir sistematik metodun geliştirilmesine yol açarak, netice olarak stratejik yönetimi, işlevsel yöneticilerin mesleki sempatilerinin etkilerinden kurtarıp, bir ihtisas mesleği haline getirecektir.

Yönetimin temel misyonunun şirketin değerini maksimize etmek olduğu kabul edilmektedir. Bir şirketin değerinin ölçüsünde esas alınacak kriter bu şirketin borsadaki hisse senedi fiyatıdır. Hisse senedi fiyatını etkileyen en önemli unsur ise bir şirketin kaynaklarını daha etkin ve etkili kullanacak yeni projeler geliştirme ve uygulama potansiyelidir. Şirketlerin proje geliştirme kabiliyetleri bunların karlılık, süreklilik  ve istikrar içerisinde büyümelerinin de teminatıdır.

Ekonomistlere göre farklı stratejik iş birimleri arasında kar farklılığını açıklayan iki temel faktör vardır. Bunlar: işletmelerin içinde rekabet ettikleri pazarların bu işletmeleri doğal olarak karlı yapan özellikler taşıması ve şirketin pazardaki diğer rakiplerine göre maliyet veya kalite liderliğidir.

Şirketlerin her iki konumlarını, içlerinden yeni stratejik projeler üretecek ve gerçekleştirecek takımları çıkaracak bir yapı ve kültür geliştirmedikleri sürece devam ettiremeyecekleri ve pazardaki büyüme hızları ile pazar paylarının oluşturduğu matris içerisindeki başlangıçtaki yüksek pazar payı ve yüksek büyüme hızına sahip  konumlarından, önce düşük büyüme hızı – yüksek pazar paylı sağmal inek ( cash cow) konumuna, daha sonra da düşük pazar paylı – düşük büyüme hızlı elden çıkarılmayı bekleyen bir işletme haline gelecekleri anlaşılmaktadır. Kurumlaşmış şirketlerin daha yüksek getirili projeler geliştirmeleri ve bunların stratejik yönetimini başarıyla yapmaları bu açıdan önem taşımaktadır.

Bu kitap kapsamında, şirketlerin stratejik tasarım ve planlama çalışmaları esas alınarak stratejik yönetimlerinin nasıl yapılması gerektiği konusu ele alınmış olup, varılan sonuçlar ve öneriler kitabın son bölümünde sunulmuştur. Geleceğin büyük organizasyonlarının “ben” değil, “bizim gücümüz”  anlayışı çerçevesinde, bugünün proje organizasyonlarına benzer matris organizasyon …

STRATEGIC MANAGEMENT OF THE PROJECTS/PROJELERİN STRATEJİK YÖNETİMİ

BU KİTABIMIN TAMAMINI PEK YAKINDA BU SİTEDE BULACAKSINIZ. GÖSTERDİĞİNİZ SABIR İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM.

Dr. Sahin Kesikminare

ÖNSÖZ

Farklı stratejik iş birimleri arasında kar farklılığını açıklayan birçok faktörden en önemlisi şirketlerin pazardaki diğer rakiplerine göre maliyet veya kalite liderliğidir.

Şirketlerin bu önemli konumunu, içlerinden yeni stratejik projeler üretecek ve gerçekleştirecek takımları çıkaracak bir yapı ve kültür geliştirmedikleri sürece devam ettiremeyecekleri bir gerçektir. Kurumlaşmış şirketlerin daha yüksek getirili projeler geliştirmeleri ve bunların stratejik yönetimini başarıyla yapmaları bu açıdan önem taşımaktadır.

Yeni projelerin geliştirilmesi ve daha sonra bunların başarı ile uygulanabilmesi örgütlerin geleceğini yakından ilgilendirmektedir. Şirketlerde yenilik ve yaratıcılık kabiliyetleri yüksek proje takımlarının ortaya çıkması için uygun ortamın hazırlanmasında yönetimin tüm fonksiyonlarının bir sinerji yaratacak şekilde entegrasyonu önemli görülmektedir.

Müşteri tatmininde üretici odaklı olmaktan müşteri odaklı olma yönünde kabiliyet ve imkanların arttırıldığı bir çağa girildiği günümüzde, bu entegrasyonun daha da önemli olduğu anlaşılmakta ve öncelikle bağlı bulunulan ana şirket ve varsa proje sahibi başta olmak üzere, tüm tarafların tatminini ön planda tutan entegre stratejiler ve kurumsal politikalar geliştiremeyen stratejik yönetimlerin rekabet üstünlüklerini kaybedecekleri anlaşılmaktadır.

Okumaya devam et

BU SİTEDE ONLINE VERİLEN TIBBI TAVSİYELER VE BİLGİLERLE İLGİLİ YASAL SORUMLULUĞUMUZ OLMADIĞINA DAİR AÇIKLAMA. LEGAL DISCLAIMER ON ONLINE MEDICAL ADVISE AND INFORMATION GIVEN ON THIS SITE

Bu site size veya başka herhangi bir kimseye tıbbi bir tavsiyede bulunmak, profesyonel tanı yapmak veya fikir vermek, tedavi etmek veya profesyonel bir hizmet vermek üzere hazırlanmamıştır. Bu sitede verilen tüm bilgiler sadece bilgi amaçlıdır ve herhangi bir tarzda uygulamaya yönelik olarak hazırlanmamıştır.

Bu site veya bağlantıları vasıtasıyla Dr. Sahin Kesikminare sadece eğitim amaçlı bilgiler vermektedir. Bu site ve diğer sitelere olan bağlantıları tıbbi veya mesleki tedavinin yerine kullanılmak için uygun değildir ve Okumaya devam et

INTERNATIONAL MARKETING AND FINANCE- An Integrative Approach/ULUSLARARASI FİNANSMAN VE PAZARLAMA-Bütünsel Yaklaşım

BU KİTABIM ALMANYA’DA LUMBERT ACADEMIC PUBLISHING YAYINEVİ TARAFINDAN YAYINLANMIŞTIR. ARZU EDENLER BURADAN VEYA INTERNET ÜZERİNDEN TEMİN EDEBİLİRLER. KİTABIN İÇERİĞİ AŞAĞIDA TANITIM AMACIYLA VERİLMİŞTİR.   Dr. ŞAHİN KESİKMİNARE

KİTAP GÖRSELİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ – PLSE CLICK ON FOR THE IMAGE OF THE BOOK

CONTENT OF THE BOOK IS GIVEN BELOW. PLSE ORDER FROM PUBLISHER OR INTERNATIONAL BOOK SELLERS.

INTERNATIONAL MARKETING AND FINANCE

An Integrative Approach

First Printing, 2014

ISBN:978-3-659-64537-2

Publisher: Lambert Academic Publishing

http://www.lab-publishing.com

Dr. Sahin KESIKMINARE, holds An engineering degree (Eng B.Sc.) and Economy (Eco B.Sc.) after university educations in Turkey and Germany. After some business experience, he went on his education and obtained Master of Science (M.Sc.) degree from the universities in Turkey and in the United States and his Doctor of Natural Medicine (Dr. DNM) and Integrative Medicine (Dr. IMD) degrees from a university in the United States. He can speak Turkish, English, German and French.

Dr. Sahin Kesikminare, is also author of the flowing books;

 • From Floppy Politics to Political Art- Political Strategic Design and Implementation,
 • Risk Management in Large-Scale Investment Projects- Strategic Planning and Implementation,
 • Strategic Management in Companies- Strategic Design and Implementation,
 • Strategic Management in Large-Scale Projects- Strategic Design and Implementation,
 • Integrative Medical Approach to the Daily Medical Disorders,
 • English-Turkish Glossary of Idioms.

Dr. Kesikminare, as an expert in money and capital markets, strategic management, system engineer and integrative medical doctor, worked for the fore-coming private firms and public departments in Turkey and in the United States. He was also “strategic view” columnist at a newspaper.

My Sincere Acknowledgements

Apart from the efforts of someone, the success of any project depends largely on the encouragement and guidelines of many others. No one walks alone on the journey of life. This is just the time for me to thank those that continuously urged me to write a book while they joined me, walked beside me, and helped me along the way. If I name them here, this book and it’s pages will be seen as “thanks” to thousands of you who have helped make my life what is today. I wish to avail myself of this opportunity, express a sense of gratitude and love to all those who were not mentioned here for their inspiration along my life.

But I would wish to express my deep sense of gratitude to Prof. Dr. Mithat Çoruh, Prof. Dr. Ihsan Sezal, Undersecretary Murat Bayar, , Dr. Şevket Yirik, Dr. Uyanık Yıldırım, Dr. Nadir Bıyıkoğlu, , Dr. Necati Turan Uslu, Prof. Dr. Mark Dragan Smith, , Izzet Yürekli, Mustafa Çolak, Süleyman Özbakış,  Lawyer Ali Fikret Serim, Lawyer Hilmi Barlas, Mustafa Çolak, Cafer Kara, Mustafa Aydın, and Ömer Toker  for their inspirations, encouragements and vital contributions in my life.

But I feel obligeful to those having a special place in my life: Undersecretary and Ambassador Vahit Erdem, Undersecretary Prof. Dr. Ali Ercan, Dr. Veysel Yayan. Hüseyin Özeri. Nadi Köklü Mr. Herb Minix and Mr. Fegley for their sincere assistance during my experience at the big scale projects in Turkey and in the United States and Caribbean Islands and helping me when it is really needed.

I wish to express my sincere gratitude to Mr. Mahmut Karadağ and his dear family, for their warm love, inspiration and support at my early years of the university.

I am forever indebted to my beloved parents who sincerely devoted their time and service that boosted my self-esteem and taught me holistic responsibility, humility and how to value the lives, thoughts and expressions of others, how to care for and understand their needs. And my heartfelt thanks to my grandfather, my brothers, Vahap and Selahattin. They inspired, encouraged and fully supported me morally and spiritually in every trial that came my way.

And Finally, I want to presenet my heartfelt thanks to my family members who were always with me with their warm love, inspirations and encouragements. They were not at the forefront but having signitures under my present life.

To God of the all, I am always thankful for the strength that keeps all of us together in love and hope for the future.

Dr. Sahin KESIKMINARE

TABLE OF contents

FIGURES. 9

TABLES. 10

CHAPTER ONE.. 11

COMPARISON OF COUNTRIES FOR FOREIGN INVESTMENTS. 11

THE BASICS OF COUNTRY COMPARISON.. 11

BASIC COMPARISON FACTORS OF A COUNTRY.. 12

I.1          INTRODUCTIORY INFORMATION ABOUT COUNTRIES. 12

I.2          COMPARISON OF THE GEOGRAPHICAL LOCATIONS. 13

I.3          COMPARISON OF AGRICULTURE AND BIODIVERSITIES. 14

I.4          COMPARISON OF ENVIRONMENTAL ISSUES. 14

I.5          COMPARISON OF CLIMATES. 15

I.6          COMPARISON OF ECONOMY. 15

I.7          COMPARISON OF TURISM SECTORS. 19

I.8          COMPARISON OF INDUSTRIES. 20 Okumaya devam et